SHoT-undersøkelsen: Hvordan har studentene det?

Nyhetportlet

SHoT-undersøkelsen: Hvordan har studentene det?

SHoT-undersøkelsen: Hvordan har studentene det?

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, SHoT, viser at mange studenter er ensomme og opplever dårlig livskvalitet. Dette gjelder også på OsloMet.

En tredjedel av OsloMet-studentene som har svart på undersøkelsen sier at de ofte eller svært ofte er ensomme. Dette er noe høyere enn landsgjennomsnittet (26 prosent). Som i landet for øvrig er det mange studenter som rapporterer om psykiske plager. Så mange som 37 prosent av OsloMet-studentene opplever alvorlige psykiske plager, mens dette gjelder 33 prosent av studentene på landsbasis.

– Bekymringsfulle tall

Dette er svært bekymringsfulle tall som vi må ta på alvor, sier fungerende prorektor for utdanning Silje Fekjær.

Nå må vi bruke denne kunnskapen til å finne fram til tiltak som kan bedre studiehverdagen for studentene våre, sier hun.

Fekjær sier resultatene viser at utfordringene mange studenter hadde under pandemien fremdeles er til stede og at det fremdeles er behov for forsterkede tiltak.

– Vi fikk satt i gang mange gode tiltak ved hjelp av regjeringens ekstrasatsing på læringsmiljø under pandemien. Jeg håper denne satsingen kan videreføres slik at vi kan fortsette å prioritere for eksempel mentorordninger og psykologtjenester for studenter. Vi ser også at det fremdeles er behov for å støtte studentforeningene i det viktige arbeidet de gjør.

Fekjær ser likevel lyspunkter i situasjonen etter høstens studiestart:

Vi er veldig glade for at studentene nå er tilbake på campus og har fysisk undervisning i mye større grad enn da SHOT-undersøkelsen ble gjennomført fra februar til april.  Å kunne møtes igjen er helt avgjørende for å snu den negative trenden med ensomhet og psykiske plager som pandemien medførte. Heldigvis ser vi mange tegn til at studentene våre setter pris på muligheten vi igjen har til å møtes, og at de benytter seg av sjansen til å komme på campus og delta i studentlivet, sier Fekjær.

– Må bli bedre

OsloMet-studentene er mer fornøyde med studiestedet enn landsgjennomsnittet, men mindre tilfreds med både studiemiljøet og undervisningen.

Det er mye godt arbeid i gang på OsloMet, men resultatene viser at det er mange områder hvor vi må bli bedre, sier Fekjær.

Hun peker på at måten vi tar imot studentene på er svært viktig for å gi studentene et godt læringsmiljø, både for bachelor- og masterstudenter.

  Vi vet at det er viktig for studentene å bli integrert i studiemiljøet, både fordi dette gir bedre trivsel og fordi forskningen har vist at det øker sjansen for at man klarer å gjennomføre utdanningen man har begynt på. Som utdanningsinstitusjon er dette et av de viktigste ansvarene vi har, og disse tallene tyder på at vi må bli bedre på dette, sier Fekjær.

Også på spørsmålene om måten studiet er strukturert på og den faglige veiledningen er OsloMet-studentene mindre fornøyd enn studentene i resten av landet. Dette er i tråd med resultatene fra samme undersøkelse i 2018.

For OsloMet er det viktig å jobbe med å forbedre kvaliteten på utdanningene våre, og det er blant annet innvilget nye midler til å videreutvikle de store og viktige utdanningene vi har innenfor sykepleie, lærer og sosialfag, sier Fekjær.

Det er også bekymringsfullt at flere studenter enn før svarer at de er misfornøyde med studiemiljøet på Kjeller. Dette tallet har endret seg fra 28 prosent ved forrige SHoT-undersøkelse i 2018 til 46 prosent i år.

Vi tar signalene fra studentene på Kjeller på stort alvor. Vi har allerede jobbet en stund med å styrke tiltakene på studiestedet, og fortsetter dette arbeidet fremover med å imøtekomme studentenes behov. Vi er glade for at vi i høst har opplevd økende oppslutning om tilbudene på Kjeller, både rundt studiestart og på faste arrangementer, sier Fekjær.

Studiestedet vårt på Kjeller har også vært preget av at fremtiden til studiestedet har vært under diskusjon. Vi håper at avklaringer rundt studiestedets fremtid og den nye campusen på Lillestrøm kan bedre situasjonen for våre studenter på Romerike.

Vil ha flere alkoholfrie arrangementer

På landsbasis sier nesten halvparten av studentene at de opplever at det drikkes for mye i studentmiljøet, og 61 prosent av studentene sier de ønsker seg flere alkoholfrie tilbud.

 Vi har i flere år sett at studentene ønsker seg flere alkoholfrie arrangementer, blant annet under fadderuka. OsloMet gir derfor økonomisk støtte til fadderarrangementer som ikke har alkoholfokus, og dette er noe vi vil fortsette med, sier Fekjær.

Færre OsloMet-studenter enn landsgjennomsnittet rapporterer om alkoholbruk som kan karakteriseres som problemfylt. Her er det imidlertid en klar kjønnsforskjell, der flere menn er i faresonen for problematisk alkoholbruk.

Om undersøkelsen

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er Norges største studentundersøkelse, og tar for seg en rekke temaer knyttet til studenters helse og trivsel. Nær 60 000 norske studenter har svart på årets undersøkelse, som ble gjennomført fra februar til april 2022.

Studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiO står bak SHoT, som gjennomføres av Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. Blant temaene er trivsel og livskvalitet, fysisk og psykisk helse, økonomi, studieferdigheter, søvn og rus. SHoT er gjennomført hvert fjerde år siden 2010, med en tilleggsundersøkelse i 2021. (Kilde: www.studenthelse.no)

Studenttilbud ved OsloMet