Sjekkliste for avtaler | FoU-håndbok - Ansatt

Sjekkliste for avtaler

Sjekkliste for avtaler

Denne sjekklisten inneholder punkter som må, bør eller kan være med i en samarbeidsavtale.

Punktene kan brukes i avtaler som gjelder mange ulike forskningsprosjekter, men alle punktene er ikke like aktuelle for alle avtaler. Punktene inneholder forslag til formuleringer som ofte benyttes, men prosjektleder bør vurdere om formuleringen dekker det forhold som skal reguleres.

Før du som prosjektleder går igjennom denne sjekklisten, bør du ha en idé om hva avtalen skal inneholde. Sjekklisten vil hjelpe deg, slik at du får vurdert de punkter som er aktuelle for akkurat din avtale.

Nærmere om de enkelte punkt

Nedenfor er de enkelte punkt satt opp i en rekkefølge som følger det vanligste avtaleoppsettet.

 1. Samarbeidspartner/avtalepartner (kontaktpersoner)
 2. Avtaleperiode/prosjektperiode/tidsrammer/framdriftsplan
 3. Formål/bakgrunn
 4. Definisjoner
 5. Prosjektet
 6. Partenes forpliktelser
 7. Informasjonsflyt underveis i prosjektrapportering
 8. Økonomi
 9. Betalingsbetingelser
 10. Rettigheter
 11. Taushetsplikt
 12. Publisering
 13. Patentering
 14. Kommersialisering
 15. Annet/andre forhold
 16. Behov for endringer i prosjektperioden
 17. Forsinkelser
 18. Mislighold
 19. Avtalens opphør/reforhandling/oppsigelse
 20. Lovvalg
 21. Tvist
 22. Vedlegg

Følgende punkter må være med

 • Samarbeidsparter/avtaleparter
 • Avtaleperiode….
 • Formål/bakgrunn
 • Prosjektet
 • Partenes forpliktelser
 • Økonomi
 • Betalingsbetingelser (hvis aktuelt for prosjektet)
 • Rettigheter
 • Publisering (hvis aktuelt for prosjektet)
 • Mislighold
 • Avtalens opphør…
 • Tvist

  Følgende punkter bør være med

 • Informasjonsflyt underveis i prosjektet/rapportering
 • Taushetsplikt (hvis aktuelt for prosjektet)
 • Patentering (hvis aktuelt for prosjektet)
 • Kommersialisering (hvis aktuelt for prosjektet)
 • Forsinkelser

  Følgende punkter kan være med

 • Definisjoner
 • Annet/andre forhold
 • Behov for endringer i prosjektperioden
 • Lovvalg

Samarbeidsparter/avtaleparter/(kontaktpersoner)

 • Institusjon, avdeling
 • (Hvem er prosjektleder(e))

Avtaleperiode/prosjektperiode/tidsrammer/framdriftsplan

Avtaleperioden kan omfatte hele prosjektet, eller en fase av prosjektet. Hvis avtaleperioden kun omfatter en fase av prosjektet, oppgis hele prosjektperioden med tanke på ny avtaleinngåelse ved neste fase av prosjektet.

Formål/bakgrunn

Målsetning for samarbeidet

Definisjoner (f.eks.)

Hva som skal være med av definisjonene nedenfor vil avhenge av avtaletype og prosjektets størrelse.

 • Resultater av prosjektet. Slike resultater kan være, men ikke begrenset til, informasjoner, rådata, prosessdata, materialer (herunder prøvemateriale), analyser, metoder, strategier, tekniske løsninger, sammensetning av produkter, spesifikasjoner, oppfinnelser, ideer og design, know-how og immaterielle rettigheter som blir utviklet, oppdaget eller på annen måte fremkommer i forbindelse med utførelsen av samarbeidet.
 • Prosjektbakgrunn (bakgrunnskunnskap) : Dokumenterte materielle bidrag eller immaterielle rettigheter eller know-how som en deltaker bringer inn i prosjektet. Dette kan blant annet være informasjon om deltakerens virksomhet, personale, organisasjon, organisasjonsplaner, strategier, tekniske løsninger, sammensetning av produkter, spesifikasjoner, knowhow, prosessdata, forskningsprosjekter, patentsøknader, ideer, design og andre forretningsmessige forhold.
 • Prosjektbeskrivelse : Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstillinger og valg av teori og metode. Beskrivelsen skal angi framdriftsplan for de ulike deler av forskningsarbeidet.
 • Immaterielle rettigheter: Immaterielle rettigheter er en fellesbetegnelse for det rettsområdet som gjelder den rettslige beskyttelse av intellektuelle presentasjoner og kjennetegn for personer, varer og tjenester. Dette er rettigheter til «ikke fysiske objekter» som er skapt på grunn av menneskers kunnskap og kreativitet – omtales som IPR (forkortelse for det engelske begrepet «intellectual property rights»)og gjelder alle opphavsrettigheter, varemerke, mønster, tegninger, spesifikasjoner, prototyper, know-how og lignende .

Prosjektet

Prosjekttittel og kort beskrivelse av prosjektet. Prosjektbeskrivelse bør alltid legges som vedlegg til kontrakten.

Partenes forpliktelser

Når ulike parter er ansvarlige for ulike oppgaver, må ansvarsfordeling mellom partene være tydelig.

 Eksempel: OsloMet skal:

 • gjennomføre prosjektet i henhold til de oppgaver og forpliktelser som fremgår av prosjektbeskrivelsen (vedlegg 1). Oppstår uforutsette hindringer i form av frafall på grunn av sykdom o.l. har OsloMet likevel, hvis ikke annet er avtalt, et leveranseansvar i henhold til prosjektbeskrivelsen når det gjelder økonomi, personell osv.
 • bidra med hovedveileder og medveileder i prosjektet
 • etablere sikker lagring og kontroll av bruk av data som utleveres fra xx i henhold til databehandleravtale og anvisning fra personvernombudet NSD/personvernombudet på Xx
 • stille lokaler til rådighet
 • forplikte seg økonomisk i form av ……

 Ekstern partner skal

 • rekruttere pasienter/deltakere til prosjektet. Gjennomføre utredning og kontrollintervensjon i henhold til prosjektbeskrivelse.
 • etablere databehandleravtale mellom ekstern partner og OsloMet, slik at OsloMet gis tilgang til datamateriale i henhold til studiens formål og personvernombudets godkjenning.
 • Sørge for nødvendig informasjon, oppfølging og dialog med OsloMet underveis i prosjektet.
 • bidra med kontaktveileder.
 • gjennomføre prosjektet i henhold til de oppgaver og forpliktelser som fremgår av prosjektbeskrivelsen (vedlegg 1). Oppstår uforutsette hindringer i form av frafall på grunn av sykdom o.l. har ekstern partner likevel, hvis ikke annet er avtalt, et leveranseansvar i henhold til prosjektbeskrivelsen når det gjelder økonomi, personell osv.
 • forplikte seg økonomisk i form av…..

Informasjonsflyt underveis i prosjektet/rapportering

Medvirkende parter i prosjektet har gjensidig informasjonsplikt, blant annet vedrørende  fremdrift, resultater, bearbeiding, presentasjon og fortolkning. Det kan avtales bestemte tidspunkter for informasjonsutveksling, for eksempel månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig; eller ved behov. Informasjonsutveksling kan være i form av møter og/eller skriftlig rapport/presentasjon. Innholdet i møtet og/eller rapport/presentasjon kan også spesifiseres nærmere i avtalen.

Økonomi

Her skal finansieringskilde(r) og summer angis.

Budsjett bør alltid være et vedlegg til kontrakten. OsloMet har utformet ulike budsjettmaler og retningslinjer for forskjellige typer finansiering. Ta kontakt med økonomimedarbeider på ditt fakultet vedrørende dette.

 Det er viktig å avklare om prosjektet dreier seg om bidrags- eller oppdragsfinansiering. Se reglement for bidrags- og oppdragsfinansiering.

Betalingsbetingelser

Her gis det informasjon om fakturering (hvor ofte, eks tertialvis, og hvor stor sum pr. faktura).

Fakturaadresse og kontaktperson for faktura bør også framgå under dette punkt. Dersom det er bestemte krav som må innfris før utbetaling kan skje, må dette fremgå av avtale. Et eksempel på krav som må innfris er krav om rapportering innen en gitt frist.

Rettigheter

Forholdet mellom prosjektbakgrunn og eierskap til prosjektresultater vil være et viktig punkt under kontraktsforhandlingene og må reguleres i avtalen.

Rettigheter til prosjektbakgrunn

Prosjektbakgrunn dreier seg om rettigheter, plikter og ansvar for partene, herunder eiendomsretten til det hver part bringer med seg inn i samarbeidet. I enkelte tilfeller bør dette spesifiseres, enten i selve avtalen eller som et eget vedlegg.

Forslag til tekst: «All informasjon, knowhow, dokumentasjon og annen kunnskap eller informasjon (prosjektbakgrunn) som en av partene bringer inn i samarbeidet, skal forbli den respektive parts eiendom».

En prosjektbakgrunn kan også dreie seg om et åndsverk i henhold til åndsverksloven (f.eks. en kildekode). Åndsverket kan ha en opphavsmann eller flere. Der to eller flere er opphavsmenn til et åndsverk, uten at de enkelte ytelser kan skilles ut som særskilte verk, erverver de opphavsrett til verket i fellesskap og verket kalles et «fellesverk». Anses hver av partene i en samarbeidsavtale å være opphavsmenn til et åndsverk som skal benyttes som prosjektbakgrunn, er denne prosjektbakgrunn felleseie.

Rettigheter til prosjektresultater

Prosjektresultater dreier seg om rettigheter, plikter og ansvar for partene, herunder eiendomsretten til de arbeidsresultat som er produsert i forskningsprosjektet. Det bør også reguleres hvem som skal ha rett til å utnytte prosjektresultatene og til hvilket formål.  

Eiendomsrett

Prosjektresultatene skal enten tilhøre den ene av partene i kontraktsforholdet eller være felleseie. Eierandelen kan være ulik mellom partene, alt etter hvor mye partene investerer i prosjektet eller om prosjektet er NFR/EU-finansiert (NFR og EU sine standardkontrakter skal brukes i disse tilfellene) eller finansiert av en annen offentlig instans. Et generelt prinsipp er at eiendomsretten skal stå i forhold til hvordan forskningen er finansiert og resultatene er skapt. Når OsloMets bidrag er finansiert av NFR, EU eller andre offentlige instanser har OsloMet plikt til å sikre seg eierskap til forskningsresultatene, slik at disse kan nyttiggjøres samfunnet i bred forstand.

Dersom høgskolen og/eller ekstern part skal ha eierrettigheter til de prosjektresultater (forskningsarbeid) den ansatte har bidratt til og det ikke er regulert noen rettighetsovergang av eventuelle prosjektresultater i arbeidsavtalen eller i en tidligere signert tilleggsavtale, bør den ansatte signere en avtale/erklæring om overføring av rettigheter i følgende tilfeller:

 • forskningsprosjektet er NFR/EU-finansiert eller finansiert av en annen offentlig instans
 • OsloMet inngår en samarbeidsavtale med en ekstern part

Ved forskningsprosjekter hvor OsloMet yter bistand ved gjennomføringen av forskningsprosjektet eller i forbindelse med næringsmessig utnyttelse av arbeidsresultater ansatte har produsert, skal OsloMet ha rett til å overta eiendomsretten etter en nærmere vurdering. Er det aktuelt med en rettighetsoverdragelse, bør det inngås en egen avtale mellom OsloMet og den ansatte om dette.

Avtaler/overdragelseserklæringer har spesielt betydning i forskningsprosjekter hvor OsloMet inngår samarbeidsavtaler og overfører eiendomsrett og rett til utnyttelse av prosjektresultater til en eller flere eksterne kontraktspartnere. OsloMet kan bli erstatningsansvarlig, dersom rettighetsforholdet mellom ansatte/studenter/tredjepart og OsloMet ikke er avklart.

Hvis ikke følgende allerede er fastsatt i en arbeidsavtale skal OsloMet ha med et punkt i en egen generell avtale/tilleggsavtale eller i en overdragelseserklæring for hvert forskningsprosjekt at:

 • OsloMet har rett til å overta eiendomsretten til den ansattes bidrag (Det gjelder forskningsprosjekt som er NFR/EU-finansiert eller finansiert av en annen offentlig instans og/eller OsloMet har inngått en samarbeidsavtale med en ekstern part som forutsetter at OsloMet har eiendomsretten til prosjektets resultater).

I en generell avtale/tilleggsavtale kan følgende punkt stå:

 • OsloMet har rett til å overta eiendomsretten etter en nærmere vurdering (OsloMet yter bistand ved gjennomføringen av forskningsprosjekter eller i forbindelse med næringsmessig utnyttelse av arbeidsresultater den ansatte produserer).

Den ansatte overfører da til OsloMet de økonomiske rettigheter til eget bidrag inn i et forskningsprosjekt.  

Overdragelseserklæringer for ansatte.  (Er under utarbeidelse).

OsloMet må ha en egen avtale mellom student og OsloMet, eventuelt mellom student, OsloMet og en ekstern bedrift/institusjon om overføring av studentens økonomiske rettigheter til eget bidrag inn i et forskningsprosjekt. Dette kan også gjøres i form av en overdragelseserklæring.

Overdragelseserklæring for studenter

Ideelle rettigheter

I henhold til lov om åndsverk beholder opphavsmannen de ideelle rettigheter til det som er skapt. Det betyr retten til å bli navngitt og respektert (det som er gjenstand for opphavsrett skal ikke ødelegges eller vanæres).

Forslag til tekst: «I henhold til lov om åndsverk beholder NN de ideelle rettigheter til …..(prosjektresultatet). Det betyr retten til å bli navngitt og respektert (det som er gjenstand for opphavsrett skal ikke ødelegges eller vanæres)».

Bruksrett

I de tilfeller der prosjektet ikke er NFR/EU-finansiert eller finansiert av en annen offentlig instans, kan OsloMet fraskrive seg alle eiendomsrettigheter, men ikke retten til å utnytte prosjektresultatene til undervisnings- og forskningsformål.

Forslag til tekst: «OsloMet får en vederlagsfri bruksrett til …. og kan benytte denne/disse/dette til undervisnings- og forskningsformål med de begrensninger som evt. følger av annen avtale/båndleggingsavtale». Annen avtale/båndleggingsavtale kan være aktuelt der partene/en av partene ønsker å utsette publisering.

Forslag til tekst: «Annen part/partene får en vederlagsfri bruksrett til å utnytte prosjektets resultater til de formål man finner hensiktsmessig i sin virksomhet», eller «Annen part/partene får en vederlagsfri bruksrett til å utnytte prosjektets resultater til de formål man finner hensiktsmessig i sin egen virksomhet, dersom utnyttelsen faller innenfor bedriftens virksomhetsområde, sml. Arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4».

Forslag til tekst: «I den utstrekning det ikke strider mot avtalens bestemmelser eller mot ideelle rettigheter etter åndsverksloven, kan hver part utnytte kunnskap (knowhow) som parten er tilført i forbindelse med oppdraget. All bruk skal skje innenfor rammen av god forskningsskikk».

Taushetsplikt

I enkelte forskningsprosjekter behandles informasjon som skal anses som fortrolig. Det er da nødvendig å ha med et punkt om dette i avtalen.

Forslag til en tekst som kan være tilstrekkelig i en avtale for et mindre forskningsprosjekt

«Alle parter plikter å bevare taushet om fortrolige opplysninger som en part mottar fra en annen part eller får kjennskap til, herunder men ikke begrenset til personopplysninger, teknisk informasjon, kommersiell informasjon, data, tegninger, patenter, formler, know-how mv. som enten er merket med konfidensiell informasjon eller som parten burde forstå er å anses som konfidensiell omstendighetene tatt i betraktning.

Fortrolige opplysninger skal ikke kunne utleveres til andre eller publiseres uten de andre partenes eller eventuelle rettighetshaveres forutgående skriftlige godkjenning».

Forslag til tekst i en avtale for et større forskningsprosjekt

«Hver Part har full taushetsplikt om enhver informasjon og materiale som Parten får fra den annen Part, inkludert Prosjektbakgrunn.  Ingen av Partene skal formidle eller på annen måte gjøre informasjon som er underlagt taushetsplikt tilgjengelig for noen tredjepart, og skal heller ikke benytte slik informasjon til andre formål enn å oppfylle sine forpliktelser etter Prosjektavtalen, med mindre informasjonen kan publiseres med hjemmel i Prosjektavtalens pkt. . .(punkt om publisering).

Konfidensialitetsforpliktelsen er tidsubegrenset og gjelder uavhengig av om informasjonen er mottatt skriftlig, muntlig, elektronisk eller i papirformat eller på annen måte.

Hver Part kan gi informasjon om Prosjektet og Resultater i interne møter, forutsatt at det alltid informeres om at informasjonen er konfidensiell og at informasjonen verken direkte eller indirekte kan formidles til andre.  Alle presentasjoner og eventuelle andre skriftlige dokumenter (inklusive elektroniske data) som deles ut i interne møter skal merkes som konfidensiell, og fortrinnsvis samles inn etter det interne møtet er gjennomført og deretter makuleres på forsvarlig måte.

Unntak                              

Følgende skal ikke anses som konfidensiell informasjon:

 • Informasjon som er offentlig tilgjengelig, så fremt offentliggjøringen ikke skyldes rettsstridige forhold.
 • Informasjon som er blitt kjent for den mottakende Part av en uavhengig tredjepart som hadde en uomtvistelig rett til å formidle denne informasjonen.
 • Informasjon som den mottakende Part kan dokumentere at er utviklet uavhengig av informasjon mottatt fra den givende Part.
 • Informasjon som den mottakende Part har fått skriftlig forhåndssamtykke fra den givende part om at kunne frigis».

Det kan i tillegg være nødvendig å detaljregulere hvordan hemmeligstemplede dokumenter skal behandles i forskningsprosjektet".

Taushetserklæring

Prosjektleder må passe på at alle prosjektmedarbeidere som kommer i kontakt med fortrolige opplysninger og derfor har taushetsplikt, har underskrevet en erklæring om dette. Både ansatte (fvl. § 13 e) og studenter (uhl. § 4-6) må signere en slik erklæring.  Prosjektleder plikter å sjekke at dette er gjort for hvert enkelt prosjekt. Det individuelle ansvaret bør tydeliggjøres overfor den enkelte forskningsmedarbeider. Se informasjon og maler vedrørende taushetsplikt.

Publisering

Det er viktig å avtaleregulere navngivelse, forfatterrekkefølge, publiseringskanal og tidspunkt for publisering.

Forslag til tekst vedrørende navngivelse: « I henhold til åndsverkslovens bestemmelser og i samsvar med god skikk skal det opplyses hvem som har vært med på utformingen av resultatet. Ved publikasjon i media/foredrag må samarbeidet mellom kontraktspartene fremheves».

Forslag til tekst vedrørende navngivelse: «I henhold til lov om åndsverk beholder NN alltid de ideelle rettigheter til eget bidrag. Det betyr retten til å bli navngitt og respektretten (det som er gjenstand for opphavsrett skal ikke ødelegges eller vanæres)».

 Forslag til tekst hvor man ønsker å si noe om forfatterrekkefølgen: «Bidragsytere i prosjektet inkluderes i henhold til Vancouver-reglene for forfatterskap».

Det anbefales ikke å sette opp en egen liste over forfatterrekkefølgen i kontrakten, da ting kan endre seg underveis i forskningsprosjektet. Det kan imidlertid nevnes hvem som har ansvaret for utarbeidelse av en skisse til planlagte publikasjoner; inkludert forfatterrekkefølge, når utarbeidelsen skal gjøres og med hvem.

Her bør man i tillegg ha teksten: «Skissen skal være et utgangspunkt for fremtidige publikasjoner, men skal ikke overskride Vancouver-reglene for forfatterskap».

Det kan være aktuelt å nevne i et eget avsnitt at hver publikasjon skal godkjennes i fellesskap før den sendes ut til publisering. I tillegg kan man ha med teksten: «…men dog slik at godkjennelse fra NN kun er nødvendig i den grad resultater som omhandler produkter levert av parten omfattes av publikasjonen».

Forslag til tekst hvor det foreligger et behov for å nevne gjennom hvilke kanaler publiseringen skal skje: «NN har rett til å inngå avtale med OsloMet om publisering i OsloMets institusjonelle arkiv på internett. NN har også rett til å publisere artikler o.l. i popularisert form i en hvilken som helst offentlig publikasjon».

Forslag til tekst hvis det foreligger et behov for å utsette publiseringen en periode: «I særlige tilfeller kan offentliggjørelse av et vitenskapelig resultat, i samsvar med punkt(ene) …. ovenfor, båndlegges (utsettes) for en periode. Det skal i så fall inngås en egen avtale/båndleggingsavtale mellom OsloMet og NN».

Patentering

I de tilfeller hvor prosjektresultatet er patenterbart bør følgende formulering tas inn i kontrakten: «Hver av partene gis en frist på 3 – tre – måneder fra de får underretning om et vitenskapelig resultat til å vurdere patenterbarhet og å søke patent på ……( navn på prosjektresultat) eller hele eller deler av det vitenskapelige resultatet, herunder også å søke varemerke, mønster og lignende».

 Det bør også avtalereguleres hvem som skal bestemme om det skal patenteres og på hvilket tidspunkt dette skal gjøres. Forslag til formulering: «Hver av partene skal være enig i en beslutning om å søke patent, herunder å søke varemerke, mønster og lignende, og på hvilket tidspunkt dette skal gjøres».

For mer informasjon om patentering, se OsloMets IPR-politikk som er tilgjengelig på nettsiden.

Kommersialisering

I de tilfeller hvor prosjektresultatet anses å være kommersialiserbart bør følgende formulering tas inn i kontrakten: «OsloMet er ikke forpliktet til å nyttiggjøre seg …………( navn på prosjektresultat) eller eventuelle vitenskapelige resultater».

Dersom…. og/eller eventuelle vitenskapelige resultater skal kommersialiseres, må det inngås en særskilt avtale med alle parter».

For mer informasjon om kommersialisering, se OsloMets IPR-politikk og Utnyttelse av forskningsresultater og ideer.

Annet/andre forhold

Det som ikke omfattes av andre punkter i avtalen, kan settes inn her. Hvor i avtalen det bør plasseres må vurderes ut i fra hva punktet handler om.

Her er noen eksempler:

 • Det kan være aktuelt å si noe om sikker lagring og kontroll av bruk av data som utleveres fra en av partene, samt henvise til en databehandleravtale og evt. personvernombud.
 • Det kan være aktuelt å ha et punkt om at OsloMet forutsetter at nødvendige godkjenninger for behandling av personopplysninger er på plass før data utleveres til OsloMet.
 • Håndtering av utstyr kjøpt inn til bruk i prosjektet/hvem skal ha utstyret etter endt prosjektperiode.
 • Lokalisering – hvor skal forskningen foregå/ hvem stiller lokaler til disposisjon.
 • Antall veiledningstimer ved bruk av veileder.

Behov for endringer i prosjektperioden

I større forskningsprosjekter bør man ved utformingen av kontrakten være bevisst på at det kan oppstå behov for endringer i prosjektperioden (med hensyn til både faglige spørsmål, parter og finansiering). I kontrakten kan det derfor være lurt å også tilby løsninger i slike situasjoner.

Forsinkelser

Forslag til formulering: «Ved forsinkelse i relasjon til de oppgaver partene er ansvarlig for, forplikter hver av partene seg til uten ugrunnet opphold å varsle den annen part om dette skriftlig. Varselet skal spesifisere årsaken til forsinkelsen og når oppgaven eventuelt kan utføres/prosjektet eventuelt kan ferdigstilles».

Mislighold

Forslag til formulering: «Dersom den ene part vesentlig misligholder sine forpliktelser, er den annen berettiget til å heve kontrakten, forutsatt at forholdet ikke er bragt i orden etter skriftlig varsel med rimelig frist».

 «For øvrig får de alminnelige rettsregler om mislighold i kontraktsforhold anvendelse».

Avtalens opphør/reforhandling/oppsigelse

Punkt som er/kan være aktuelle å nevne i en kontrakt er:

 • tidspunkt for avtalens opphør
 • hva som skjer hvis gitte forutsetninger bortfaller
 • anledning til reforhandling av avtalen
 • partenes muligheter til å si opp kontrakten før avtaleperiodens utløp

Lovvalg

Forslag til formulering: «Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett».

Tvist

Forslag til tekst: «Eventuell uenighet som følge av denne avtale skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis dette ikke fører fram, er partene enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift i henhold til norsk lov. Tvisten avgjøres av Oslo tingrett».

Vedlegg

Hvilke vedlegg som legges ved avtalen varierer etter prosjektets størrelse. Følgende vedlegg kan være aktuelle:

 • Prosjektbakgrunn for hver enkelt av partene
 • Prosjektbeskrivelse
 • Budsjett
 • Overdragelses- og konfidensialitetserklæringer til medarbeidere i forskningsprosjektet (både ansatte og studenter)