Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Portrettbilde av rektor ved OsloMet, Curt Rice

Rektor ved OsloMet, Curt Rice

Veien videre for OsloMet på Romerike

Rektor Curt Rice oppdaterer her om status for arbeidet med OsloMet sin virksomhet på Romerike.

OsloMet sitt universitetsstyre besluttet i mars 2020 følgende:

Styret vedtar at OsloMet skal ha en to-campusløsning med fullverdig campus i Oslo og på Romerike med stedlig ledelse og egen campusstrategi. Rektor bes om å komme tilbake med en skisse til ulike alternativer på Romerike. Styret vedtar å ikke forlenge leieavtalen for OsloMet på Kjeller etter 2023.

Jeg vil med dette gi en status på arbeidet med implementeringen av dette vedtaket.

I tillegg til avvikling av studiested Kjeller og arbeid med å opprette en ny campus på Romerike, har OsloMet også andre viktige prosjekter de kommende årene knyttet til vår eiendomsportefølje. Derfor har vi nylig ansatt en prosjektleder som skal holde i disse prosjektene i tett samarbeid med ledelsen, eiendomsavdelingen, fakultetene og de berørte fagmiljøene, brukerne, og relevante eksterne aktører. Prosjektlederen begynner sitt arbeid i disse dager, og skal da utarbeide en plan for involvering og videre prosess.

Implementering av styrets vedtak om vår tilstedeværelse på Romerike innebærer at vi må jobbe med flere løp parallelt. Det er ikke slik at vi bare skal flytte de som i dag holder til på Kjeller over i nye lokaler. Nå skal vi se helhetlig på aktiviteten ved OsloMet, og foreslå for styret hvilke fagmiljøer og hvilken virksomhet det er hensiktsmessig å etablere på Romerike. Vi må altså jobbe med å avvikle aktiviteten på Kjeller på en ryddig måte, samtidig som vi planlegger for en nyetablering.

Jeg har bedt fakultetene om å starte utredning av hvordan vi best løser flyttingen av de fagmiljøene som holder til på Kjeller i dag. Fakultetsstyrene er i gang med å drøfte utfordringer knyttet til dette, og fakultetene vil så komme med sine anbefalinger for hvordan utflyttingen bør skje.

Stor lokal interesse

Vi opplever stort engasjement og interesse fra fylkeskommunen og de ulike kommunene på Romerike, og det etterspørres tettere dialog om konkrete muligheter for et nytt campus. Det er vi glad for, og registrerer alle henvendelser, forslag og tilbud som kommer. I november vil vi invitere til en dialogkonferanse, der lokale aktører kan presentere sine ideer for oss.

At OsloMet skal være til stede på Romerike henger både sammen med at vi er et resultat av sammenslåingen mellom høgskolene i Akershus og Oslo, og at vi har et regionalt samfunnsansvar som et stort arbeidslivsuniversitet i stor-Oslo. Ved siden av vårt nåværende studiested på Kjeller, er vi i dag tydelig til stede på Romerike også på andre måter. Blant annet har vi et stort antall praksisplasser for studentene våre, og forsknings- og innovasjonssamarbeid med både private og offentlige aktører, som f.eks. Ahus, skoler og barnehager. Slik ønsker vi å fortsette.

I arbeidet med utredning og planlegging for nyetablering på Romerike er det også nødvendig å ha med seg det store perspektivet på hvordan verden har endret seg etter at styret fattet sitt vedtak i mars. Pandemisituasjonen har gjort at vi brått har måttet omstille oss til mye mer digital samhandling, noe som har ført til en endring i forestillingen om hva det betyr å være til stede og virksom. Måten man driver undervisning, vurdering og forskningssamarbeid på endres stadig, og dette påvirker behovet for lokaler.

Det er også et krav fra myndighetene at virksomheter skal være arealeffektive, og bærekraftige både miljømessig og økonomisk. I tillegg vil det kreves tettere kobling mellom utdanning og arbeids- og næringsliv fremover, som følge av et kontinuerlig behov for kompetanseheving gjennom en yrkeskarriere.

Alle disse elementene åpner for nytenking og kreativitet omkring nyetablering på Romerike, og ledelsen og styret skal under et seminar i oktober tenke sammen om hvilke muligheter som ligger foran oss. Da vil vi få tydeliggjort styrets forventninger til OsloMet sin framtidige virksomhet, og hva de mener et fullverdig campus innebærer i dagens kontekst.

Etter vi har gjennomført drøftingsseminaret med styret og dialogkonferanse med lokale aktører, vil jeg, sammen med prosjektleder og resten av organisasjonen, utarbeide skisser til ulike alternativer for OsloMet sin framtidige virksomhet på Romerike. Disse vil jeg ta med til styret for vurdering i løpet av våren 2021.

 

Curt Rice, rektor OsloMet