Merittering av undervisere - Ansatt

Merittering av undervisere ved OsloMet

Merittering av undervisere ved OsloMet

OsloMet har en meritteringsordning for fremragende undervisere. Fast ansatte ved universitetet i stillingskategorien førstelektor, førsteamanuensis, dosent eller professor har anledning til å søke om status som merittert underviser.

Søknadsfrist er 15. januar 2025.

 • Søknadsprosess og søknadskriterier

  • Søknad må utformes i henhold til retningslinjene om meritteringsordningen ved OsloMet. Her finner du nødvendig informasjon om søknadskriteriene, utforming av søknaden med vedlegg (også kalt utdanningsfaglig portefølje), bedømmingsprosess, samt om hva statusen som merittert underviser innebærer. 
  • Søknadene vurderes av en sakkyndig komité som oppnevnes av Utdanningsutvalget etter forslag fra Senter for profesjonsstudier.
  • For å få merittering forutsettes det en innsats ut over det ordinære, som skal dokumenteres i søknaden.
 • Hva er en utdanningsfaglig portefølje?

  Søknaden utformes som en utdanningsfaglig portefølje med omfattende dokumentasjon på hvordan søkeren systematisk og over tid har utviklet undervisnings- og utdanningskvalitet for å fremme studenters læring. Denne utgjøres av:

  • Et pedagogisk profileringsdokument, som er en sammenhengende tekst på maksimalt 7500 ord hvor søkeren oppsummerer og kommenterer sin utvikling.
  • (I tillegg): Dokumentasjon og maksimalt 15 vedlegg.

  Se førsteamanuensis Marte Mangset forklare hvorfor du bør ha et profileringsdokument (film.oslomet.no).

  Se førsteamanuensis Hege Hermansen forklare hva du må tenke på når du skal skrive et pedagogisk profileringsdokument (film.oslomet.no).

  Eksempler på porteføljer

  Her kan du se porteføljene til tidligere meritterte undervisere: Medlemmer i kollegiet av meritterte undervisere på OsloMet. 

 • Neste utlysning

  Meritteringsordningen utlyses annethvert år. Neste utlysning vil gå ut i 2025.

 • Hva innebærer status som merittert underviser

  For den meritterte underviser vil dette innebære:

  • en permanent lønnsøkning på 35.000 kroner.
  • medlemskap i Kollegium av meritterte undervisere. 
  • et engangsbeløp på 100.000 kroner som går til den merittertes hjemmehørende enhet. Summen skal brukes til utvikling av undervisning og ha et kollegialt tilsnitt.  
 • Bakgrunn for innføring av meritteringsordning for undervisere  

  I stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» (2017) ble alle institusjoner i UH-sektoren pålagt å utarbeide et system for merittering av gode undervisere. Hensikten var å gi høyere utdanningsinstitusjoner flere verktøy og bedre rammer for å heve utdanningskvaliteten. God undervisning blir trukket frem som avgjørende for studenters læring og opplevd utdanningskvalitet. Pedagogisk undervisningskompetanse, ut over formelle krav om basiskompetanse, har fram til nå imidlertid ikke vært kreditert og vektlagt i samme grad som forskning og utviklingsarbeid ved ansettelser og opprykk til høyere stillinger. På den bakgrunn kom kravet om at alle universiteter og høyskoler, alene eller sammen med andre, i løpet av to år skulle etablere meritteringssystemer som bidrar til at arbeidet med utvikling av god undervisning verdsettes. På OsloMet har rektor har gitt Senter for profesjonsstudier (SPS) mandatet til å gjennomføre innføringen av en meritteringsordning for fremragende undervisere.

  Ved OsloMet ble meritteringsordningen for fremragende undervisere innført i 2019. 

Kontakt

Kontakt

Senter for profesjonsforskning har administrativt ansvar for meritteringsordningen. Vennligst kontakt senteradministrasjonen dersom du har spørsmål om ordningen, søknadsrutiner eller ferdig utfylte søknader:

Senter for profesjonsforskning

E-post :