Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

BIlde av det ukrainske flagget som er heist opp over OsloMet sitt campus i Pilestredet.

OsloMet tar imot ukrainske flyktninger

OsloMet har flere tilbud til ukrainske flyktninger som nå kommer til Norge. Blant tiltakene er språkkurs, utdanning på engelsk og kompletterende utdanning. 

Kunnskapsdepartementet har bedt alle universiteter og høgskoler om å mobilisere relevante tilbud for flyktninger fra Ukraina. 

– OsloMet gjør det vi kan nå for å ta imot og ivareta flyktninger fra den grusomme krigen i Ukraina, sier rektor Christen Krogh. 

–  Vi har allerede arbeidet målrettet i flere år med inkludering av flyktninger i høyere utdanning, spesielt gjennom Akademisk dugnad for flyktninger. Nå er vi beredt til å ta imot flere, sier Krogh. 

Akademisk dugnad drives av ansatte og studenter ved OsloMet, og skal bidra til å inkludere og integrere flyktninger i det norske samfunnet. Blant aktivitetene er språkkurs i norsk og engelsk, akademisk språkkafé i samarbeid med studenter, CV- og jobbsøkerkurs, og sosiale aktiviteter. Akademisk dugnad har et veletablert samarbeid med blant annet NAV og voksenopplæringen. 

Andre tiltak fra OsloMet:

 • Kompletterende utdanninger 
  OsloMet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet et kompletterende utdanningstilbud for flyktninger og asylsøkere innenfor sykepleie-, lærer, bioingeniør- og real-/teknologifagutdanning. Kvalifiserte søkere med fluktbakgrunn prioriteres. Søkerne må tilfredsstille spesifikke faglige forutsetninger og språkkrav.
 • Økt kapasitet på tospråktesten og tolkeutdanning
  OsloMet tester kandidater som ønsker å bli tolker i ukrainsk, for å bidra til at Norge kan ivareta flyktningene på en god måte. Det er også lagt til rette for ekstraopptak nå i vårsemesteret av inntil to kull á 15 studenter til tolkeutdanning i ukrainsk. 
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
  NAFO er en del av fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet, og jobber nå med ulike tiltak, som å utvikle og oversette læremidler og ressurser på ukrainsk, utvikling av ukrainsk på Skolekassa, og utvikle ressurser og kompetansetiltak for lærere som arbeider med nyankomne elever.
 • Øker opptaket
  I tillegg øker OsloMet opptaket med studieplasser forbeholdt ukrainske flyktninger ved våre engelskspråklige emner og masterstudier. Det er allerede gjort grep for å gjøre ekstra plass på eksisterende studieprogram, og dette arbeidet vil fortsette utover våren.

Støtte til studenter ved OsloMet

OsloMet har 14 studenter registrert med ukrainsk statsborgerskap, 41 med russisk og tre med hviterussisk. Disse blir nå, sammen med ansatte med bakgrunn fra samme land, ivaretatt av universitetet.

– Vi gjør det vi kan for å støtte og vise omsorg for våre studenter og ansatte med bakgrunn fra Ukraina, Russland og Hviterussland. Alle lider av krigen, som det utelukkende er myndighetene i Russland som står bak. Studenter og ansatte fra Russland og Hviterussland har ikke noe ansvar for det som nå skjer, sier Krogh. 

OsloMet har satt i gang flere tiltak for ansatte og studenter:

 • Informasjon om støttetjenestene ved OsloMet
 • Samlinger både for ukrainske studenter, og for alle studenter og ansatte berørt av krigen.
 • Engasjert studentmentorer dedikert til særskilt faglig oppfølging av studentgruppen som er berørt av krigen.
 • Institutt for barnehagelærerutdanning vil tilby arrangementer for flyktningbarn og deres mødre.