Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Bilde av logo til OsloMet.

Lønnsforhandlinger ferdig

Partene i de lokale lønnsforhandlingene på særlige grunnlag ble enige 6. november. Ansatte ved OsloMet får 10 000,- som et engangstillegg.

Fagforeningene og representanter for arbeidsgiver kom 6. november til enighet om at alle ansatte ved OsloMet med fastlønn, mottar et engangstillegg på 10 000, - før skatt. Beløpet justeres i forhold til stillingsprosent, og omfatter alle som er ansatt per 1. september 2020.

Det var rektor Curt Rice som foreslo å gi alle ansatte en påskjønnelse for ekstraordinær arbeidsinnsats under koronapandemien, og han fremhever at det har kommet mange gode innspill fra fagforeningene underveis i forhandlingene.

– Jeg er glad for at partene kom til enighet om denne løsningen. Alle ansatte har stått i en krevende arbeidssituasjon der vi har måttet omstille oss til nye arbeidsformer og stadig tilpasse virksomheten til strenge smittevernregler. Tillegget er ment som en anerkjennelse av den gode innsatsen og løsningsviljen fra alle ansatte, sier rektor Curt Rice.

Utbetalingen av tillegget vil komme med på desemberlønningen. 

Øvrige krav

Partene har også forhandlet og kommet til enighet om andre 2.5.3.-krav, og protokollen er nå signert av alle parter. Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund hadde en protokolltilførsel.

Da fagforeningene og arbeidsgiver ble enige om en engangsutbetaling til de ansatte som påskjønnelse for ekstraordinær arbeidsinnsats under pandemien, ble sammenfallende begrunnelser i de andre kravene tatt ut av forhandlingene.

En annen del av de innkomne kravene var begrunnet i undervisningsrelatert arbeid utover det som ligger i den enkeltes arbeidsplan, som ikke har blitt godtgjort tidligere. Alle disse kravene vil oversendes fakultetene, og den enkelte leder og ansatte må sammen finne ut om dette er overtidsarbeid, hvor mye overtid som ev. skal føres og hvilke tidspunkter den skal føres for.

Etter at overtiden er ført og godkjent, vil den bli sendt til utbetaling etter ordinære rutiner.

Ferdigforhandlet med Akademikerne

27. november gjennomførte Akademikerorganisasjonene og arbeidsgiver lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen i staten pkt. 2.5.1 og 2.5.2.

Partene ble enige om å gi 0,47 % varig lønnspåslag til alle ansatte organisert under Akademikeravtalen. Lønnspåslaget gis med utgangspunkt i den lønn og stillingsprosent man hadde per 1. oktober 2020, og gis med virkning fra samme dato. Tillegg og etterbetaling blir utbetalt med januarlønnen i 2021.

Denne 2.5.1-forhandlingen kommer i tillegg til den tidligere avtalte engangsutbetalingen på 10 000,-. Ansatte på UNIO/YS/LO-avtalen, inkludert uorganiserte, har tidligere i høst avtalt endringer på lønnstrinnene sentralt.