Støtte til EU-søknader | Forskningsmidler - Ansatt

Støtte til EU-søknader

Støtte til EU-søknader

EUs rammeprogram Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. I perioden 2021 til 2027 skal det bevilges nærmere 95,5 milliarder euro til forsknings- og innovasjonsprosjekter. En stor andel av budsjettet vil gå til bidrag til grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping. Deltakelse i Horisont Europa er en strategisk målsetting for OsloMet. Sitter du på en god prosjektidé, har du gode muligheter til å få finansiering.

Kort om Horisont Europa

På Forskningsrådets sider kan du lese mer om Horisont Europa (forskningsradet.no).

Trenger du hjelp til å søke?

Dersom du ønsker å søke midler fra EU, ta kontakt med din lokale FoU-administrasjon. Din lokale FoU-administrasjon kan blant annet bistå med å: 

  • kartlegge muligheter: Diskutere mulige utlysninger, gjennomføre workshops, gjøre om ideer til prosjekter, og gi råd om strategisk nettverksbygging.
  • utvikle en god søknad: Hjelpe til med å finne og tolke EU-dokumenter, bistå med det elektroniske søknadssystemet, opprette kontakt med en økonomirådgiver som kan bistå med budsjettoppsett og kontakte nasjonale kontaktpersoner (NCP) i Forskningsrådet eller ved Osloregionens Europakontor.
  • forbedre kvaliteten på søknadsutkast: Vurdere søknadsutkast og komme med forslag til endringer.
  • informere om kurs og økonomiske støttemuligheter: Bistå med søknad om prosjektetableringsstøtte (PES-midler) til å dekke utgifter knyttet til utvikling av en søknad og vurdere om det skal hentes inn bistand fra eksterne konsulenter.

Mer informasjon om PES-ordningen, konsulentbistand og Osloregionens Europakontor finner du her:

Informasjon til EUs søknadsportal

Alle søknader til EU sendes gjennom EUs søknadsportal. Når du søker midler fra EU, søker på vegne av OsloMet som institusjon. Du må derfor oppgi OsloMets PIC-kode (Participant Identification Code) ved registrering av din søknad. 

OsloMets PIC-kode er 954982461

Alle organisasjoner som er registrert i EUs søknadsportal har en LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Denne personen er ansvarlig for opplysningene i deltakerportalen og er den eneste personen som kan endre eller oppdatere informasjon om OsloMet i portalen.  

OsloMets LEAR er Florissa Abreu.
 

Registrering av søknader fra OsloMet

Alle søknader som sendes fra OsloMet skal registreres i forskningsdatabasen senest 14 dager etter at de har blitt sendt inn. Forskningsdatabasen er en intern database der metainformasjon om forskningen registreres og er søkbar for OsloMet-ansatte.  
Du finner mer informasjon om forskningsdatabasen og hvordan prosjekter skal registreres i Forskningsdatabasens veileder.

EU-prosjekter ved OsloMet

OsloMet deltar i en rekke EU-prosjekter, både som koordinator og partner. Her er en oversikt over pågående EU-prosjekter ved OsloMet.

Kurs og arrangementer i regi av Forskningsrådet og Europakommisjonen

Både Forskningsrådet og Europakommisjonen tilbyr kurs knyttet til søknadsutvikling og drift av EU-prosjekter. 

Studiebesøk og hospitering

Det finnes muligheter for å lære mer om EU gjennom hospiteringsordningen til Osloregionens Europakontor (ORE). Det er også mulig å søke om midler fra Horisont Europa for å finansiere et forskningsopphold for eksterne ved vårt universitet gjennom MSCA-IF-ordningen. 

Nettverk

OsloMet deltar i flere europeiske nettverk. Mer informasjon om disse nettverkene finner du her: 

Kontakt

Kontakt

Kjerstil Sjaatil

Telefon :
+47 67 23 54 22/ +47 936 71 079
E-post :
Url :
Kjersti Sjaatil

Florissa Abreu

Telefon :
67 23 58 56/406 21 760
E-post :
Url :
Florissa Abreu

Siri Aanstad

Telefon :
67 23 50 39/959 28 101
E-post :
Url :
Siri Aanstad

Stine Hulleberg Johansen

Telefon :
67 23 51 25
E-post :
Url :
Stine Hulleberg Johansen

Vera Østensen

Telefon :
67 23 67 99/901 80 914
E-post :
Url :
Vera Østensen