Droppe til innhold

Nyheter

Merittering av undervisere utlyses

Merittering av undervisere utlyses

OsloMet utlyser nå en ny ordning for merittering av fremragende undervisere. Les om hvem som kan søke, hvordan du søker og hva det innebærer å få status som merittert underviser.

Hvorfor innføres en meritteringsordning for undervisere ved OsloMet?

I stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning (regjeringen.no) ble alle institusjoner i UH-sektoren pålagt å utarbeide et system for merittering av gode undervisere. Hensikten er å bidra til at arbeidet med utvikling av god undervisning verdsettes mer ved de høyere utdanningsinstitusjonene.

Hvem kan søke?

For å kunne søke om status som merittert underviser på OsloMet må du

  • være fast ansatt
  • være i stillingskategorien førstelektor, førsteamanuensis, dosent eller professor

Følgende formelle krav må være innfridd for at søknadene skal vurderes:

  • Søkere må ha undervist i høyere utdanning i minst fem år, hvorav minst to år i norsk høyere utdanning
  • Søkere må kunne dokumentere universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse. Her kan underviseren enten 1) vise til gjennomført kurs i grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå, eller 2) dokumentere tilsvarende realkompetanse.

Kriteriene for å meritteres som fremragende underviser

Retningslinjene for meritteringsordningen ved OsloMet (pdf) kan du lese en utfyllende beskrivelse av kriteriene for å få innvilget status som merittert underviser. Søknader må utformes i henhold til disse retningslinjene. 

Hva er en pedagogisk mappe?

For å få merittering forutsettes det en innsats ut over det ordinære. Søkeren redegjør for sin pedagogiske profil og erfaring i form av en "pedagogisk mappe". Denne inneholder omfattende dokumentasjon på hvordan søkeren systematisk og over tid har utviklet undervisnings- og utdanningskvalitet for å fremme studenters læring i henhold til kriteriene.

Se eksempler på tilsvarende pedagogiske mapper fra undervisere ved Universitetet i Tromsø og undervisere ved NTNU.

Ved OsloMet blir det gjennomført et orienteringsmøte om meritteringsordningen og utforming av pedagogisk mappe 28. februar der alle ansatte er velkomne.

Hva innebærer statusen som merittert underviser?

  • Det foreslås at den som tilkjennes status som merittert underviser får en permanent lønnsøkning på 35.000 kroner og inngår i et kollegium for meritterte undervisere. Beløpet blir endelig fastsatt i 2.5.3-forhandlinger i mars 2019. I tillegg vil et engangsbeløp på 100.000 kroner bli tildelt den meritterte undervisers enhet.

  • Meritterte undervisere skal presentere seg selv og sin egen undervisningsprofil, samt fortelle om arbeidet med utviklingen av sin pedagogiske mappe, på et åpent seminar for ansatte på OsloMet.
  • De pedagogiske mappene til de meritterte underviserne på OsloMet kan på sikt bli publisert åpent på nett.

Krav til søknaden

Les nærmere beskrivelse av hva meritteringssøknaden med pedagogisk mappe skal inneholde (pdf).

Søknaden skal blant annet inneholde et pedagogisk profileringsdokument, som er en sammenhengende tekst på maksimalt 7500 ord hvor søkeren oppsummerer og kommenterer sin utvikling. I tillegg kommer dokumentasjon og maksimalt 15 vedlegg.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mai.

Hvordan bedømmes søknadene?

Det oppnevnes en bedømmelseskomite som skal vurdere de pedagogiske mappene som utgjør grunnlaget for søknaden. Søknader med formelle feil avvises.

Hjelp og veiledning til søknaden

Det vil bli tilbudt veiledning og faglig støtte knyttet til utvikling av den pedagogiske mappen.

chatbot-portlet