Bygger simuleringsrom i P32 

Nyhetportlet

Bygger simuleringsrom i P32 

Bygger simuleringsrom i P32 

Studenter ved flere av OsloMets utdanninger trenger bedre arealer for simulering og trening på praktiske ferdigheter. Universitetet bygger nye simuleringsrom i Pilestredet 32. 

OsloMetSim-prosjektet har det siste året samarbeidet med Fakultet for helsevitenskap og campusprogrammet om å planlegge for bedre tilpassede arealer der studenter ved universitetets helsefagutdanninger kan gjennomføre monofaglig og tverrfaglig simulering innenfor kommunikasjon og samhandling.

I løpet av prosjektet har fagmiljøene identifisert og videreutviklet ulike typer simuleringsarenaer som kan styrke studentenes læringsutbytter, deriblant simulering innenfor basalfag, akutte situasjoner og rehabilitering.  Gjennom prosjektet har også 60 OsloMet-ansatte i undervisnings- og forskingsstillinger oppnådd simuleringskompetanse (fasilitator nivå 1).

Ny helseteknologi

De såkalte immersive suitene som nå skal bygges er rom hvor det benyttes teknisk utstyr og digital teknologi som gjør det mulig å trene på ulike komplekse situasjoner, som ofte innebærer samarbeid på tvers av fag og yrkesretninger.

Rommene vil få ny teknologi med kamerasystemer som kan simulere ca.  2000 forhåndsprogrammerte situasjoner. Studentene vil for eksempel kunne få opplevelsen av å jobbe på et akuttmottak, komme først til en trafikkulykke, være hjemme hos en pasient eller på et NAV-kontor.

De ulike scenariene vil tilrettelegge for tverrfaglig samhandling som studentene vil møte når de kommer ut i arbeidslivet. Simuleringsarenaen vil kunne brukes av studenter på andre utdanninger enn de helsefaglige, og vil også kunne benyttes innenfor forskning og testing av ny teknologi.

Mest mulig realistisk trening

– Det er viktig at våre studenter får god og mest mulig realistisk trening før de skal ut i praksis i sykehusene og i primærhelsetjenesten. Vi ser derfor frem til å få flere større og oppdaterte simuleringsarealer, som gir mulighet til å simulere flere typer og mer komplekse situasjoner, sier dekan ved Fakultet for helsevitenskap, Marit Kirkevold.

– De nye arealene vil også gjøre at vi kan samarbeide tettere med andre eksterne aktører om simuleringstrening, som for eksempel helsetjenestene i kommunene rundt oss, Sunnaas sykehus og Ahus.

De nye simuleringsarealene planlegges i tilknytning til den nåværende ferdighets- og simuleringsenheten i Pilestredet 32, ved å omdisponere tilstøtende grupperom som får andre plasseringer. Arealene skal etter planen være ferdig i tide til studiestart høsten 2024.