Droppe til innhold

Nyheter

Resultat fra medarbeiderundersøkelsen

Resultat fra medarbeiderundersøkelsen

84 % svarte på årets medarbeiderundersøkelse, og nå er resultatene klare. I år har undersøkelsen også hatt med spørsmål om seksuell trakassering.

Med resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse har vi fått viktig informasjon om hvordan ansatte på OsloMet har det.

- Dette er et godt verktøy for videre oppfølging av arbeidsmiljø, sier HR-direktør Geir Haugstveit, og fremhever at den høye svarprosenten på 84% er et veldig godt utgangspunkt.

Kort oppsummert - hva har ansatte svart?

I likhet med for to år siden svarer mange at de har et meningsfylt arbeid og god innflytelse over egen arbeidssituasjon. Resultatene tilsier også at OsloMet er et arbeidssted preget av trygghet og tillit. Ansatte svarer at de opplever sine kollegaer som profesjonelle, helhetstenkende og at de ivaretar studentenes, oppdragsgiveres og arbeidsgivers behov. Mange opplever også at de har en god relasjon til nærmeste leder. Arbeidsgleden er høy samtidig som resultatene tilsier at mange ansatte har mye å gjøre og opplever at de står overfor høye jobbkrav.

Les rapporten

På denne siden kan du lese rapporten som oppsummerer resultatene for OsloMet som helhet. Resultatrapporten ble presentert for rektors ledermøte 13. november, og skal også presenteres for AMU og IDF 16. november.

Videre oppfølging av arbeidsmiljø

Alle ledere vil få elektronisk tilgang til sine resultater fortløpende i henhold til opplæringsløpet for ledere. De enkelte lederne har ansvar for å gjennomføre tilbakemeldingsmøter og utarbeide tiltaksplaner med bevarings- og forbedringspunkter innen uke 11. Ledere oppfordres til å planlegge for denne oppfølgingen allerede nå.

- Det viktige nå er å bruke resultatene som verktøy for å utvikle arbeidsmiljøet på instituttene, studielederområder, seksjoner, avdelinger, fakultet og senter. Det er vår evne til å følge opp undersøkelsen som i siste omgang vil bestemme hvor vellykket den er, sier Geir Haugstveit.

Seksuell trakassering

I årets undersøkelse har ansatte blitt spurt om de har blitt utsatt for seksuell trakassering de siste 12 månedene på arbeidsplassen eller steder der ansatte har vært samlet inkludert fester, kurs og liknende. Rett i underkant av 2 prosent sier at de selv har vært utsatt for seksuell trakassering. Av de som sier at de har vært utsatt for seksuell trakassering, oppgir de fleste at de har blitt usatt for verbal seksuell trakassering.

- Vi skal jobbe videre mot seksuell trakassering frem mot neste undersøkelse. Arbeidet mot seksuell trakassering er høyt prioritert hos oss, og det er nulltoleranse for seksuell trakassering på OsloMet, sier HR-direktør Geir Haugstveit.

Han nevner noen av tiltakene det jobbes med:

Trenger du å varsle?

Ut fra svarene i medarbeiderundersøkelsen, kan det se ut til at det finnes tilfeller av seksuell trakassering på arbeidsplassen som ikke er blitt varslet om. Er du en av de som har opplevd trakassering eller mobbing og ikke har meldt fra? Da kan du melde fra til din nærmeste leder, eller leder over der om nærmeste leder er part i saken, verneombud eller tillitsvalgt. Les mer om hvordan du varsler, og om hvordan saker som gjelder seksuell trakassering håndteres ved OsloMet.

chatbot-portlet