Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Personalforvaltning / Rutiner personalforvaltning

Rutine for kontakt med BHT - arbeidsplassvurderinger og dialogmøter

Rutinen gjelder for bistand fra bedriftshelsetjenesten i forbindelse med arbeidsplassvurderinger og dialogmøter.

Bestilling

HR-medarbeidere som er registrert hos Stamina, kan foreta bestilling av bistand til dialogmøter og arbeidsplassvurderinger.

Følgende skriftlig informasjon gis til BHT

  • Navn på den ansatte
  • Hvilket fakultet/avdeling i fellesadm./senter
  • Telefonnummer til den ansatte
  • E-post til den ansatte
  • Bygning
  • Kontornummer
  • Navn på og epostadresse til nærmeste leder
  • (Tidspunkt for dialogmøtet)

Bestilling studiested Pilestredet og Kjeller

Etterarbeid

  • Rapport fra BHT etter arbeidsplassvurdering, sendes nærmeste leder for ev. videre oppfølging, samt kopi til den ansatte
  • Rapport fra BHT, skal legges på kontaktkortet til den ansatte

Forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet er borte som følge av ny IA-avtale mellom partene i arbeidslivet

Mer informasjon fra myndighetene vil forhåpentligvis komme.