Droppe til innhold

Nyheter

Tre navneforslag til drøfting i styret

Tre navneforslag til drøfting i styret

Rektor Curt Rice tar med seg tre navneforslag for det nye universitetet til diskusjon i styremøtet 15. juni. Forslagene bygger på et grundig forarbeid som ble gjort i 2016.

Nå som søknaden om å bli akkreditert som universitet er levert, er tiden inne for gå videre med arbeidet for å velge navn på universitetet.

De tre navnene Curt Rice presenterer for styret i juni kommer fra shortlisten som ble testet bredt hos både eksterne og interne målgrupper våren 2016. Shortlisten er et resultat av interne og eksterne tilbakemeldingsrunder, testing og undersøkelser av over 200 navneforslag som har blitt spilt inn og utviklet i løpet av arbeidsperioden i 2016.

De tre navneforslagene presenteres for styret 15. juni med versjoner på bokmål, nynorsk, engelsk, i tillegg til kortversjonen som blir naturlig å bruke i merkevarebygging av det nye universitetet:

Bokmål

Nynorsk

Engelsk

Merkevare

URL

OsloMet universitet

OsloMet universitet

Oslo Metropolitan University

OsloMet

oslomet.no

Universitetet Nova

Universitetet Nova

Nova University Oslo

Nova

nova.no

Aker universitet

Aker universitet

Aker University

Aker

uniaker.no

 

Det første alternativet inneholder begrepet «metropolitan university» som er mye brukt internasjonalt for nye universiteter i byer hvor det allerede eksisterer et etablert universitet. Det brukes gjerne av universiteter med et tydelig samfunnsoppdrag, ikke så ulikt HiOA. Navnet viser også at det nye universitetet vil ha blikket vendt utover, og være en del av det internasjonale akademiske fellesskapet. «OsloMet» er et forslag til norsk kortform av «Oslo Metropolitan University”. Det jobbes imidlertid også med andre norske versjoner av dette navnet.

Nova som universitetsnavn er ikke en forkortelse, slik det er for velferdsforskningsinstituttet NOVA, (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Nova som universitetsnavn refererer til det latinske ordet «nova» som betyr «ny», og vil si noe om at universitetet er nytt og en ny type universitet i norsk sammenheng. Institusjonen vil derfor kunne bygge en egen historie rundt dette navnet.

Aker universitet refererer til campus Pilestredet sin beliggenhet i Oslo, og er et kort og praktisk navn. Imidlertid viser testingen som er gjort at kjennskapen til Aker som stedsnavn er svak, og i tillegg er det Aker-konsernet som «eier» navnet, både juridisk og i dagligtalen.

Grundig forarbeid

- Arbeidet med å finne alternative navn på det nye universitetet har vært grundig, og jeg ser frem til at vi skal få en engasjert diskusjon i styret i juni, sier rektor Curt Rice.

Han understreker at det er mange hensyn å ta ved valg av navn. Det skal si noe om vår profil og differensiere oss fra andre universiteter, fungere for mange målgrupper både nasjonalt og internasjonalt, og kunne tas ut på ulike digitale og fysiske flater.

- Vi må også innse at det er umulig å finne et navn som absolutt alle vil være enige om. Hvilket navn man foretrekker er til syvende og sist en subjektiv oppfatning, fortsetter Rice.

Rektor poengterer at det derfor blir viktig at alle studenter og tilsatte fyller navnet med innhold ved å snakke om den profilen universitetet vårt skal ha.

- Uansett hva det blir til slutt, er det vi som tilhører institusjonen som må overføre identiteten til det nye navnet, og styrke den videre.

Les flere spørsmål og svar om navnevalget.

Kriterier for navnevalg

For å forankre og gi retning til arbeidet med navneutvikling, ble det høsten 2016 gjennomført flere møter med representanter for enheter og studenter, instituttledere og ledelse for å beslutte hvilke kriterier og målgrupper som burde vektlegges når universitetsnavn skulle utvikles. På grunnlag av tilbakemeldinger og innspill ble disse kriteriene lagt til grunn:

  • Navnet bør gi assosiasjoner til rollen som pådriver av utviklingen i samfunns- og arbeidslivet, og i det minste ikke gi motstridende eller andre assosiasjoner.
  • Om mulig bør navnet assosieres til storbyregionen, men da uten å føre til forvekslinger med Universitetet i Oslo.

Videre har navneforslagene blitt vurdert opp mot disse kriteriene for å sikre at navnet kan fungere godt i bruk:

  • Navnet bør være kort, enkelt, lett å huske og fungere godt i logo, som url, i sosiale medier og i muntlig tale.
  • Dersom navnet er langt, må det ha en god og funksjonell kortform. Uansett hvilket navn som velges vil det være en kortform som blir benyttet i daglig tale.
  • Navnet bør appellere til de viktigste målgruppene, enten det er i rekruttering av studenter, ansatte eller samarbeidspartnere, og fungere godt både nasjonalt og internasjonalt.
  • Det bør være mulig å knytte navnet til historien om det nye universitetet og kriteriene som er satt for navnet.
  • Navnet bør gi rom for utvikling og fleksibilitet på lang sikt, og bør fungere i et merkehierarki. Merkehierarkiet er systemet for synliggjøring og strukturering av virksomhetens innhold slik at det blir forståelig for omgivelsene.
  • Det vil være en fordel at navnet er overordnet nok til å kunne romme en stor bredde av enheter og kunne kommunisere med brede målgrupper.

Når vedtas navnet?

Parallelt med navneprosjektet går også arbeidet med å utforme en ny strategi for det nye universitetet - Strategi 2024. For å sikre at navnet vi lander på henger tett sammen med innholdet i strategien, er det lagt opp til at Strategi 2024 vedtas i styret før det endelige navneforslaget fra HiOA. Strategi 2024 skal vedtas i styremøtet 15. juni, mens det endelige forslaget til universitetsnavn blir vedtatt av styret til høsten.

Så vil Kongen i statsråd etter forslag fra Kunnskapsdepartementet endelig ta stilling til navn etter en godkjenning av HiOA som universitet. I denne prosessen er det viktig at vi som institusjon formidler historien bak navnet vi ønsker å ha, og hva det nye universitetet skal være.

chatbot-portlet