Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Oppdatert info om omsorgsdager og arbeidstimer

Oppdatert info om omsorgsdager og arbeidstimer

Koronapandemien påvirker arbeidssituasjonen og her er oppdatert informasjon om arbeidstid og permisjon. Vi tilbyr fleksible arbeidsformer og permisjon ved behov. Husk å ha klare avtaler med lederen din, og legg inn i kalenderen når du er tilgjengelig.

OsloMets samleside om Koronaviruset for ansatte og studenter

Saken en oppdatert 7.januar 2021.

Ingen ansatte ved OsloMet vil permitteres selv om universitetet er fysisk stengt som følge av koronapandemien.

Rett til omsorgsdager ved lokale utbrudd

Regjeringen legger nå til rette for at man kan ha rett til flere omsorgsdager ved behov, dersom skole eller barnehager holder steng pga. lokale utbrudd av koronasmitte. Dette vil også gjelde dersom enkelte skoleklasser eller skoletrinn settes i karantene.

Unntaksreglene er vedtatt forlenget til og med 30. Juni 2021. Man må få skriftlig bekreftelse fra rektor eller leder ved skole/barnehage som bekrefter at det er stengt.

Informasjon fra NAV om omsorgsdager (nav.no)

Når skoler og barnehager er delvis stengt

Hvis barnehage og/eller skole er delvis stengt, kan ansatte søke om omsorgsdager for den tiden barnehagen eller skolen er stengt og den ansatte har behov for fri for å ta vare på barn under 12 år. 

Ansatte trenger ikke å ta hele omsorgsdager om de ikke kan jobbe hele arbeidsdager som følge av forkortet åpningstid, men kan få innvilget omsorgsdager de timene de har omsorg for barn. Dette må avtales med leder.

Omsorgsdager, velferdspermisjon med lønn og annet fravær med lønn kan tas ut som hele dager eller timer.

Omsorgsdager ved særlige smittevernhensyn

I de tilfeller barn må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barn eller hos familiemedlem barnet bor med, kan den ansatte i perioden fram til og med 31.desember 2020 gis rett til å benytte sykt barn-dager. 

Selv om det maksimale antall omsorgsdager (sykt barn-dager) er brukt opp, gis den ansatte rett til omsorgsdager med full lønn i de tilfellene der smittevernhensyn hos barn eller familiemedlemmer som barnet bor med, gjør at barnet må holdes hjemme.

Det særlige smittevernhensynet må bekreftes av lege. Ansatte skal levere bekreftelsen til sin leder som videresender denne til HR på fakultet/senter/FA. OsloMet vil dorskuttere omsorgspengene og søke NAV om refusjon.

Når har du ikke rett til omsorgsdager (sykt barn dager)?

Dersom du har friske barn som har et tilbud om barnehage eller skole, men velger å holde barnet borte fra barnehage eller skolen i den tiden barnehagen eller skolen er åpen, har du ikke rett til omsorgsdager (sykt barn-dager) på grunn av covid-19-pandemien.

I slike tilfeller må ansatte ta kontakt med og gå i dialog med leder. Det kan eventuelt benyttes uttak av ferie, avspasering eller permisjon uten lønn, forutsatt at driften tillater det.

Permisjon/ sykt-barn dager

Regjeringen har vedtatt en dobling av antall dager med rett til omsorgspenger (dager med sykt barn) uavhengig av fraværsgrunn ut 2021. 

Konkret dobles kvoten til 20 dager per forelder - for alle med ett eller to barn under 12 år. Har du tre eller flere barn vil den nye kvoten din være på 30 dager. Enslige forsørgere får en dobling på toppen av dette igjen. I tillegg til at kvoten for sykt barn er utvidet for ansatte som må ta seg av barn i barnehage, grunnskole eller har andre særlige omsorgsforpliktelser, tilbys en utvidelse av ordningen for permisjon med lønn.  Det gis anledning til å søke om inntil 12 ekstra dager i tillegg til ordinær velferdspermisjon med lønn. 

Alle alternativene kan tas ut som hele dager eller timer. Du må gjøre avtale om dette med din personalleder. 

Særbestemmelser for permisjon/ sykt barn

Videre forlenges særbestemmelser i unntaksforskriften. 
•    Rett til omsorgspenger når skole eller barnehage er stengt som følge av pandemien 
•    Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom det er særlige smittevernhensyn i familien. Det særlige smittevernhensynet må dokumenteres av lege 
•    Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom skolen eller barnehagen er stengt. Dette gjelder enten stengningen er lokalt eller nasjonalt besluttet. Ved lokalt besluttet skal det legges frem dokumentasjon på stengningen 

Unntaksreglene er vedtatt forlenget til og med 30. Juni 2021. 

Reglene om at dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen, i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av koronapandemien, er videreført ut 2021. 

Slik søker du om permisjon/ sykt-barn dager

Bruk DFØ-appen/SAP-portalen og velg «Fraværssøknad».

  • Under type fravær skal du først benytte fraværstype «Sykt barn».
  • Når kvoten for sykt barn er brukt opp, skal fraværstype velferdspermisjon med lønn benyttes.
  • Når kvoten for sykt barn og kvote for velferdspermisjon med lønn er brukt opp skal fraværstype «Annet fravær med lønn» benyttes.
  • Alle kvotene kan tas ut som hele dager eller som timer.
  • I kommentarfeltet spesifiserer du årsak til fraværet.

Ansatte med andre særlige omsorgsforpliktelser

Dersom du har andre særlige omsorgsforpliktelser, må du gjøre avtale med din leder om hvordan dette skal løses i ditt tilfelle. Du kan gis velferdspermisjon med full lønn når viktige velferds- og omsorgsgrunner tilsier det. Dersom kvoten for velferdspermisjon er oppbrukt, kan det gis anledning til å søke om inntil 12 ekstra dager (fraværskode «annet fravær med lønn»).

Slik søker du om permisjon dersom du har andre særlige omsorgsforpliktelser

Bruk DFØ-appen/SAP-portalen og velg «Fraværssøknad».

  • Under type fravær skal du først benytte fraværstype velferdspermisjon med lønn.

  • Når kvoten for velferdspermisjon med lønn er brukt opp skal fraværstype «Annet fravær med lønn» benyttes.

Slik fører du arbeidstiden

Arbeidstid føres på vanlig måte i DFØ-appen for administrativt ansatte. Vitenskapelig ansatte trenger ikke føre arbeidstid.

Når jobber du?

Vanlig arbeidstid er sommertid 7 timer og vintertid 7 timer og 45 minutter hver dag. Normalt skal statsansatte ha kjernetid er fra kl. 9.00 - 14.30, men partene i arbeidslivet har blitt enige om at kjernetiden foreløpig settes ut av kraft ut august 2021. 

De som har små barn hjemme og har vanskelig for å opprettholde en «normal» arbeidsdag, kan avtale fleksibilitet i arbeidstiden med sin leder. Det kan enklest tilpasses lokalt ut fra den ansatte og enhetens behov. Her vil vi strekke oss lengst mulig for å få til en håndterbar hverdag, og vi er klar over at dette kan gå utover effektiviteten i arbeidet. 

Overtid

Overtidsarbeid skal være pålagt av leder, og er ikke noe den ansatte selv bestemmer. Overtid avtales alltid mellom leder og den ansatte på forhånd, også i den situasjonen vi står i nå. Man kan ikke kreve overtid for arbeid som er gjort, uten at man har blitt enige om dette på forhånd. Tid skal føres løpende. UF-ansatte skal også føre arbeidstid for å kunne kreve overtid.

Permisjon til stipendiater

I den ekstraordinære situasjonen vi har nå, finner vi det riktig at en eventuell permisjon med lønn begrunnet i koronasituasjonen også kompenseres med en tilsvarende forlengelse av stipendiatperioden. 

Kontakt HR på epost for eventuelle klargjøringer.