Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Tre studenter i hvite labfrakker omgitt av laboratorieutstyr

Slik brukes midlene fra Studentpakken

I mars bevilget regjeringen 11 millioner kroner til OsloMet for å bedre den faglige oppfølgingen av studentene under pandemien. Rundt 200 studentassistentstillinger er lyst ut og studenter ved alle fakultetene søker nå på jobber som utgjør en viktig forskjell for svært mange studenter.

Midlene fra Studentpakken har gjort det mulig å gi studentene tettere faglig oppfølging. Vi har blant annet ansatt studentassistenter som hjelper andre studenter med studiene og satt i gang en orakelordning som studentene kan gå til for å søke hjelp. Dette er viktige bidrag for å få et enda bedre læringsmiljø,  som studentene har etterlyst gjennom Studiebarometeret i flere år, sier Silje Bringsrud Fekjær, fungerende prorektor for utdanning.

Dette er de nye aktivitetene

Noen tiltak ble igangsatt allerede i vårsemesteret, mens andre tiltak forgår nå og senere i høstsemesteret. Fakultetene har igangsatt tiltak ut ifra tidligere positive erfaringer med lignende tiltak, noen eksempler er studenter som hjelper medstudenter med oppgaveskriving, studieteknikk, litteratursøk, og nye aktiviteter som koronasituasjonen har ført med seg.    

Det har også blitt igangsatt en rekke nye aktiviteter. Noen eksempler på dette er:

  • Institutt for bygg- og energiteknikk lanserer høsten 2021 en egen «orakelordning» for alle sine klasser. Studentmentorer bemanner faste rom på campus til faste tidspunkter. Her kan studentene få faglig veiledning innen alle emnene de tar i inneværende semester, samtidig som orakelrommene fungerer som møteplasser.
  • Institutt for sosialfag har ansatt studentassistenter, fordelt på bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid. Et av tiltakene er «Juss til fots». Dette er et tilbud til de som nå er 2.årsstudenter, og hardest rammet av pandemien, der de sammen går til Stortinget, tinghuset, og lignende institusjoner med spørsmål som diskuteres underveis.
  • Utviklingsstudier igangsetter en ny mentorordning med fagspesifikk innføringsrunde på OsloMets Bislett-campus. De organiserer skriveverksteder der studentene veiledes i grunnleggende studieteknikk; strukturering av oppgave/eksamensbesvarelse; bruk av digitale verktøy, samt forskningsetikk og plagieringsregler.

Forventet effekt av tiltakene

Målet med tiltakene er todelt. På den ene siden gir stillingene studenter muligheten til faglig relevante deltidsjobber. Studentassistentene får nyttig arbeidserfaring, samtidig som de gjennom å lære bort får faglig fordypning, erfaring med veiledning og møter problemstillinger som kan være nyttige senere i arbeidslivet.

I tillegg til dette, er målet med tiltakene at de skal bidra til et godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon for studentene ved OsloMet. Ved å ansette studentassistenter som gir faglig oppfølging av medstudenter, forventer vi at det blir litt lettere å være student og litt lettere å lykkes faglig i et år hvor studiehverdagen har vært og er krevende med en pågående pandemi.
I løpet av høsten vil tiltakene evalueres gjennom å innhente informasjon om antall studenter som har benyttet tilbudene, deltagernes opplevde utbytte og studentassistentenes og UF-ansattes erfaringer.  

Rapportering til Kunnskapsdepartementet

OsloMet leverte 1. september en foreløpig rapportering til Kunnskapsdepartementet om bruken av de tildelte midlene. Alle fakultetene har lagt planer for bruken av midlene innen utgangen av året. OsloMet ser på hvordan noen av tiltakene med gode resultater kan videreføres med egne midler i 2022.  

Neste, og siste, rapportering til departementet vil skje i mars 2022.

Rektor takker studentassistentene

Se fungerende rektor Nina Waalers hilsen til studentassistentene:

 

Ønsker du å komme i gang med studentassistenter innunder Studentpakken?

Ta kontakt med din nærmeste leder for å høre om det er midler igjen på ditt fakultet.  

Har du spørsmål om Studentpakken, kontakt koordinator for Studentpakken, Asta Øvsthus Kristiansen, eller nærmeste leder på ditt fakultet.
 
Studentpakken er tilknyttet Den gode studentopplevelsen (DGS).