Stipendiatforlengelser - Ansatt

Stipendiatforlengelser

Stipendiatforlengelser

Her finner du informasjon om stipendiatforlengelser.

Forlengelse av ansettelsesperioden som stipendiat er beskrevet i forskrift for ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidater (lovdata.no) og på ansattsidene under Fravær og forsinkelser i doktorgradsløpet.

 • Fravær som gir lovbestemt rett til forlengelse 

  Lovbestemte permisjoner

  Forskriftens § 2-3 (1) omhandler permisjoner du som stipendiat har krav på etter lov eller tariffavtale og for sentrale lederverv i nasjonale organisasjoner for disse stillingene. Slike permisjoner medfører automatisk forskyvning av ansettelsesperioden tilsvarende permisjonens lengde. Det kan være for eksempel foreldrepermisjon, ammepermisjon og velferdspermisjon.

  Omsorg for barn og nær familie

  Det gis forlengelse for redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens § 10-2 fjerde ledd på grunn av omsorg for barn og nær familie. Omsorgspermisjon etter denne bestemmelsen må det søkes om. For å få forlengelse etter denne bestemmelsen må fraværet ha vært på mer enn to uker sammenhengende og saken må opp i ansettelesesutvalget.

 • Annet fravær som kan gi forlengelse 

  Forlengelse på grunn av kortvarige undervisnings- og forskerstillinger

  Det kan også gis forlengelse for å gå inn i kortvarig undervisnings- og forskerstilling, utenlandsstipend og lignende når dette ikke reduserer framdriften på programmet mer enn et halvt år jfr. § 2-3 (3). Forutsetningen her er også at permisjonen må ha vart mer enn to uker sammenhengende og saken må opp i DGU/ansettelsesorgan.

  Forlengelse for forhold som har vært til hinder for doktorgradsutdanningen

  I særskilte tilfeller kan det gis «forlengelse av ansettelsesperioden for forhold som har vært til hinder for progresjonen i doktorgradsutdanningen» jfr. § 2.3 (6). Dette kan gjelde særlige omsorgsbelastninger eller uforutsette hindringer som ikke kan lastes stipendiaten. Her kan det gis forlengelse av ansettelsesperioden så lenge du kan fullføre doktorgradsutdanningen innen forlengelsestidens utløp. Søknad om dette vurderes av DGU/ansettelsesorgan.

  For å søke om forlengelse etter punktene 2-4 benytter du søknadsskjema som du finner på disse sidene. Skjemaet gjelder kun forlengelse av ansettelsesperioden, og er ikke en søknad om permisjon.

 • Særskilt om ammepermisjon

  Ammepermisjon gir lovbestemt rett til forskjøvet arbeidsavtale, men må søkes om direkte til HR-fellestjenester ved å sende inn nettskjema. For amming etter at barnet har fylt 9 måneder kreves det legeerklæring (bekreftelse fra lege eller helseinstitusjon på at arbeidstakeren fortsatt ammer sitt barn).

 • Framgangsmåte og søknadsskjema

  Lovbestemte permisjoner gir automatisk forskyving av ansettelsesperioden og du trenger ikke søke om forlengelse. Permisjoner må det søkes om, mer om dette kan du lese i Personalhåndboka (compendia.no). Hvis du skal ha ammepermisjon, må du sende oss beskjed om antall timer du har ammerfri sammenlagt så vi kan regne ut hvor mye ansettelsesperioden din skal forskyves. Ta kontakt med HR-fellestjenester via Nettskjema

  For alle andre forlengelser må det leveres et søknadsskjema til ph.d-koordinator godkjent av veileder. Ph.d-koordinator sender søknaden videre til godkjenning til instituttleder/DGU og deretter sender HR-fellestjenester søknaden til ansettelesesutvalget. 

  Søknadsskjema

  Last ned søknadsskjema (pdf)

 • Kontakt HR-fellestjenester

  URL: Ta kontakt via Nettskjema (nettskjema.no)

  Gjelder kun for Fakultet for helsevitenskap. Øvrige ansatte bes ta kontakt med HR lokalt.