Retningslinjer for merittering av undervisere - Ansatt

Retningslinjer for merittering av undervisere

Retningslinjer for merittering av undervisere

Retningslinjer for OsloMet om merittering av undervisere.

Senter for profesjonsforskning (SPS) har faglig og administrativt ansvar for retningslinjene. Ordningen gjelder hele universitetet.

Retningslinjene gjelder fra 10.01.2019, revidert 30.10.2020.

 • 1. Hva er en merittering av undervisnings- og utdanningskvalitet?

  Ordningen for utdanningsfaglig merittering handler om at underviserens virksomhet både er individuell og en del av en organisasjon.

  En merittert underviser har tydelig fokus på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet og legger en vitenskapelig tilnærming til grunn for å utvikle utdanningskvalitet, gjennom å ha fokus på å planlegge, gjennomføre, veilede, vurdere og modifisere sin undervisningspraksis for at den på best mulig måte skal støtte opp under studentenes læring.

  Den meritterte underviseren viser gjennom refleksjon forankring i forskning og teori om undervisning, læring, veiledning og vurdering i høyere utdanning generelt og i sitt eget fagfelt spesielt. Refleksjonen skal tydelig vise hvordan erfaringer fra tiltak i undervisningen har fått konsekvenser for senere virksomhet. Det forventes at en merittert underviser på ulike måter deler av sine erfaringer med andre og at vedkommende kan vise til bred erfaring med ledelse av prosesser som fører til utvikling av undervisnings- og utdanningskvalitet.

  Oppnådd status som merittert underviser forutsetter innsats ut over det ordinære.

 • 2. Kriterier for merittering av undervisere

  Meritteringsordningen omfatter dokumentert og systematisk utvikling av undervisning, veiledning, vurderingsformer og praksisoppfølging. For å oppnå status som merittert underviser skal dokumentasjonen foreligge i form av en utdanningsfaglig portefølje. Se under.

  Søkeren skal ha en fast stilling ved OsloMet og ha undervist i høyere utdanning i minst fem år, hvorav normalt minst to år i norsk høyere utdanning. De som inviteres til å søke er tilsatte i stillingskategoriene førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor.

  For å oppnå status som merittert underviser må det dokumenteres at kravene til universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse er innfridd. Dette kan innfris på to måter: 1) underviseren kan vise til gjennomført kurs i grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå, eller 2) dokumentert tilsvarende realkompetanse. Dersom søkeren ikke gjør rede for sin grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå vil søknaden ikke bli vurdert.

  For øvrig må følgende dokumenteres:

  2.1. En merittert underviser har utviklet undervisnings- og utdanningskvalitet over tid

  Dette innebærer at søkeren 

  • har varierte erfaringer fra undervisning og veiledning
  • viser til tydelig og begrunnet sammenheng mellom valgte undervisnings-, veilednings- og vurderingsformer og studentenes læringsprosesser og læringsutbytte
  • viser systematisk arbeid over tid med å utvikle undervisning og utdanningskvalitet
  • viser systematisk arbeid over tid med utvikling av studentaktive og digitale læringsformer samt yrkesorientert undervisning
  • kan vise til tiltak for å motivere studentenes lærelyst og tro på egen læring
  • har gjennomført didaktisk/fagdidaktisk utviklingsarbeid relatert til emner/kurs i utdanningen(e) og reflekter over arbeidet sett i lys av program- og emneplaner
  • har arbeidet systematisk med tilbakemeldinger fra studentene for å videreutvikle undervisningen
  • kan vise til planer for fortsatt utvikling av egen undervisningskompetanse.

  2.2. En merittert underviser har en utforskende og vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring

  Dette innebærer at søkeren

  • på en systematisk måte har utviklet og utforsket varierte læremidler eller undervisnings-, veilednings- og vurderingsformer som støtter positivt opp om studentenes læringsprosesser,
  • begrunner sine valg i forskning om undervisning, læring og vurdering, samt i relevant forskning på høyere utdanninger/profesjonsutdanninger, med hovedvekt på eget fagområde
  • har formidlet erfaringer fra og dokumentert egen undervisning, veiledning, praksisoppfølging og annen pedagogisk utvikling på ulike måter, f.eks. gjennom presentasjoner ved konferanser, rapporter, tidsskriftartikler, bøker, bokkapitler eller i interne fora.

  2.3. En merittert underviser går i spissen for å utvikle undervisnings- og utdanningskvalitet

  Dette innebærer at søkeren

  • har initiert, stått sentralt i eller ledet studieplanarbeid, pedagogisk utviklingsarbeid, samarbeidsprosjekt eller utredningsarbeid med relevans for den aktuelle utdanningen og forankret i enhetens strategiske planer,
  • har tatt kollegiale initiativ for systematisk å videreutvikle programmet, enkeltemner eller undervisningsøkter
  • initierer pedagogiske diskusjoner, deltar i seminar og konferanser om undervisning og læring i og utenfor organisasjonens

  2.4.En merittert underviser arbeider kollegialt og institusjonsbyggende

  Dette innebærer at søkeren

  • deler erfaringer systematisk med kollegaer og samhandler konstruktivt med ledelse, kollegaer og studenter for å utvikle undervisningskvalitet
  • har en klar plan for videre utvikling av undervisningsfaglig kvalitet i og sammen med eget fagmiljø
  • har planer og ambisjoner om hvordan han/hun kan bidra til OsloMets utdanningskvalitet i samarbeid med andre meritterte undervisere

  Alle fire hovedkriterier og de fleste underpunkter må være oppfylt, og dokumentasjon må foreligge i form av en utdanningsfaglig portefølje. Pedagogisk kompetanse og meritter må være tydelig knyttet til stillingskategorien det søkes ut fra.

 • 3. Utdanningsfaglig portefølje

  I den utdanningsfaglige porteføljen skal det redegjøres for hvordan søker systematisk og over tid har utviklet undervisnings- og utdanningskvalitet for å fremme studenters læring i henhold til kriteriene for tildeling slik de er beskrevet over.

  Det skal reflekteres over gjeldende teori og praktisk erfaring og det skal fremkomme hvordan søker har delt sine erfaringer for å bidra til kompetanseheving av kollegaer. Det skal komme tydelig frem av porteføljen at søkers pedagogiske kompetanse er betydelig høyere enn basiskompetansen.

  Samtlige kriterier må være oppfylt og dokumentasjonen må foreligge i form av en utdanningsfaglig portefølje. Den utdanningsfaglige porteføljen til søkere som blir tildelt status som meritterte undervisere vil bli offentliggjort på OsloMets hjemmesider.

  Det vil bli tilbudt veiledning og faglig støtte knyttet til utvikling av den utdanningsfaglige porteføljen.

  Den utdanningsfaglige porteføljen skal bestå av to deler:

  Del I: Pedagogisk profileringsdokument

  Et profileringsdokument, som er en sammenhengende tekst på maksimalt 7500 ord hvor søkeren oppsummerer og kommenterer sin utvikling. Dokumentet skal avspeile de krav og kriterier som er angitt over for å oppnå status som merittert underviser.

  Profileringsdokumentet skal omfatte følgende tema:

  Pedagogisk CV. Kort beskrivelse av søkeren og dennes karriere i høyere utdanning som underviser/veileder, herunder ansiennitet og på hvilke nivå undervisningen/veiledningen har foregått. En pedagogisk CV skal kun inneholde elementer som har relevans for utdannings- og undervisningsoppdraget. Det kan for eksempel være dokumentasjon på pedagogisk kompetanse og universitetspedagogisk utdanning, undervisningsvirksomhet, pedagogisk digital kompetanse, pedagogisk FOU virksomhet, erfaringsdeling og erfaringsformidling, utmerkelser og priser.

  Undervisningsrepertoar. Hvilke undervisnings- og veiledningsformer som har vært særlig brukt, erfaringer med disse, utvikling over tid og hvilke tanker man har om egen videreutvikling. Særlig viktig er det at søker kan vise til et repertoar som inkluderer studentaktive og digitale undervisnings- og læringsformer.

  Syn på undervisning og læring. Beskrivelse av søkerens pedagogiske grunnsyn og hvordan dette henger sammen med de valg av undervisnings-, veilednings- og vurderingsformer som er gjort. Herunder kommer refleksjoner over eget kunnskaps- og læringssyn, hvordan disse er forankret i relevante forskning og aktuelle teoretiske perspektiver for egen undervisningspraksis.

  Utvikling av utdannings- og undervisningskvalitet. Erfaringer med og motivasjon for emne- og studieplanarbeid, samt samarbeid med kolleger og studenter om utvikling av utdanningskvalitet over tid, med særlig vekt på eget fagområdet og institutt/fakultet.

  Andres vurderinger. Her skal søkeren kort referere til andres vurderinger, f.eks. studentevalueringer eller vurderinger fra kolleger som søkeren finner spesielt betydningsfulle, og drøfte hvordan slike tilbakemeldinger har blitt brukt for å utvikle søkerens utdanningspraksiser. Dokumentasjon skal foreligge gjennom vedlegg.

  Dokumentert pedagogisk utviklingsarbeid, inkludert utvikling av læremidler. Hvorfor er utviklingsarbeid iverksatt, hva har motivasjonen vært, hva har man oppnådd, hva har man lært og hva er videre planer? Hvordan har søker dokumentert og formidlet egne undervisningserfaringer?

  Det reflekterte tilbakeblikk. Her skal søkeren, blant annet gjennom bruk av teori, kritisk analysere og refleksjoner over de ideer og metoder som har preget søkerens praksis, og gjøre rede for hvordan slik analyse og refleksjon har ført til endringer og stimulerer til videre utvikling.

  Det reflekterte framsyn. Her skal søkeren reflektere over og skissere planer for sitt virke som merittert underviser til å videreutvikle undervisnings- og utdanningskvaliteten ved eget fagmiljø og på OsloMet generelt.

  Del II: Vedlegg

  Del to er en vedleggsdel, hvor søkeren konkret dokumenterer sin kompetanse innenfor de temaer som søkeren vil vektlegge. Vedleggene kommer i tillegg til de 7500 ordene i profileringsdokumentet, og antall vedlegg skal ikke overstige 15.

  Bestått kurs i grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå eller tilsvarende og en uttalelse fra nærmeste leder er obligatoriske vedlegg og utgjør to av de 15. Søkeren skal legge ved søknaden en uttalelse fra nærmeste leder (for de fleste, instituttleder) der denne gjør rede for hvilke planer enheten har for å gjøre bruk av den merittertes kompetanse, og hvilke muligheter som vil bli gitt for at den meritterte skal kunne utvikle seg videre. Ved tilkjent merittert status skal dette gjøres til en gjensidig forpliktende avtale mellom den meritterte og enheten der vedkommende er tilsatt.

  Søknader som mangler uttalelse fra nærmeste leder, vil ikke bli vurdert. Vedleggene skal nummereres, og alle vedlegg skal henvises til i profileringsdokumentet slik at det går tydelig fram hvorfor de er med. Eventuelle vurderinger av søkerens pedagogiske virksomhet, som for eksempel studentevalueringer eller uttalelser fra kolleger, som søkeren ønsker å inkludere, vil også regnes som vedlegg og skal telles med blant de 15.

  Søknader som avviker fra formatene som er angitt ovenfor, eller som overskrider kravene til omfang av porteføljen, vil ikke bli vurdert.

  Her finner dere eksempler på utdanningsfaglige porteføljer hvor søkere har blitt tildelt status som meritterte undervisere.

 • 4. Merittering og stillingskategorier

  I utgangspunktet er kriteriene for merittering felles for de fire stillingskategoriene der det kan søkes om merittert status, men anvendelsen av kriteriene vil bli tilpasset noe i forhold til den stillingskategorien søkeren tilhører. Dette innebærer at det vil være noe høyere forventninger til toppstillingene dosent og professor.

  Et viktig akademisk prinsipp er at en søker ikke skal få uttelling for samme meritt to ganger, derfor er det viktig at pedagogisk kompetanse, meritter og nivå må være tydelig knyttet til stillingskategorien det søkes ut fra. I søknaden begrunnes merittert nivå ut fra oppgaver som ligger til stillingen søkeren er i, og refleksjon og dokumentasjonen skjer ut fra dette. Søkere for eksempel i stillingskategori «førstelektor» eller «professor» søker således merittering på arbeid utført etter opprykk. En søker som samtidig søker om opprykk til dosent eller professor vil dermed ikke bli vurdert.

  Universitetslektorer kan ikke søke om å bli merittert som underviser. Universitetslektorer forventes først å kvalifisere til førstekompetanse, fordi status som merittert underviser krever at en i den utdanningsfaglige porteføljen dokumenterer høyere kompetanse enn det som normalt kreves til opprykk som førstelektor eller førsteamanuensis.

 • 5. Sakkyndig vurdering

  En sakkyndig komite vil gjennomgå søknader med dokumentasjon, foreta intervju der det er aktuelt, og gjøre en helhetlig og kvalitativ vurdering i henhold til de underliggende kriteriene og tildele status som merittert underviser til de søkere som når opp.

  Den sakkyndige komite oppnevnes av Utdanningsutvalget etter forslag fra Senter for profesjonsstudier og skal bestå av:

  • Komiteens arbeid ledes av den fagansvarlige for meritteringsordningen ved OsloMet.
  • To sakkyndige medlemmer, hvor minst en har erfaring fra, eller er merittert underviser fra en institusjon med tilsvarende ordning rekrutteres eksternt.
  • En intern representant fra søkers fakultet. På sikt bør dette være en som allerede er merittert underviser på fagområdet.
  • En studentrepresentant som velges av Studentparlamentet.
 • 6. Tildeling av status som merittert underviser

  Sakkyndig komite tildeler status som merittert underviser. For den meritterte underviser vil dette innebære:

  • permanent lønnsøkning på 35.000 kroner.
  • medlemskap i Kollegium av meritterte undervisere.
  • engangsbeløp på 100.000 kroner som går til den merittertes hjemmehørende enhet. Summen skal brukes til utvikling av undervisning og ha et kollegialt tilsnitt.
  • forventing om utvikling av den digital utdanningsportefølje innen 6 måneder etter tildeling av status som merittert underviser. Porteføljen skal videreutvikles og oppdateres med jevne mellomrom.

  6.1. Årshjul

  Utlyses annethvert år

  • Neste søknadsfrist: 15. januar 2025

  • Tildeling av status som merittert underviser: ca. 15. juni

  • Oppstart som merittert underviser: 1. september

 • 7. Kollegiet for meritterte undervisere

  De meritterte underviserne skal inngå i et kollegium for meritterte undervisere. Kollegiet skal være en arena for debatt om pedagogisk utvikling, en ressurs i pedagogiske spørsmål og en sentral aktør i kompetanseheving og utvikling av utdanningskvalitet ved OsloMet. Kollegiet vil selv være med på å utvikle sitt eget mandat og virkeområde.

 • 8. Rapportering og evaluering

  SPS leverer i november hvert annet år en rapport om meritteringsordningen til utdanningsutvalget. Utvalgets diskusjon om rapporten danner grunnlaget for eventuelle endringer i kriterier, gjennomføring o.l. forut for den nye utlysningen hvert annet år i mai.