Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

To par studenter sitter i en sofagruppe og samarbeider, fotografert ovenfra.

Studiebarometeret: Krevende koronaperiode for studentene

Nedstengingen av studiestedene våren 2020 fikk store konsekvenser for studentene, både på OsloMet og i resten av landet, viser tall fra Studiebarometeret.

Mer enn 2.000 andreårsstudenter på OsloMet besvarte Studiebarometeret i høst. I tillegg til de vanlige spørsmålene om tilfredshet med ulike sider ved studier og læringsmiljø, inneholdt spørreskjemaet i år også en lang rekke spørsmål om erfaringene med å være student under nedstengningen våren 2020.  

Ikke overraskende viser svarene at nedstengningen fikk klare psykososiale konsekvenser for studentene. Tre av fire bekrefter at de savnet det sosiale studiemiljøet og halvparten følte økt ensomhet.  

- Årets undersøkelse viser tydelig at mange studenter har et stort behov for å være fysisk på campus, både av faglige og sosiale årsaker, sier prorektor Nina Waaler.   

- Vi vet at det er ekstra utfordrende å være student nå, og vi jobber kontinuerlig med nye tiltak som kan lette situasjonen for studentene, slik som digitale, sosiale aktiviteter, fysiske møteplasser som Kaffetid, og ulike mentorordninger, sier hun.  

Mindre undervisning og redusert faglig utbytte

Nedstengningen fikk også negative konsekvenser for utbyttet av undervisningen i vårsemesteret. 71 prosent opplevde at det faglige utbyttet ble dårligere, mens bare syv prosent mente at det ble bedre. Dette er i tråd med de nasjonale resultatene. Hele tre av fire studenter svarte også at omfanget av undervisning ble redusert under pandemien.   

- Den raske omleggingen fra fysisk til digital undervisning våren 2020 var krevende for både studenter og ansatte, og jeg er takknemlig for den store innsatsen underviserne våre har lagt ned for å gi studentene et tilbud. Nå må vi fortsette jobben med å forbedre kvaliteten på den digitale undervisningen, med støtte og kompetanseheving til underviserne og med tilrettelegging av utstyr og lokaler. Dette er noe vi satser tungt på gjennom Den gode studentopplevelsen, sier Waaler.  

Lavere studiemotivasjon

Det svekkede utbyttet av undervisningen hang sammen med at studentene manglet et egnet sted for å jobbe med studiene, at de hadde vanskeligheter med å strukturere studiehverdagen og fikk lavere studiemotivasjon. Samtidig ble det faglige utbyttet mindre svekket der studentene opplevde at det ble laget gode opplegg for nettbasert undervisning og der underviserne var flinke til å engasjere studentene i diskusjoner på nett.

Blant studieprogrammene som utmerker seg med gode opplegg for nettundervisning finner vi blant annet bachelor i bioingeniørfag, arkiv- og dokumentbehandling og yrkesfaglærer i restaurant- og matfag, sammen med master i jordmorfag og master i anvendt data- og informasjonsteknologi.

Se NOKUTs video om hvordan bioingeniørutdanningen på OsloMet la til rette for digital undervisning:

 

Virkningen av nedstengningen av campus var i hovedsak den samme for studentene ved OsloMet som for studenter ellers i landet. Det kan likevel se ut til at litt flere ved OsloMet opplevde det tidsbesparende å ikke måtte reise til lærestedet men samtidig at litt flere opplevde økonomiske problemer på grunn av permittering eller mindre deltidsjobbing.

Framgang for helsevitenskap  

Til tross for koronapandemien er det også flere positive trekk ved OsloMet sine resultater i Studiebarometeret for 2020. Den generelle tilfredsheten med studieprogrammene er like god som i 2019 og vi ser bare en mindre svekkelse av studentenes opplevde læringsutbytte.  

Særlig har flere av studieprogrammene ved Fakultet for helsevitenskap, deriblant den store sykepleieutdanningen i Pilestredet, en positiv utvikling. Studentene ved Fakultet for helsevitenskap har blitt mer fornøyde på viktige områder som undervisning, veiledning, miljøet mellom studentene og de faglig ansatte og de faglige ansattes forventninger.  

- Det har gjennom flere år vært jobbet systematisk med å forbedre studieopplevelsen ved sykepleierutdanningen, og jeg er glad for å se at vi nå begynner å se resultatene av dette arbeidet, sier Waaler.  

Særlig har studenten blitt mer fornøyde med den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet – hele seks av tolv bachelorprogrammer har tydelig forbedring her.

Se lanseringen av Studiebarometeret: