Hvordan tilrettelegge for studenter?

Nyhetportlet

Nærbilde av en person som skriver på papir.

Hvordan tilrettelegge for studenter?

OsloMet har utviklet en veileder for ansatte som jobber med tilrettelegging for studenter med funksjonshindringer og særskilte behov.

«Du som jobber med tilrettelegging gjør et veldig viktig arbeid. Visste du at det er et frafall på hele 64 prosent av elever med bevegelseshemming i videregående skole? Og at det er 4,5 ganger større sjanse for at en funksjonshindret person kommer seg ut i arbeidslivet hvis hen tar høyere utdanning, og ikke bare har grunnskole? Det at OsloMet tilrettelegger er derfor av stor betydning for hvert enkeltmenneske, og også for samfunnet og samfunnsøkonomien fordi flere kommer seg ut i arbeid!»

Slik starter veilederen som primært er utviklet for studieadministrativt ansatte som behandler tilretteleggingssøknader og deres ledere. Den er også nyttig for faglærere som er involvert i tilrettelegging. Veilederen omhandler temaer som juridisk rammeverk, saksbehandlingsprosess og kommunikasjon.

Veilederen er et samarbeidsprosjekt

Veilederen tar for seg temaer som særlig studieadministrasjonen ved fakultetene har spilt inn at de ønsker mer kunnskap om. I tillegg har vi også fått innspill fra bl.a. faglærere, studentparlamentet, studentombudet, skikkethetsansvarlig og juristene i utdanningsavdelingen. Studentombudet og juristene har også bidratt til innholdet i veilederen.

- Veilederen er tenkt som en ressurs i arbeidet med tilrettelegging ved OsloMet. Opplæringen gis gjennom tekst, video og spørsmål. Vi ønsker at de som har tilrettelegging som arbeidsfelt skal gå gjennom hele veilederen, og vi håper også at den kan bli brukt som et oppslagsverk forteller Ragnhild By og Eva Ballo ved Avdeling for utdanning.

- Vi vil videreutvikle og oppdatere veilederen, og tar gjerne imot innspill om temaer som kan innlemmes. I tillegg vil vi legge inn relevante domsavsigelser og uttalelser fra diskrimineringsnemnda slik at vi kan spre nyttig kunnskap om hvordan lovverket kan tolkes, sier By og Ballo.

Like utdanningsmuligheter

Studenter med funksjonshindringer og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Et tilretteleggingstiltak skal kompensere for en funksjonsnedsettelse som f.eks. nedsatt hørsel, nedsatt syn, nedsatt bevegelse, psykisk sykdom, ADHD, Asperger eller kroniske sykdommer.   

Tilretteleggingen kan være:  

  • praktisk  

  • organisatorisk  

  • pedagogisk     

Hele veilederen finner du her. Du må logge inn med Feide:

En veileder om tilrettelegging i studiehverdagen (oslomet.instructure.com)

Kontakt