Scholars at Risk-ordningen utvides

Nyhetportlet

Scholars at Risk-ordningen utvides

Scholars at Risk-ordningen utvides

OsloMet styrker Scholars at Risk-ordningen midlertidig. Det etableres også en midlertidig ordning med korttidsvertsskap for utsatte palestinske forskere. Les om hvordan man søker.

Rektor har besluttet å styrke Scholars at Risk (SAR)-ordningen ved universitetet med en midlertidig ettårig SAR-stilling. Bakgrunnen er krigen i Gaza.

Scholars at Risk (scholarsatrisk.org) er et internasjonalt nettverk som gir midlertidige arbeidsmuligheter for akademikere som av politiske årsaker, eller andre grunner som diskriminering, forvisning, sensur og krig, ikke kan utføre sitt arbeid ved egen institusjon. OsloMet har i dag to SAR-stillinger, og utvider ordningen med en midlertidig ettårig stilling for å kunne ta imot en utsatt palestinsk forsker.

I tillegg etableres en midlertidig ordning med korttidsvertsskap for utsatte palestinske forskere. Dette vil være en ordning der enheter ved OsloMet kan søke om å være korttidsvertsskap for en konkret palestinsk forsker. Oppholdene vil være av varighet på 3-6 måneder. Det er viktig at enheten som søker har en konkret plan for gjennomføring og avslutning av oppholdet, eventuelt overgang til en mer langsiktig løsning. Denne ordningen passer dermed best for fagmiljøer som har et etablert samarbeid med palestinske forskere. Det er satt av midler til 2-4 slike korttidsopphold.

Utvelgelse av den midlertidige ettårige stillingen følger normal praksis for SAR-ordningen, men er øremerket en palestinsk forsker. 

Les om hvordan man søker.

Universitetet som inkluderende arena

Begge ordningene finansieres over rektors disponible midler.

 – Verdenssituasjonen understreker den avgjørende rollen universiteter har som en inkluderende arena for utvikling av kunnskap, der vi fremmer prinsipper som menneskerettigheter, demokrati og akademisk frihet, sier rektor Christen Krogh.

– Det er viktig for OsloMet å stå sammen med universitetskolleger som har fått en uutholdelig hverdag som følge av krig og konflikt. Ved å utvide SAR-ordningen håper vi å bidra til at noen kan få gjenoppta arbeidet sitt i trygge omgivelser, sier Krogh.

Fagmiljøer som ønsker å ta imot palestinske forskere får praktisk bistand til oppstart i Norge og tilbud om inkluderingstiltak fra OsloMet International Staff Service, det sentrale mottakskontoret for internasjonale forskere på OsloMet.