Droppe til innhold

Nyheter

Mange må fortsatt jobbe mye hjemme

Mange må fortsatt jobbe mye hjemme

Ansatte som ikke har kritiske funksjoner i forbindelse med undervisning, studentmottak eller førstelinjetjenester, bør som hovedregel jobbe hjemmefra ut august. Du kan komme til kontoret, men ledere må påse at belegget ikke overstiger 50 % av de ansatte.

15. juni åpnet alle universiteter og høyskoler i Norge, noe som innebar at ansatte igjen fikk anledning til å jobbe fra kontoret. Samtidig gir forskrift om forebygging av koronasmitte for Oslo kommune anvisning om fortsatt bruk av arbeid hjemmefra der det er praktisk mulig for arbeidsgivere i Oslo. Byrådslederen i Oslo gikk 19. juni ut med en klar anbefaling om arbeid hjemmefra fram til midten av august for å unngå for stort press på kollektivtrafikken.

Studiestart i august innebærer dessuten at flere mennesker kommer til OsloMets studiesteder – både studenter og ansatte som skal ta imot studentene.

På denne bakgrunnen besluttet rektor 26. juni 2020 at ansatte som ikke har kritiske funksjoner i forbindelse med studentmottak, undervisning og førstelinje, så langt som mulig bør jobbe hjemme. Dette gjelder etter sommerferien og i første omgang ut august, men vil kunne forlenges.

Når kan du jobbe fra kontoret?

Ansatte som ikke arbeider med studentmottak, i førstelinjetjenestene eller skal holde fysisk undervisning, bør ha hjemmekontoret som sitt primære arbeidssted i august. Det er anledning til å jobbe delvis fra kontoret.

Vurderingen av om du jobber hjemme eller på kontoret er du ansvarlig for å gjøre selv. Men det blir viktig å være i tett dialog med sin leder for å informere om når man har tenkt å komme til kontoret, slik at lederen har mulighet til å styre det totale belegget av personer.  

 • Den enkelte ansatte har anledning til å jobbe på sine kontor. Den enkelte ansatte kan vurdere om arbeidet best kan utføres på kontoret, hjemmefra eller i en kombinasjon av de to.
 • Personalledere har ansvar for å holde oversikt over hvor mange ansatte som vil være på kontoret, og skal sørge for at det totale belegget ansatte ikke overstiger 50 %.
 • Ansatte som ønsker å være til stede på kontoret bør derfor gi beskjed om dette til sin leder uken før, slik at leder kan ha oversikt over den totale tilstedeværelsen av ansatte på kontoret og eventuelt justere denne ved behov.
 • Universitetets bygninger er åpne ved bruk av kort og kode.

Prinsippene for hvordan du vurderer om du skal komme til kontoret eller jobbe hjemme gjelder for ansatte både i Pilestredet og på Kjeller.

Kritiske funksjoner som krever tilstedeværelse på campus

Samtidig som hjemmekontor tilrådes for å minske presset på kollektivtrafikken og egne fellesområder, holder vi universitetet åpent. Noen grupper av ansatte må i større grad være til stede for at universitetet skal kunne holde åpent, og andre har sine arbeidsoppgaver knyttet til fysisk tilstedeværelse.

Disse regnes for å ha kritiske funksjoner som krever tilstedeværelse på campus:

 • Ansatte som skal holde fysisk undervisning
 • Ansatte som jobber med mottak av studenter ved studiestart
 • Ansatte som jobber i førstelinjetjenestene og yter service som er nødvendig for å holde universitetet åpent for studenter og ansatte (skranker og resepsjoner, brukerstøtte, vakthold, sikkerhet, bygningsdrift og renhold)

Personalledere for disse gruppene ansatte må foreta en bemanningsplanlegging som sikrer et minimum av bemanning for kritiske funksjoner. De som arbeider med førstelinje, fysisk undervisning og studentmottak i august bør regne studiestedet som sitt primære arbeidssted.

Samtidig må ledere gjøre vurderinger for å ivareta medarbeidernes behov, tilrettelegge for medarbeidere som er i risikogrupper og for at reiser til og fra jobb i minst mulig grad skjer i rushtiden.

Universitetet er åpent på disse premissene

 • Studenter og ansatte som skal bruke universitetets områder må gjennomføre smittevernkurs på nett
 • Universitetets områder og bygninger tilrettelegges for å ivareta smittevern: Beskyttelsesglass monteres foran skranker, stoler som ikke skal benyttes blir merket, etc
 • Studentene får en kombinasjon av digital og fysisk undervisning gjennom høstsemesteret, og kapasiteten i undervisningslokalene er redusert med 50-70 %
 • Studentenes tilgang til lesesaler planlegges av bibliotekene ut fra smittevernhensyn

Les detaljer i Instruks Covid-19 om arbeid og tilstedeværelse 26.06.20 (pdf)

chatbot-portlet