Droppe til innhold

Nyheter

Om nye eksterne nettsider

Om nye eksterne nettsider

I januar 2019 ble de nye nettsidene lansert med prioritert innhold og i tråd med ny grafisk profil. I ettertid er det klart at løsningen har så mange feil og mangler at videreutvikling av nettsidene ikke kan skje før dette er utbedret.

Dette betyr at oslomet.no fortsatt vil være operativ for studenter og ansatte i dagens form. I påvente av ytterligere feil- og mangelutbedring vil de som i dag publiserer, fortsatt kunne fortsette sitt arbeid med innholdsproduksjon både i SK og ute på fakultet/sentre.

Rektor har imidlertid gitt IT-avdelingen, i samarbeid med eksterne leverandører og kommunikasjonsavdelingen, i oppdrag å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at tekniske feil og mangler ved dagens løsning utbedres. Dette arbeidet vil ta noe tid. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette.

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK) har ansvaret for å sikre at de som publiserer i løsningen har tilstrekkelig opplæring. SK bes samtidig jobbe fram en ny prosjektplan for videreutvikling av nettsidene for blant annet å ivareta behov for større grad av tilpasning til alle type brukere. Denne håndteres via porteføljestyringsordningen (ref. https://ansatt.oslomet.no/portefoljestyring-strategimidler). Det vil også bli opprettet en ny styringsgruppe for videreutvikling av nettsidene.

Asbjørn Seim, Direktør for digitalisering og infrastruktur

Tore Hansen, Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring

chatbot-portlet