Stipendiatforlengelser - Ansatt

Stipendiatforlengelser

Stipendiatforlengelser

Her finner du informasjon om forlengelse av stilling som stipendiat og postdoc.

Forlengelse av ansettelsesperioden som stipendiat og postdoc er beskrevet i forskrift for ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidater (lovdata.no) og på ansattsidene under Fravær og forsinkelser i doktorgradsløpet.

 • Fravær som gir lovbestemt rett til forlengelse 

  Lovbestemte permisjoner

  Forskriftens § 2-3 (1) omhandler permisjoner du som stipendiat og postdoc har krav på etter lov eller tariffavtale og for sentrale lederverv i nasjonale organisasjoner for disse stillingene. Slike permisjoner medfører automatisk forskyvning av ansettelsesperioden tilsvarende permisjonens lengde. Det kan være for eksempel foreldrepermisjon, ammepermisjon og velferdspermisjon.

  For fravær til og med 30.06.2023, må fraværet utgjøre minst to sammenhengende uker for å gi rett til forlengelse av stipendiatstillingen. For fravær fra og med 01.07.2023 er det ikke lenger krav om at fraværet må utgjøre minst to sammenhengende uker, og det gis derfor forlengelse av stipendiatstillingen fra og med første fraværsdag. Endringen fra og med 01.07.2023 skyldes at forskriftens § 2-3 (5) ble opphevet fra og med 01.07.2023. 

  Omsorg for barn og nær familie

  Det gis forlengelse for redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens § 10-2 fjerde ledd på grunn av omsorg for barn og nær familie. Omsorgspermisjon etter denne bestemmelsen må det søkes om. For fravær til og med 30.06.2023, må fraværet utgjøre minst to sammenhengende uker for å gi rett til forlengelse av stipendiatstillingen. For fravær fra og med 01.07.2023 er det ikke lenger krav om at fraværet må utgjøre minst to sammenhengende uker, og det gis derfor forlengelse av stipendiatstillingen fra og med første fraværsdag. Endringen fra og med 01.07.2023 skyldes at forskriftens § 2-3 (5) ble opphevet fra og med 01.07.2023.  

 • Annet fravær som kan gi forlengelse 

  Forlengelse på grunn av kortvarige undervisnings- og forskerstillinger

  Det kan også gis forlengelse for å gå inn i kortvarig undervisnings- og forskerstilling, utenlandsstipend og lignende når dette ikke reduserer framdriften på programmet mer enn et halvt år jfr. § 2-3 (3). For fravær til og med 30.06.2023, må fraværet utgjøre minst to sammenhengende uker for å gi rett til forlengelse av stipendiatstillingen. For fravær fra og med 01.07.2023 er det ikke lenger krav om at fraværet må utgjøre minst to sammenhengende uker, og det gis derfor forlengelse av stipendiatstillingen fra og med første fraværsdag. Endringen fra og med 01.07.2023 skyldes at forskriftens § 2-3 (5) ble opphevet fra og med 01.07.2023.   
  Saken må opp i DGU/ansettelsesorgan.

  Forlengelse for forhold som har vært til hinder for doktorgradsutdanningen

  I særskilte tilfeller kan det gis «forlengelse av ansettelsesperioden for forhold som har vært til hinder for progresjonen i doktorgradsutdanningen» jfr. § 2-3 (6). Dette kan gjelde særlige omsorgsbelastninger eller uforutsette hindringer som ikke kan lastes stipendiaten. Her kan det gis forlengelse av ansettelsesperioden så lenge du kan fullføre doktorgradsutdanningen innen forlengelsestidens utløp. Søknad om dette vurderes av DGU/ansettelsesorgan.

  For å søke om forlengelse etter punktene over, benytter du søknadsskjema som du finner på denne siden. Skjemaet gjelder kun forlengelse av ansettelsesperioden, og er ikke en søknad om permisjon.

 • Særskilt om sykefravær

  For sykefravær til og med 30.06.2023 gjelder følgende:

  Sykefravær som utgjør minst to sammenhengende uker, jfr. forskrift, gir forlengelse av kontraktsperioden. Sykefraværet må være dokumentert etter gjeldende sykefraværsrutiner ved OsloMet (compendia.no). Det skal ikke søkes om forlengelse med bakgrunn i sykefravær over to sammenhengende uker, men blir regnet ut av HR to måneder før utløp av ordinær kontraktsperiode.  

  Egenmeldinger eller enkeltdager med sykt barn gir normalt ikke forlengelse av kontraktsperioden. Hvis du har vedtak fra NAV om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger på grunn av langvarig eller kronisk sykdom, kan det gjøres unntak slik at også enkeltdager med fravær kan regnes sammen. Forutsetningen for forlengelse av kontraktsperioden er også i disse tilfelle at fraværet til sammen utgjør minst 10 arbeidsdager (to uker). Dette forutsetter at fraværet er registrert fortløpende ved egenmelding uten unødig forsinkelse.  

  Forlengelse med bakgrunn i enkeltdager med sykefravær eller sykt barn må søkes om på søknadsskjemaet som du finner lenger ned på siden. Husk at veileder skal dokumentere at en slik forlengelse er nødvendig. 

  Søknaden sendes direkte til HR-fellestjenester senest to måneder før ordinær kontraktsperiode utløper. Instituttleder/senterleder innstiller på bakgrunn av veileders uttalelse om status i avhandlingsarbeidet. Ansettelsesutvalget fatter endelig vedtak om forlengelse på bakgrunn av veileders uttalelse og instituttleders/senterleders innstilling.  

  For sykefravær fra og med 01.07.2023 er det ikke lenger krav om at fraværet må utgjøre minst to sammenhengende uker, og det gis derfor forlengelse av stipendiatstillingen fra og med første fraværsdag ved egen sykdom og ved sykt barn. Endringen fra og med 01.07.2023 skyldes at forskriftens § 2-3 (5) ble opphevet fra og med 01.07.2023. Sykefraværet må være dokumentert etter gjeldende sykefraværsrutiner ved OsloMet (compendia.no). Det skal ikke søkes om forlengelse med bakgrunn i sykefravær, men blir regnet ut av HR to måneder før utløp av ordinær kontraktsperiode. 

 • Særskilt om ammepermisjon

  Ammepermisjon gir lovbestemt rett til forskjøvet arbeidsavtale, men må søkes om direkte til HR-fellestjenester ved å sende inn nettskjema. For amming etter at barnet har fylt 9 måneder kreves det legeerklæring (bekreftelse fra lege eller helseinstitusjon på at arbeidstakeren fortsatt ammer sitt barn).

 • Framgangsmåte og søknadsskjema

  Lovbestemte permisjoner gir automatisk forskyving av ansettelsesperioden og du trenger ikke søke om forlengelse. Permisjoner må det søkes om, mer om dette kan du lese i Personalhåndboka (compendia.no). Hvis du skal ha ammepermisjon, må du sende oss beskjed om antall timer du har ammefri sammenlagt så vi kan regne ut hvor mye ansettelsesperioden din skal forskyves. Ta kontakt med HR-fellestjenester via Nettskjema

  For alle andre forlengelser må det leveres et søknadsskjema til ph.d.-koordinator godkjent av veileder. Ph.d.-koordinator sender søknaden videre til godkjenning til instituttleder/DGU og deretter sender HR-fellestjenester søknaden til ansettelsesutvalget. 

  Søknadsskjema

  Last ned søknadsskjema (pdf)

 • Kontakt HR-fellestjenester