Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Gratulerer med dagen, OsloMet!

Gratulerer med dagen, OsloMet!

OsloMet er 3 år i dag, 12. januar! Les rektor Curt Rice sin bursdagshilsen til universitetet.

I dag er det tre år siden OsloMet ble akkreditert som universitet. Jeg kjenner fremdeles på den gode følelsen av å ha nådd målet institusjonen vår hadde jobbet for over så lang tid. Vi hadde da lagt bak oss mye utviklingsarbeid for å kunne oppfylle kriteriene som universitet, og visste samtidig at jobben ikke var over. Et universitet må hver eneste dag innfri krav og forventninger fra både eiere, studenter, og samfunnet for øvrig. Og fra egne ansatte, derfor har vi styrket universitetsdemokratiet betydelig disse tre årene.

Jeg er veldig stolt over at det treårige universitetet vårt fortsetter å utvikle seg kontinuerlig, og leverer godt på samfunnsoppdraget som kunnskapsinstitusjon.

I forkant av akkrediteringen jobbet vi mye med å styrke forskningen vår. Dette arbeidet har vi fortsatt med, og før jul fikk vi vår hittil største tildeling fra Forskningsrådet, med mer enn 215 millioner kroner til totalt 20 forskningsprosjekter. Resultatene viser at OsloMet er blant Norges viktigste og mest relevante forskningsinstitusjoner. 

Internt har vi nylig pekt ut 5 fagmiljøer blant 20 søknader som får status som fremragende forskningsmiljøer ved OsloMet, og dermed midler til å utvikle ekstra høy kvalitet. De 15 miljøene som ikke ble utpekt, vil også bli satset på. Antallet PhD-studenter øker for hvert år, og vi har blant annet etablert en ny forskerlinje i helsevitenskap.

Arbeidet med å styrke forskningen ved universitetet skjer i tett sammenheng med utdanning og digitalisering. Vi jobber mer på tvers, for eksempel om å gi studentene våre en god opplevelse av studiehverdagen gjennom hele studieløpet, og om å utvikle signaturemner på tvers av OsloMet innenfor temaer som teknologi og samfunn, bærekraft, mangfold og urbanisme.

Vi jobber løpende med utvikling av hele vår studieportefølje, og har blant annet etablert flere nye masterprogrammer siden vi ble universitet. Eksempler er Erfaringsbasert ledelse/ Executive Master of Management ved Handelshøyskolen, en flerfaglig master i helsevitenskap, og master i anvendt data- og informasjonsteknologi der studentene blir eksperter på sitt spesialfelt, og samtidig får trening i tverrfaglig samarbeid, noe som er helt nødvendig for å løse utfordringene samfunnet står overfor.    

Universitetet satser også på etter- og videreutdanning, og har blant annet på kort tid levert mange emner spesielt rettet mot arbeidsledige og permitterte, som har vært svært populære. Eksempler på dette er programmering, teknologiledelse, og bygningsintegrerte solceller.

All utviklingen vi driver innenfor både forskning og utdanning bidrar til å bygge identitet og gjøre oss kjent. Jeg opplever at vi i løpet av de siste tre årene har tatt en betydelig større plass i den offentlige debatten som formidler av kunnskap og premissleverandør for utvikling av samfunnet. At vi har blitt mer synlig bidrar til at vi tiltrekker oss flere sterke studenter og ansatte, noe som gir oss mulighet til å stadig heve kvaliteten på vårt bidrag til fellesskapet.

Vi har lenge hatt en satsing på digitalisering av vår forskning, utdanning og administrasjon, som også har gitt oss betydelige fordeler. Vi klarer å møte forventninger til studenter og ansatte på en bedre måte, og bidrar til at Norge utvikler seg som en nasjon som leder an i digitalisering av de viktigste funksjonene og aktivitetene i samfunnet.

Nå har vi vært gjennom et år der vi fikk igjen for mye av arbeidet med digitaliseringen, men som også har satt oss litt tilbake på enkelte områder, spesielt når det gjelder å gi våre studenter den beste opplevelsen av sin studiehverdag. Det har vært krevende for oss alle med omstilling til en mer eller mindre heldigital hverdag, preget av mye utprøving, usikkerhet og isolasjon.

Jeg vil rose og takke både studenter og ansatte for den iherdige innsatsen og løsningsviljen dere har vist for at vi har kommet oss gjennom pandemiperioden så langt! Jeg tror universitetet kommer styrket ut av dette, ved å vise at vi sammen klarer å tilpasse arbeidet vårt den utfordrende situasjonen, og skape gode resultater!

Starten på det nye året har nok en gang vist at kunnskap er avgjørende som verktøy for videreutvikling av samfunnet og et velfungerende demokrati. Opptøyene i USA vokser delvis frem fordi deler av befolkningen mangler tilstrekkelige evner til kritisk tenkning for å avsløre presidentens løgner. Fora i sosiale medier viser at også mange i Norge tror at valget i USA ikke ble rettmessig gjennomført.

Dette understreker at utdanningsinstitusjonenes rolle er helt essensiell, ved at vi ved siden av å gi våre kandidater spesialisert fagkunnskap, også stimulerer evnen til kritisk tenkning og spørsmålsstilling, og vurdering av kilder. Det er grunnleggende ferdigheter vi alle har behov for å ha med oss gjennom livet, uansett yrkesvei og karriere.

Jeg går ekstra motivert i gang med arbeidet i vårt fjerde år som universitet og kunnskapsforkjemper, på lag med alle våre betydningsfulle studenter og ansatte.

Gratulerer med dagen, OsloMet!

 

Curt Rice, rektor