Sjekkliste for samarbeid med eksterne aktører - Ansatt

Sjekkliste for samarbeid med eksterne aktører

Sjekkliste for samarbeid med eksterne aktører

OsloMet skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag på en lovmessig og formålstjenlig måte.

Vårt arbeid skal utføres på en slik måte at det inngir tillit hos befolkningen og at vi blir oppfattet som seriøse. I denne utførelsen er det derfor viktig at følgende punkter overholdes:

 • Før inngåelse av samarbeid med eksterne aktører

  Alle ansatte ved OsloMet skal vurdere hvorvidt et samarbeid med eksterne aktører potensielt vil kunne medføre svekket omdømme for OsloMet. 

  • Ved valg av samarbeidspartnere skal OsloMet velge aktører som følger det lovverk de er underlagt, eksempelvis regler om personvern, arbeidsmiljø og økonomi.
  • Alle ansatte har ansvar for at ethvert potensielt samarbeid med eksterne aktører som likevel kan medføre risiko for omdømmetap, herunder negativ omtale i media, oversendes fakultetets dekan/senterleder samt avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK avdelingen), for vurdering og eventuell godkjenning. Slike aktører kan være aktører som kan oppfattes som kontroversielle og, selv om de overholder lovverket, likevel vil kunne utgjøre en belastning for OsloMet å bli assosiert med.
 • Pågående samarbeid med eksterne aktører

  For å ivareta og styrke OsloMets omdømme, er det videre viktig at de avgjørelsene som tas underveis i samarbeidet, ikke blir påvirket av hensyn som er saken uvedkommende. 

  • Ansatte ved OsloMet kan ikke inneha ekstraerverv og bierverv, styreverv, annet lønnet oppdrag eller eie eller handle med finansielle instrumenter, der dette er uforenlig med OsloMets legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til OsloMet jf, Statens Personalhåndbok (lovdata.no). 
  • Det skal være åpenhet om ansattes bierverv, roller og funksjoner mv. som kan ha betydning for tjenesteutøvelsen, og den ansatte plikter derfor å fylle ut et meldeskjema. 
  • Ansatte skal heller ikke, hverken for seg selv eller andre, ta imot – eller legge til rette for å motta – gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til å svekke tillit til OsloMets virksomhet.