Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen klare

Nyhetportlet

Bilde av ansatte i samtale med besøkende.

Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen klare

Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen ARK er nå klare. OsloMet scorer gjennomgående noe over snittet for universitets- og høyskolesektoren (UH). Resultatene viser at det er forbedringsområder.

Mange ansatte svarer at de har en meningsfylt jobb preget av autonomi, med faglig utvikling og godt fellesskap mellom kollegaer.

Over 1500 ansatte ved OsloMet svarte på undersøkelsen med en svarprosent på over 63 prosent. Undersøkelsen kartlegger en rekke områder, og resultatene blir gjennomgått på de ulike enhetene nå utover våren.

Viktig verktøy

– Tusen takk til alle som svarte på årets undersøkelse! Dette er et viktig verktøy for at vi skal kunne jobbe målrettet med å utvikle et godt samarbeid og arbeidsmiljø ved universitetet, sier rektor Christen Krogh.

– Spesielt glad er jeg for at så mange anser sine arbeidsoppgaver som meningsfylte, og opplever stor grad av tillit og selvstendighet i arbeidet, sier rektor.

– Vi ser også at det er områder vi skal satse mer på fremover, som blant annet å få til et tettere samarbeid på tvers av enheter og arbeidsoppgaver, sier han.

Opplever å ha en meningsfylt og selvstendig jobb

Ansatte scorer høyt på det å ha meningsfylte oppgaver, å gjøre en viktig jobb, og at man føler seg motivert og engasjert. Autonomi er også noe som står sterkt ved OsloMet, og mange opplever at de i stor grad kan styre sin egen arbeidsdag.

De ansatte scorer også høyt på å få brukt sine kunnskaper og ferdigheter og at de har lyttende kolleger. Fravær av stivbenthet og rigiditet får også høy score.

Støtte, opplæring og samspill mellom ansatte kan bli bedre

Opplæring i ny teknologi/nye systemer, samt teknisk og administrativ støtte får noe lavere score.

Det samme gjør samspillet mellom ulike grupper av ansatte. Det er også på disse områdene at ansatte har svart mest ulikt. Det vil si at det er ulike opplevelser innenfor disse områdene.

Rask behandling av vanskelig spørsmål, retningslinjer ved uakseptabel oppførsel og informasjonstilgjengelighet var blant områdene med lavest score. Områdene i undersøkelsen med lavest score ligger på snittet eller noe under snittet i sektoren.

Veien videre

Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK er ikke bare en måling, men en del av et viktig utviklingsarbeid. Resultatene skal ledere og medarbeidere på alle organisatoriske nivå bruke sammen i tilbakemeldingsmøter. Målet er å skape en konstruktiv dialog for å utvikle arbeidsmiljøet vårt til å bli enda bedre.

Før sommeren vil alle enheter ha tilbakemeldingsmøte. I løpet av høstsemesteret lages så handlingsplaner med tiltak knyttet til arbeidsmiljø.

– Det legges stor vekt på å ha en god prosess for oppfølgingsarbeidet. Alle enheter vil motta sine rapporter. Det blir gjennomført ledersamlinger hvor verneombudene også deltar for å trene ledere og verneombud i å lese og trekke ut de viktigste funn i rapportene og deretter lage tiltaksplaner for den enkelte enhet. Både med tanke på hva det er viktig å bevare og områder å forbedre, forteller HR-direktør Geir Haugstveit.

– Det vil også lages oppsummeringer slik at vi kan se om det er forbedringsområder som vi kan jobbe med på tvers av enheter på OsloMet, sier Haugstveit.

Her kan du lese mer om arbeidsmiljøundersøkelsen ARK