Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Utdanningskvalitet

Merittering av undervisere ved OsloMet

I 2019 har vi innført en meritteringsordning for fremragende undervisere ved OsloMet. Fast ansatte ved universitetet i stillingskategorien førstelektor, førsteamanuensis, dosent eller professor har anledning til å søke om status som merittert underviser.

Søknadsprosess og søknadskriterier  

Søknad må utformes i henhold til Retningslinjene om meritteringsordningen ved OsloMet (pdf).

I dokumentet med retningslinjer finner du nødvendig informasjon om søknadskriteriene, utforming av søknaden med vedlegg (også kalt pedagogisk mappe), bedømmingsprosess, samt om hva statusen som merittert underviser innebærer.

Hva er en pedagogisk mappe?

For å få merittering forutsettes det en innsats ut over det ordinære. Søkeren redegjør for sin pedagogiske profil og erfaring i form av en "pedagogisk mappe". Denne inneholder omfattende dokumentasjon på hvordan søkeren systematisk og over tid har utviklet undervisnings- og utdanningskvalitet for å fremme studenters læring i henhold til kriteriene.

Se eksempler på tilsvarende pedagogiske mapper fra undervisere ved Universitetet i Tromsø og undervisere ved NTNU.

Utlysning 2019 

Februar 2019 ble den første runden av meritteringsordningen utlyst.  

  • Sakkyndig komité leverte  sin innstilling innen 15.09.
  • Innstilling meritterte undervisere skal behandles i utdanningsutvalget 05.11.19. 

Bakgrunn for innføring av meritteringsordning for undervisere  

I stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» (2017) ble alle institusjoner i UH-sektoren pålagt å utarbeide et system for merittering av gode undervisere. Hensikten var å gi høyere utdanningsinstitusjoner flere verktøy og bedre rammer for å heve utdanningskvaliteten. God undervisning blir trukket frem som avgjørende for studenters læring og opplevd utdanningskvalitet. Pedagogisk undervisningskompetanse, ut over formelle krav om basiskompetanse, har fram til nå imidlertid ikke vært kreditert og vektlagt i samme grad som forskning og utviklingsarbeid ved ansettelser og opprykk til høyere stillinger. På den bakgrunn kom kravet om at alle universiteter og høyskoler, alene eller sammen med andre, i løpet av to år skulle etablere meritteringssystemer som bidrar til at arbeidet med utvikling av god undervisning verdsettes. På OsloMet har rektor har gitt Senter for profesjonsstudier (SPS) mandatet til å gjennomføre innføringen av en meritteringsordning for fremragende undervisere.

Kontakt

Spørsmål om meritteringsordningen og søknadsrutiner kan rettes til merittering-sps@oslomet.no

chatbot-portlet