Rutiner for timeplanlegging, fakultet LUI - Ansatt

Rutiner for timeplanlegging ved fakultet LUI

Rutiner for timeplanlegging ved fakultet LUI

Her finner du nyttig informasjon om timeplansarbeidet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI).

Fra og med høsten 2019 er timeplansarbeidet ved OsloMet automatisert. Dette betyr at timeplansverktøyet TP tildeler dag, tid og sted for undervisning basert på  innmeldte behov i  nettskjema. Undervisere kan derfor ikke  fritt velge dag, tid og sted når timeplanen for semesteret planlegges.  

Hovedformålet med å automatisere timeplansarbeidet er todelt:

 1. Vi ønsker å tilby våre studenter en bedre og mer forutsigbar timeplan. De skal finne all informasjon om tid og sted for undervisning i TP. Skyggetimeplaner skal ikke eksistere.
 2. Vi skal forbedre romutnyttelsen. Det har vært et utbredt problem at undervisning ikke foregår i de best egnede rommene. Enten ved at små grupper befinner seg i store rom, eller store grupper har fått for små rom.

For å få til dette er vi helt avhengige av et godt samarbeid på fakultetet. Dette betyr at både administrasjonen og undervisnings-og forskningspersonale har en felles forståelse av frister og retningslinjer for timeplansarbeidet.

Retningslinjer

 • All undervisning skal ha oppstart klokken 8:30, 10:30, 12:30, 14:30 eller 16:30.
 • All undervisning skal ha varighet i 2-timersbolker (det vil si 2, 4, 6 eller 8 timer).
 • Timeplanen skal være kvalitetssikret og fullstendig ved publisering. Det skal ikke forekomme endringer utover i semesteret.

Se også: Retningslinjer for eksamens- og timeplanlegging ved OsloMet

Årshjul for timeplanlegging av undervisning høsten 2020

Frist for innmelding av rombehov/timeplansinformasjon i nettskjema

 • Når: Frist 2. mars kl. 09.00
 • Hvem har ansvar: Emneansvarlige/studieledere
 • Kommentar: Alle emner som skal tilbys høsten 2020 må meldes inn via nettskjema.

Registrering av innmeldte behov fra nettskjema

 • Når: Fra 2. mars til 23. april (hovedbestilling; TP tildeler dag/tid/rom for undervisning)
 • Hvem har ansvar: Timeplanleggere

Hovedbestilling

 • Når: 24. april
 • Hvem har ansvar: Seksjon for digitalisering av utdanning

Korrigering og etterarbeid av foreslått timeplan

 • Når: Begynnelsen av mai
 • Hvem har ansvar: Timeplanleggere

Innmelding av nødvendige endringer

 • Når: Begynnelsen av mai og frem til dato for publisering av timeplan 1.juni
 • Hvem har ansvar: Emneansvarlige/studieledere
 • Kommentar: Slik går du som emneansvarlig/studieleder fram:
  • Sjekk ett og ett emne (tp.uio.no): Kommer forelesninger og klasse/gruppeundervisning i den rekkefølgen de skal? Husk å velge riktig semester før du søker opp emnet.
  • Er det satt opp undervisning i de riktige ukene?
  • Har det oppstått lærer- eller studentkollisjoner?
  • Har jeg fått tilstrekkelig med rom til min undervisning? Trenger jeg flere, færre, større, mindre eller andre typer rom?

Studieleder/emneansvarlige melder fortløpende inn til timeplan-lui@oslomet.no
 

Publisering av høstens timeplan

 • Når: 1. juni
 • Hvem har ansvar: Seksjon for digitalisering av utdanning

Nettskjemaer ved LUI

NB! Merk at det er et eget skjema for samlingsbasert/desentralisert/nettbasert undervisning. Alle utdanninger ved YLU skal bruke dette nettskjemaet.

Nyttige lenker

Kontaktinformasjon

Husk at alle henvendelser skal sendes til timeplan-lui@oslomet.no. E-posten må inneholde emnekode og en tydelig beskrivelse av hva saken gjelder.