Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

bøker i Universitetsbiblioteket

Felles universitetsbibliotek – slik skal det gjennomføres

Rektor har besluttet at OsloMet skal få et felles, samlokalisert universitetsbibliotek i P52. Prosjektet vil inngå i OsloMets Campusprogram, og målet er at det nye biblioteket kan tas i bruk i løpet av våren 2023.

– Dette er et prosjekt jeg virkelig ser fram til å realisere. Vi skal bygge et moderne og bærekraftig bibliotek som vil gi et stort løft for hele OsloMet, sier fungerende rektor Nina Waaler.

– Det nye biblioteket vil bli et viktig samlingspunkt for studenter, ansatte og besøkende, både som sosial møteplass, og som en ny arena for kulturarrangementer. Det vil gi oss mulighet til å tilby enda bedre bibliotektjenester til beste for forskning og utdanning. Vi skal blant annet etablere en forskningshub som kan skape tettere bånd mellom forskningsmiljøene ved OsloMet og støttefunksjonene til biblioteket, sier hun.

Skal sikre god involvering

Samlokaliseringen ble drøftet med de tillitsvalgte før den endelige beslutningen ble tatt, og det vil bli lagt vekt på å involvere de ansatte gjennom hele prosessen.

– Vi skal flytte mange ansatte inn i et nytt bibliotek, men vi skal også finne gode løsninger for de som har kontorplass i P52 i dag. Derfor skal vi ta oss god tid til å snakke med, og involvere, de som er berørt av flyttingen, sier Waaler.

I den videre prosessen skal verneombud, ansatte og tillitsvalgte involveres og gi sine innspill. Det skal gjøres en risikovurdering av hvordan byggingen og flyttingen vil påvirke arbeidsmiljøet, og det vil settes inn tiltak for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.

Fortsatt studentarbeidsplasser rundt på campus

Selv om det blir ett felles universitetsbibliotek i Pilestredet, skal det fortsatt være tilrettelagte studentarbeidsplasser ulike steder på campus. Intensjonen er at det skal være studentarbeidsplasser i alle OsloMets bygg i Pilestredet, og at særlig førsteetasjene skal benyttes til dette formålet.

10 millioner fra Kunnskapsdepartementet

OsloMet har fått 10 millioner fra Kunnskapsdepartementet til bibliotekprosjektet. Dette er første gang det er tildelt midler til bygg som eies av andre enn staten. Totalt er det beregnet at prosjektet vil koste rundt 88 millioner kroner.

En del av Campusprogrammet

Bibliotekprosjektet inngår i Campusprogrammet ved OsloMet, og er et sentralt prosjekt for den videre utviklingen av Campus Pilestredet.

Prosjektet  omfatter etableringen av et samlokalisert universitetsbibliotek i P52 og avviklingen av dagens tre bibliotek i P32, P35 og P48, med flytting av de ansatte som skal få sitt arbeidssted i det nye biblioteket i P52.

For å ivareta de ansatte som må flytte ut av P52 på en best mulig måte, organiseres dette i et eget prosjekt, som også er tilknyttet Campusprogrammet. Bibliotekprosjektet berører ikke biblioteket på Kjeller.

Klart for innflytting våren 2023

Arbeidet med bibliotekprosjektet starter opp i høst, og skal etter planen være ferdig i løpet av våren/forsommeren 2023. Styringsgruppen for Campusprogrammet vil i etter planen i løpet av september vedta et prosjektmandat og en plan for den videre framdriften i prosjektet.