Nye kartleggingsrapporter

Nyhetportlet

Foto av campus Pilestredet tatt fra luften.

Nye kartleggingsrapporter

Campusprogrammet har samlet fakta om OsloMets bygg, arealbruk og universitetets omgivelser i to nye rapporter.

Som en del av arbeidet med ny overordnet campusutviklingsplan for OsloMet, har campusprogrammet tatt initiativ til å innhente og analysere sentral informasjon om dagens situasjon. Dette er samlet i to kartleggingsrapporter; én om brukerne av OsloMets to campuser, og én om hvordan våre bygg og fysiske campus er utformet og fungerer.

Her kan du lese rapportene (oslomet.public360online.com)

Felles plattform for diskusjon

OsloMet er en sammensatt og kompleks organisasjon med stort spenn i sin virksomhet. Det er stor variasjon i oppfatningen av hva OsloMet er og skal være, og ulike opplevelser av nåsituasjonen på campus.

Campusprogrammet har derfor prioritert å etablere en felles plattform som skal ligge til grunn for diskusjonene under den pågående utrednings- og analysefasen i arbeidet med ny campusutviklingsplan. De to kartleggingsrapportene inneholder relevant fakta om virksomheten og våre omgivelser.

Kartleggingsrapportene vil også være relevant for hele OsloMets virksomhet i forbindelse med ulike drøftinger om hvordan våre campus fungerer i dag, og hvordan vi ønsker at de skal bli.

Kartlegging av bruk og brukere

Målet for kartleggingen av bruk og brukere er å samle en bredde av informasjon til et helhetlig samledokument som gir et godt og evidensbasert grunnlag for å diskutere fremtidig campusutvikling.

Dokumentet samler tall fra både eksisterende kartlegginger som universitetet har gjort tidligere, databaser og kartlegginger utført av campusprogrammet selv.