Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Foto av fungerende rektor ved OsloMet, Nina Waaler.

Anbefaler campus på Ahus

Fungerende rektor Nina Waaler anbefaler Ahus som plassering av OsloMet sin nye campus på Romerike. Universitetsstyret skal fatte vedtak i saken 8. desember.

– Etter et omfattende arbeid med å utrede alternativene for en ny campus på Romerike, er jeg nå klar med min anbefaling om at OsloMet etablerer en fullverdig campus i tilknytning til Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog kommune, sier fungerende rektor Nina Waaler. 

I universitetsstyremøtet 8. desember legger Waaler frem sin anbefaling av en ny campus på Ahus med virksomhet fra alle de fire fakultetene, med ekstra satsing på utdanning og forsknings- og innovasjonsaktivitet innenfor helsevitenskap og teknologi (alternativ B). 

Les styresaken her.

Det anbefalte alternativet inkluderer ca. 1900 studieplasser på heltid, noe som innebærer noen flere studenter og ansatte enn nåværende campus på Kjeller. Fungerende rektor sier at dette er en start, med potensial for ytterligere vekst. 

– Vi skal etablere en bærekraftig virksomhet som skal være en viktig del av universitetet for overskuelig fremtid, og det er naturlig å se for seg at en ny campus vil kunne utvikles og ekspandere med tiden, sier Waaler. 

– Ahus har allerede svært mange studenter i praksis fra ulike utdanninger. En OsloMet-campus her vil være positivt for studentmiljøet, og bidra til at sykehusområdet blir et enda mer dynamisk lærings- og praksismiljø, sier hun.

Høyest måloppnåelse for OsloMet og regionen

Gjennom en formell konseptvalgutredning er fire campusalternativer vurdert opp mot flere krav knyttet til faglig samarbeid, omgivelser og økonomi. Med sin anbefaling, slutter fungerende rektor seg til utredningens konklusjon om at alternativet med en satsing på helseteknologi på Ahus vil bidra mest til den faglige og strategiske utviklingen av OsloMet, til beste for regionen og samfunnet. 

– Jeg ser store fordeler ved å utvikle en ny campus i umiddelbar nærhet til en strategisk samarbeidspartner med sterke fag- og forskningsmiljøer, som har hele Romerikeregionen som nedslagsfelt. Det vil legge til rette for en tverrfaglig satsing, hvor alle fakulteter vil være til stede med både fast og aktivitetsbasert tilstedeværelse, sier Nina Waaler. 

– En satsing på intelligent helse med en campus på Ahus, i samspill med helsetjenestene i kommunen og næringslivet, er en god måte å svare på konkrete behov for omstilling, og på oppdraget universitetet har med å bidra til å løse samfunnsutfordringer både nasjonalt og regionalt, sier fungerende rektor.

Alternativet inneholder også satsing på profesjonsutdanning i psykologi. De fire fakultetene og de to forskningssentrene har i utredningsarbeidet alle kommet med sin tilslutning til alternativ B.

Satsing på studiemiljø

I styremøtet 28. oktober spilte styret inn momenter de ønsket utdyping av i forkant av å skulle fatte et vedtak 8. desember. Det handlet blant annet om ytterligere avklaring av mulighetene for å legge til rette for et godt studiemiljø på en ny campus på Ahus, og risiko i det videre arbeidet.

– Vi har hatt møter med ulike aktører som det blir viktig å samarbeide med for å bygge opp en attraktiv campus som ramme for et godt studie- og arbeidsmiljø. Blant annet har vi tett dialog med SiO, som er i gang med å avklare hvilke tjenester de kan etablere på en ny campus, som helsetilbud, treningsfasiliteter og serveringssteder, sier Nina Waaler.

Lørenskog kommune har også spilt inn hva de vil bidra med, og Ruter vil vurdere om kollektivtilbudet for transport til og fra Ahus-området kan utvides. 

Veien videre

Universitetsstyret skal fatte sitt vedtak om faglig profil og plassering av en ny campus på Romerike i sitt møte 8. desember. 

– Jeg ser frem til styremøtet og at vi skal få et vedtak i saken. Vi har hatt gode alternativer med i det omfattende vurderingsarbeidet, som har involvert bredt både internt i organisasjonen og i kommunene på Romerike. 

– Min vurdering er at Ahus vil være den beste plasseringen for en ny universitetscampus, der OsloMet kan legge faglig grunnlag for et videre nært og godt samarbeid med hele regionen, i tråd med vårt samfunnsoppdrag, sier fungerende rektor, Nina Waaler.

(Artikkelen vil oppdateres med lenke til styresaken.)