Droppe til innhold

Nyheter

Resultater fra Studiebarometeret 2018

Resultater fra Studiebarometeret 2018

Hovedinntrykket: Ikke store endringer fra i fjor, OsloMet er gode på arbeidslivsrelevans.

  • OsloMets resultater i Studiebarometeret har en stabil utvikling med noe nedgang fra i fjor.  

  • Resultatene i 2018 er jevnt over noe lavere enn nasjonalt gjennomsnitt.  

  • Sammenliknet med andre institusjoner er studentene våre svært fornøyd med arbeidslivsrelevans. 

  • Studentene er som tidligere år minst fornøyd med medvirkning. 

Studiebarometeret sendes ut til over 60.000 studenter nasjonalt hver høst. Det er studenter på 2. året bachelor og master som mottar den. 49 prosent av studentene ved OsloMet som mottok undersøkelsen svarte på Studiebarometeret i 2018. 

 

Undervisning og fagliges forventninger er viktig

Analyser viser at noen forhold er viktigere enn andre for at studentene skal være tilfredse på overordnet nivå. Det er særlig de spørsmålene som handler om undervisning og veiledning og lærernes forventninger til studentene som har innvirkning på tilfredsheten med studieprogrammet generelt, og hvilket læringsutbytte studentene opplever at de får. 

Bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic er blant studiene som har best resultater på fagliges forventninger ved OsloMet. Studieleder Anders Kildal mener de gode resultatene skyldes en blanding av at studentene har gode forutsetninger og måten utdanningen legger til rette for læring: 

– Vi har studenter som har god bakgrunn både fra videregående skole, tidligere utdanninger og jobb. Det er en god miks i denne bakgrunnen og en kjønnsfordeling som ikke er langt unna 50-50. Dette i sum skaper gode læreforutsetninger og gode rammer for selvutvikling og det å jobbe i team. Dette er studenter som liker å bli stilt krav og forventninger til - noe de også vil møte i jobben etter endt utdanning. ؘ

Kildal mener det er avgjørende at de ansatte både kjenner fagfeltets teoretiske utfordringer og de kravene en paramedic vil møte ute på gaten. Dette gjør at de evner å beskrive for studentene hva de vil møte, og hva som forventes av dem. 

– Totalt skaper dette en god relasjon mellom studenter og lærere som bygger både på tillit, fag og krav til utførelse som igjen har vist seg å skape gode og fornøyde studenter vi er stolte over, sier han.

Undervisning har også stor innflytelse på studentenes opplevde læringsutbytte og tilfredshet med studieprogrammet.

- Det som foregår i forelesningssalen og klasserommet har stor betydning for studentenes tilfredshet ved OsloMet. Dette viser at vi må fortsette å ha fokus på at studentene inkluderes i faglige miljøer og fellesskap helt fra starten av utdanningen, sier prorektor Nina Waaler. 

Særlig gode på arbeidslivsrelevans 

Studentene ved OsloMet er mer fornøyd med arbeidslivsrelevansen i studiet sitt enn studenter ved andre institusjoner. Studentene opplever å få kompetanse som er viktig i arbeidslivet, de kjenner til hvordan kompetansen deres kan brukes, og de får god informasjon om hvilke yrker som er relevante for dem.

- Ved OsloMet er vi opptatt av å samarbeide tett med arbeidslivet og utdanne kandidater som kan bidra til å løse samfunnets utfordringer. Vi er glade for å se at studentene synes vi lykkes med dette, og at de opplever at de får kompetanse som er viktig og relevant, sier Nina Waaler. 

De fem som opplever å være mest fornøyd med arbeidslivsrelevans ved OsloMet er Yrkesfaglærer bygg- og anleggsteknikk desentralisert, bachelor i ortopediingeniørfag, yrkesfaglærer i helse-og oppvekstfag deltid, bachelor tegnspråk og tolking og bachelor prehospitalt arbeid - paramedic. 

Digitalisering  

OsloMet har satset på gode systemer og prosjekter for å ta i bruk ny teknologi og innovative løsninger. I løpet av 2018 har flere nye systemer blitt lansert og universitetet jobber nå videre med implementeringen og bruken av disse.

Studiebarometeret viser at studentene fortsatt ønsker høyere kompetanse hos faglige ansatte innenfor digitale verktøy, og de ønsker seg også mer opplæring. 

- Dette året har vi satset på digitalisering og innført flere nye studieadministrative systemer for å gi studentene våre bedre digitale læringsomgivelser. Nå skal vi fortsette å jobbe med rutiner og opplæring i de nye systemene. Dette gjør vi særlig gjennom Digin, som er OsloMets nye møteplass for utvikling og deling av digital undervisningspraksis, sier Waaler.

Tilfredshet med studieprogram og opplevd læringsutbytte 

Det er en stabil utvikling på OsloMet-studentenes tilfredshet med eget læringsutbytte hittil i studie, mens det er en liten nedgang i tilfredshet med studieprogram. Også her er paramedic-utdanningen en av de som er mest fornøyd, sammen med blant annet Yrkesfaglærerutdanning i helse-og oppvekstfag, deltid og yrkefaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, desentralisert.

Masterstudium i ergoterapi, masterstudium i biomedisin og masterstudium i bibliotek-og informasjonsvitenskap er også mer tilfredse med studieprogrammet sitt enn andre studieprogrammer.

chatbot-portlet