Rutiner for timeplanlegging, fakultet LUI - Ansatt

Rutiner for timeplanlegging ved fakultet LUI

Rutiner for timeplanlegging ved fakultet LUI

Her finner du nyttig informasjon om timeplansarbeidet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI).

Fra og med høsten 2019 er timeplanarbeidet ved OsloMet automatisert. Dette betyr at timeplanverktøyet TP tildeler dag, tid og sted for undervisning basert på timeplandata fra TP:grunnlagsdata. Det er kun samlingsbaserte utdanninger, som – etter avtale med timeplanlegger – kan velge undervisning på bestemte dager.  

Hovedformålet med å automatisere timeplanarbeidet er todelt:
1. Vi ønsker å tilby våre studenter en bedre og mer forutsigbar timeplan. De skal finne all informasjon om tid og sted for undervisning i TP. Skyggetimeplaner skal ikke eksistere.
2. Vi skal forbedre romutnyttelsen. Det har vært et utbredt problem at undervisning ikke foregår i de best egnede rommene. Enten ved at små grupper befinner seg i store rom, eller store grupper har fått for små rom.

For å få til dette er vi helt avhengige av et godt samarbeid, der både administrasjon og fagmiljø har en felles forståelse av frister og retningslinjer for timeplanarbeidet.

Retningslinjer

 • All undervisning skal ha oppstart klokken 8:30, 10:30, 12:30, 14:30 eller 16:30.
 • All undervisning skal ha varighet i 2-timersbolker (det vil si 2, 4, 6 eller 8 timer).
 • Timeplanen skal være kvalitetssikret og fullstendig ved publisering. Det skal ikke forekomme endringer utover i semesteret.

Se også: Retningslinjer for eksamens- og timeplanlegging ved OsloMet

Årshjul for timeplanlegging av undervisning våren 2022

Frist for innmelding av rombehov/timeplansinformasjon i nettskjema

 • Når: 13. oktober 
 • Hvem har ansvar: Emneansvarlige/studieledere
 • Kommentar: Alle emner som skal gå våren 2022 må meldes inn via TP:grunnlagsdata, med mindre annet er avtalt med timeplanlegger. Brukerveiledning m.m. finner du her (i canvas).

Godkjenning av timeplandata

 • Når: 14.oktober til 5.november 
 • Hvem har ansvar: Timeplanleggere

Hovedbestilling

 • Når: 6.-7.november
 • Hvem har ansvar: Seksjon for digitalisering av utdanning
 • Kommentar: Hovedbestilling innebærer at TP tildeler tidspunkt og rom for undervisning

Korrigering av foreslått timeplan

 • Når: 8. til 10. november.
 • Hvem har ansvar: Timeplanleggere

Innmelding av nødvendige endringer

 • Når: Fra ca. 10. november og frem til dato for publisering av timeplan 7. desember
 • Hvem har ansvar: Emneansvarlige/studieledere
 • Kommentar: Bruk emnetimeplan i i TP - husk å velg riktig semester:
  • Sjekk ett og ett emne (tp.uio.no): Kommer forelesninger og klasse/gruppeundervisning i den rekkefølgen de skal?
  • Er det satt opp undervisning i de riktige ukene?
  • Har det oppstått lærer- eller studentkollisjoner?
  • Har jeg fått tilstrekkelig med rom til min undervisning? Trenger jeg flere, færre, større, mindre eller andre typer rom?

Studieleder/emneansvarlige melder fortløpende inn til timeplan-lui@oslomet.no

Publisering av vårens timeplan

 • Når: 7. desember
 • Hvem har ansvar: Seksjon for digitalisering av utdanning

Kontaktinformasjon

Husk at alle henvendelser skal sendes til timeplan-lui@oslomet.no. E-posten må inneholde emnekode og en tydelig beskrivelse av hva saken gjelder.