Skriftserien - Ansatt

Skriftserien ved OsloMet

Skriftserien ved OsloMet

Skriftserien gir ut rapportar, utredningar og anna som er knytt til institusjonens verksemd.

Om Skriftserien

Skriftserien har løysingar for både digital og trykt publikasjon. Som forfattar vel du publiseringsmåte i publiseringsavtalen. Avtalen kan lastas ned her saman med vedlegg med krav til kvalitetssikringsrutiner. Leiar ved institutt eller senter der arbeidet er produsert er ansvarleg for at kvalitetssikringsrutinene er følgde.

For lesarar og andre er det på Skriftseriens nettside (skriftserien.oslomet.no) mogleg å laste ned digital utgåve og bestille trykt utgåve.

Skriftserien har ein egen underserie der ph.d.-avhandlingar frå institusjonens doktorgradsprogram kan publiserast. Les meir om moglegheitene til publisering av avhandling.

Skriftserien tar imot trykkeklare manus og har ikkje kapasitet til korrekturlesing og språkvask, men kvalitetssikrar filer før trykking og/eller klargjering til nedlasting.

Redaksjonen i Skriftserien sørger for pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket samt indeksering i Oria for å gjere publikasjonen synleg og tilgjengeleg.

Generelle krav til manus

Tydeleg føremål, klart språk, god struktur og korrekt bruk av kjelder er minstekrav til rapportar og andre tekster som skal publiserast i Skriftserien.

Føremål

Føremålet med teksten må komme klart fram, anten det er til dømes dokumentasjon av verksemd, presentasjon av resultat av undersøking eller forskingsarbeid, materiell til undervisning.

Språk

Vi godtar manuskript på norsk og engelsk. Språket i teksten skal vere klart, eintydig og nøkternt og i tråd med norske skrivereglar. Språkrådet har gode sider med reglar og råd (sprakradet.no). Redaksjonen i Skriftserien har ikkje kapasitet til språkvask eller korrekturlesing.

Struktur

Strukturen i sakprosatekster varierer frå fagfelt til fagfelt og sjanger til sjanger. Vanlege element er innleiing, litteraturgjennomgang eller presentasjon av relaterte arbeid, teori, metode, drøfting og konklusjonar. Strukturen i dei enkelte delane og heilskapen må vere tenleg. Artiklar og rapportar innanfor særleg naturvitskapane og helsefaga fylgjer ofte IMRoD-strukturen (Innleiing, Metode, Resultat og Drøfting, frå engelsk IMRaD: Introduction, Method, Results and Discussion).

Kjelder

Alle kjelder som er nytta i teksten må gjerast greie for, både på aktuell stad i teksten og i referanselista. Éin referansestil (til dømes APA eller Vancouver) må nyttast konsekvent. Sjå Universitetsbiblioteket sine nettsider (oslomet.no) for lenker til døme og rettleiing i ulike referansestilar. Det kan vere til god hjelp å nytte eit referansehandteringssystem, til dømes EndNote.

Kontakt

Kontakt