Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Bildet viser logoen til OsloMet.

Stor interesse for OsloMet på Romerike

OsloMet arrangerte dialogkonferanse med eksterne interessenter 25. november. 13 konseptidéer for universitetets virksomhet på Romerike ble presentert.

– Sammen skal vi oppnå gjensidig utvikling av OsloMet og Romerike, sa rektor Curt Rice da han innledet den digitale dialogkonferansen med over 100 deltakere.

Han understreket at behovene til studenter og arbeidsliv stadig endres, og trakk frem etterspørsel etter fleksible utdanningsprogram for livslang læring, og sømløs overgang mellom fysisk og digitale arbeidsformer for å sikre både effektivitet og sosial samhandling.

– Dette krever at vi tenker annerledes om hvordan vi innretter oss som universitet, sa Rice.

Rektor la vekt på tre viktige faktorer for fremtidig samarbeid med eksterne aktører på Romerike:

  • Samarbeid må oppstå fra et faglig initiativ med utgangspunkt i reelle behov, og operasjonaliseres på instituttnivå

  • Som arbeidslivsuniversitet må OsloMet tilrettelegge for fremtidige samarbeidsformer

  • Forskningsprosjekter bør utvikles med bred brukerorientering for å sikre anvendelige resultater som kan kommersialiseres

Rice var også tydelig på at OsloMet ikke får friske midler til eventuelt nytt campus.

– Etableringen må finansieres over eksisterende budsjett, som allerede er under press blant annet som følge av regjeringens effektiviseringskrav. Det setter begrensninger, og et faglig samarbeid som også kan bli et økonomisk samarbeid, vil derfor være attraktivt, sa Rice.

Faglige idéer skilte seg ut

Det ble presentert 13 ulike konseptidéer der eksterne aktører la frem sine forslag til hvor og hvordan OsloMet kan etablere et nytt campus på Romerike. Av disse var flertallet utbyggere som viste skisser av bygg og infrastruktur for et nytt campus, blant annet på Lillestrøm, Lørenskog, Jessheim og Eidsvoll. Kun et fåtall av forslagene sprang ut fra invitasjon til faglig samarbeid som kan bidra til felles utvikling av forskning, utdanning og innovasjon.

Se alle presentasjonene samlet i ett her

​​​​​​​Rektor Curt Rice takket alle for grundig arbeid med presentasjonene, og legger ikke skjul på at forslagene basert på faglig relevans er mest interessante. Han trekker spesielt frem muligheten for samarbeid om helseteknologi og intelligent helse.

– Eksempelvis presenterte Ahus, som også er en stor kunnskapsinstitusjon, et interessant forslag om en plass til OsloMet i deres planlagte Campus Ahus i tilknytning til sykehuset. Deres ønske om samarbeid innenfor helse og teknologi er svært relevant for oss, sier Rice.

Forslaget fra Ahus poengterte også at OsloMet allerede har 600 studenter i praksis der årlig, og at det vil være naturlig å utvikle utdanning, forskning og innovasjon videre sammen med et universitetssykehus.

Rice understreker også at det ikke er avgjort om OsloMet vil være ett sted på Romerike, eller om ulike samarbeid i regionen kan føre til at universitetet vil ha aktivitet flere steder.

– Vi skal nå gå grundig gjennom alle forslagene som en del av en formell konseptvalgutredning, sier han.

Ble kjent med universitetet og regionen

De eksterne deltakerne fikk et godt innblikk i bredden av fagområder og virksomhet ved OsloMet, gjennom dekanene og senterledernes presentasjoner av fakulteter og sentre i første del av programmet. De fortalte om sine respektive fagporteføljer, hvilket behov de har for samarbeid med regionen og hvordan de ønsker å utvikle sin aktivitet.

Felles for dem alle er at de er opptatt av å bygge nye fagsamarbeid og ser stort potensiale i å komme tettere på kommunene.

Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna holdt et innlegg som oppspill til interessentenes presentasjoner. Hun la vekt på det store potensialet for samspill OsloMet har på Romerike, en region hun sa er klar til å satse. Av muligheter for faglig samarbeid trakk hun spesielt frem Ahus.

Brenna takket for øvrig universitetet for å ta involvering på alvor, ved å invitere alle til å legge frem sine innspill på en dialogkonferanse.