Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Personalforvaltning / Rutiner personalforvaltning

Rutine for kontakt med BHT - arbeidsplassvurderinger og dialogmøter

Rutinen gjelder for bistand fra bedriftshelsetjenesten i forbindelse med arbeidsplassvurderinger og dialogmøter.

Bestilling

HR-medarbeidere som er registrert hos Stamina, kan foreta bestilling av bistand til dialogmøter og arbeidsplassvurderinger.

Følgende skriftlig informasjon gis til BHT

 • Navn på den ansatte
 • Hvilket fakultet/avdeling i fellesadm./senter
 • Telefonnummer til den ansatte
 • E-post til den ansatte
 • Bygning
 • Kontornummer
 • Navn på og epostadresse til nærmeste leder
 • (Tidspunkt for dialogmøtet)

Bestilling studiested Pilestredet og Kjeller

Søknad om refusjon av honorar til bruk av bedriftshelsetjeneste ved OsloMet

Universitetet må på forhånd søke om BHT-honorar og få tilsagn fra NAV om bruk av BHT-tjenester. 

I søknaden skal arbeidsgiver gi en beskrivelse av hva BHTs arbeid består i, med andre ord hva det søkes honorar for. Beskrivelsen kan gjerne være i stikkordsform, men må være presis nok til at NAV kan vurdere om vilkårene for å utbetale honoraret er oppfylt og saken kan avgjøres.

Søknaden skal inneholde opplysninger om:

 • Organisasjonsnummer: 997 058 925
 • Bedriftsnummer Kjeller: 974 796 902 eller
 • Bedriftsnummer Pilestredet: 974 647 648 eller
 • Bedriftsnummer SVA (AFI/NOVA, NIBR, SIFO)
 • Kontonummer: 7694 05 14963
 • Under pkt. 3.2 på søknadsskjema, må HR-medarbeider fylle inn antall timer planlagt benyttet, samt for hvilken periode tiltaket er planlagt gjennomført. Her kan man sette opp en 12 ukers periode
 • Søknaden må signeres av den ansatte
 • HR-medarbeideren signerer for arbeidsgiver og sender søknadsskjema med forside til NAV

Etter at BHTs arbeid er gjennomført, skal HR-medarbeider sende refusjonskrav til NAV senest to måneder etter tilsagnsperiodens utløp.

Refusjonskravet skal inneholde opplysninger om:

 • Tilsagnsnummer
 • Organisasjonsnummer: 997 058 925
 • Bedriftsnummer Kjeller: 974 796 902 eller
 • Bedriftsnummer Pilestredet: 974 647 648
 • Bedriftsnummer SVA (AFI/NOVA, NIBR, SIFO)
 • Kontonummer: 7694 05 14963
 • Utbetaling merkes med: BHT 19160
 • Dato for gjennomført tiltak
 • Antall brukte timer
 • Timesats
 • HR-medarbeideren signerer for arbeidsgiver og sender skjema med forside til NAV.

Les mer om honorar til BHT.

Etterarbeid

 • Rapport fra BHT etter arbeidsplassvurdering, sendes nærmeste leder for ev. videre oppfølging, samt kopi til arbeidstakeren
 • Søknadsskjema, tilsagnet fra NAV, refusjonskravet og rapport fra BHT, skal legges i personalmappen til den ansatte