Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Foto av Curt Rice

Sikre bred involvering i rektorrekrutteringen!

OsloMet skal snart i gang med rekruttering av ny rektor. Mitt forslag til universitetsstyret er en prosess som involverer bredt og tar i bruk universitetsdemokratiet på en innovativ måte.

Forslaget til rekrutteringsprosess som jeg legger frem for styret 17. juni, består av tre elementer:

  1. en utlysning for ansettelse av rektor
  2. en innstillingskomité som skal intervjue og evaluere kandidater
  3. et rådgivende organ som skal møte de aktuelle kandidatene og gi råd til innstillingskomitéen.

I etterkant av denne prosessen, vil innstillingen sendes universitetsstyret som foretar den endelige tilsettingen.

Utlysning

Styret kan vedta å lyse ut rektorstillingen for resten av inneværende periode, frem til sommeren 2023, eller de kan lyse den ut slik at tilsettingen gjelder ut neste periode, altså frem til sommeren 2027. Jeg anbefaler det siste. Det første vil gi en fungeringsperiode på ca. 1,5 år der stillingen må lyses ut igjen etter bare et års fungering for en ny rektor. Det vil være til hinder for rekrutteringen ved at man kan miste søkere, og en ny rektor vil knapt få etablert seg før vedkommende eventuelt må søke stillingen på ny.

Innstillingskomité

Jeg foreslår at innstillingskomitéen som vurderer søknader og gjennomfører intervjuer skal bestå av syv medlemmer; fire fra styret og tre utenom styret. Komitéen ledes av styreleder, og de resterende tre fra styret er to ansatterepresentanter og én studentrepresentant. Jeg foreslår å bruke kun et mindretall av styrets medlemmer i innstillingskomitéen, slik at flertallet i styret stiller fritt når tilsettingssaken skal behandles. Jeg mener også det er fordelaktig å ha en håndterlig størrelse på komitéen og et oddetalls antall medlemmer med tanke på voteringssituasjoner.

Videre foreslår jeg at innstillingskomitéens tre medlemmer utenfor styret hentes fra hver av OsloMet sine tre viktigste grupperinger som er studenter, arbeidstakere og arbeidsgivere. Jeg foreslår da at ett medlem utpekes av Studentparlamentet, ett utpekes av tjenestemannsorganisasjonene og ett utpekes fra lederlinjen, dvs. en dekan eller senterleder.

Rådgivende organ

Som en videreutvikling av tidligere praksis for rektoransettelsene som ble gjort i 2015 og 2019, foreslår jeg at et rådgivende organ også får en rolle i prosessen. Dette organet skal møte kandidatene innstillingskomitéen har vurdert som aktuelle for innstilling, få en presentasjon, og stille spørsmål til kandidatene. Deretter samles rådene fra organet, og sendes til innstillingskomitéen.

Denne tilnærmingen finnes ikke ved de andre universitetene som tilsetter sin rektor, og jeg mener en slik ordning vil styrke medvirkningen og demokratiseringen av rekrutteringsprosessen. I UH-loven står det at “Ansettelsesprosessen skal sikre at rektor har faglig og ledelsesmessig legitimitet, og at studentene og de ansatte blir hørt.” Et rådgivende organ vil tilfredsstille dette kravet.

Jeg anbefaler at det rådgivende organet består av de eksisterende universitetsdemokratiske organene, nemlig fakultetsstyrene, SVA-styret, studentparlamentets arbeidsutvalg, IDF og hovedverneombudet. En stor fordel ved å bruke disse som rådgivende organ i ansettelsesprosessen, er at deres medlemmer allerede er valgt, og dermed stiller som representant ikke bare for seg selv, men for flere. Det er også positivt at arbeidsliv og eksterne stemmer er representert i fakultetsstyrene, slik at vår samfunnsrolle også er ivaretatt som et perspektiv i prosessen.

Videreutvikle rekrutteringen!

Intensjonen bak mitt forslag til styret er å videreutvikle prosessen med å tilsette rektor. Jeg mener det er for enkelt å påstå at ansettelsesprosesser er lukkede, mens valg er åpne og inkluderende. Ansettelsesprosesser kan gjennomføres med eksplisitt medvirkning og på en måte som forsterker desentralisering og universitetsdemokrati. Da får man et resultat med den legitimiteten vi ønsker, samtidig som vi kan utvikle universitetet vårt med enhetlig ledelse og en ekstern styreleder, noe som har stor betydning for den strategiske gjennomføringsevnen og posisjoneringen i samfunnet.

 

Curt Rice, rektor, OsloMet