Droppe til innhold

Nyheter

Status for organisasjonsutredningen

Status for organisasjonsutredningen

Arbeidsgruppen som har evaluert organiseringen av OsloMet, leverte sin rapport til rektor før jul. Rapporten blir ikke sendt på høring i organisasjonen slik den foreligger nå.

Rektor Curt Rice mottok rapporten i desember 2019, etter at arbeidsgruppen hadde jobbet gjennom høsten med å utrede og evaluere måten OsloMet er organisert på.

Hensikten med rektor sin bestilling var å tydeliggjøre myndighet og ansvar for administrative funksjoner og tjenester ved OsloMet, og avdekke muligheter for justeringer som kan bedre koordineringen av fellestjenestene.

Organiseringen av fellesadministrasjonen (FA) og arbeidsdelingen mellom FA og enhetene, ble sist vurdert i 2011. Mye har skjedd siden da, først og fremst som følge av innføring av enhetlig ledelse, universitetsakkreditering, og den økte digitaliseringen.

Arbeidsgruppen var bredt sammensatt fra alle deler av organisasjonen, og besto av 13 medlemmer. I tillegg til egne møter, involverte de også en større referansegruppe for tilbakemeldinger på enkelte problemstillinger.

Ingen høring

Rapporten belyser noen viktige momenter, og jeg ser behovet for å gjøre noen endringer i organisasjonen. Jeg kommer imidlertid ikke til å sende hele rapporten på høring slik den foreligger nå, sier rektor Curt Rice.

Rektor skal nå i samråd med ledergruppen vurdere hvordan rapporten skal følges opp, og han poengterer at de vil forsøke å legge eventuell oppfølging inn i prosjekter og arbeid som allerede er i gang.

 Eksempelvis tester vi allerede nå ut en modell med sammenslåing av divisjon for digitalisering og infrastruktur (DI) og divisjon for organisasjon og virksomhetsstyring (ORV) i Fellesadministrasjonen. Dette falt seg naturlig å forsøke etter at ORV-direktør sa opp sin stilling og sluttet på nyåret, sier Rice.

Han ser også behov for å utvikle et felles begrepsapparat knyttet til administrative tjenester, og vil be Tjenesterådet vurdere et rammeverk for kategorisering og kartlegging av administrative tjenester.

Vurderingen av rapporten og oppfølgingsarbeidet vil pågå i ledergruppen utover våren, og informasjon fra arbeidet vil komme fortløpende. 

chatbot-portlet