Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Læringsressurser og verktøy / DIGIN

Skriv gode søknader

DIGIN bistår ved søknadsskriving for midler til prosjekter som utforsker og utvikler digital pedagogisk praksis og læringsdesign.

Ta kontakt med DIGIN for å diskutere mulighetene for en søknad. Send en kort presentasjon av prosjektet ditt til: digin@oslomet.no .  

 

Vurdering av ditt prosjekt

DIGIN hjelper deg med å finne nøkkelfaktorer i ditt prosjekt som matcher kriterier i søknadskravene. Vi har erfaring med å gå igjennom mange søknader, og bistår i søknadsprosessen som sparringspartner og rådgiver. 

Det tar tid å skrive gode søknader, begynn derfor i god tid før søknadsfristen. Søknadene skal ofte godkjennes av OsloMets øverste ledelse og det er derfor viktig å forankre søknaden internt på program/institutt/fakultet. 

Aktuelle midler å søke på

Midler fra Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) 

Diku lyser ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.

 

Midler fra Norgesforskningsråd - FINNUT 

FINNUT er et stort og langsiktig program som dekker hele utdanningssektoren – fra barnehage og skole til høyere utdanning og voksnes læring. Programmet bygger videre på erfaringer fra tidligere programsatsinger i Forskningsrådet og utvikler en ny satsing på innovasjon i utdanningssektoren. FINNUT skal utvikle kunnskap av høy kvalitet og relevans for politikkutforming, forvaltning, praksisfelt og den enkelte.  

Temaer det kan søkes om midler til:

  • Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte  
  • Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling  
  • Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse  
  • Utdanning, samfunn og arbeidsliv  

 

Tips til søknader

Strategi  

Forankre prosjektet i OsloMet sin Strategi for digital transformasjon, eller evt Strategi 2024 

 

Samarbeid på tvers 

Prosjektet må ha en viss størrelse og skal løse store problemstillinger. Se derfor etter samarbeidspartnere på tvers av enkeltemner (Diku).

 

Utdanningskvalitet 

Digitale virkemidler skal begrunnes ved sin betydning for utdanningskvalitet 

 

Endring

Se på hvordan digitalisering kan bidra til å endre undervisning, læring og vurdering. Skapes det muligheter for nye og endrede lærings- og vurderingsformer?

 

Studentinvolvering 

Involver gjerne studenter for å høste erfaringer og skape metarefleksjoner rundt læringsprosessen. Vurder også om studenter kan bidra som arbeidskraft inn i prosjektet.  

 

Fag, pedagogikk, læringsdesign og digitalisering 

Vurder helhet og sammenheng når det gjelder faglige, pedagogiske, digitale og administrative utfordringer i læringsdesignet 

 

Aktiv læring 

Godtgjør at prosjektet vil styrke kunnskapen om hva som kjennetegner gode og mindre gode studentaktive læringsformer 

 

Kompetanseheving ved OsloMet og nasjonalt 

Hvordan bidrar prosjektet til å styrke OsloMet sin utdanningsfaglige kompetanse på tvers av fagfelt? Hva kan andre lære?  

 

 

 

chatbot-portlet