Droppe til innhold

Retningslinjer for avhandlingen i ph.d.-programmene ved SAM

Avhandlingen kan skrives som monografi eller som artikler.

Monografi

Avhandling som monografi bør normalt være 200-250 sider.

Artikkelbasert avhandling

1. Antall artikler

Avhandlingen skal bestå av minimum tre artikler. Hvis veileder er av den oppfatning at flere enn tre artikler må til for å sikre avhandlingens kvalitet, kan det kreves flere. Kapittel i fagfellevurdert bok, regnes som en artikkel, men kapitler bør ikke utgjøre mer enn én av tre eller to av fire.

2. Medforfatterskap

Stipendiaten kan være eneforfatter eller ha medforfatter på de artiklene som inngår i avhandlingen.  Ved medforfatterskap må stipendiaten være førsteforfatter på minst tre artikler. Innsatsen fra de enkelte forfattere må komme tydelig fram. Medforfattererklæring må legges ved innlevering av avhandlingen.

3. Publisering

Ved innlevering skal artiklene som danner grunnlaget for avhandlingen være innsendt og tatt til vurdering i fagfellevurdert tidsskrift.  Minst én av artiklene skal være antatt for publisering.

4. Kappen

Innledningskapitlet til en artikkelbasert avhandling (kappen) skal gi et helhetlig perspektiv på artiklenes indre sammenheng. Den skal sammenfatte og sammenstille de problemstillinger, resultater og konklusjoner som legges fram i artiklene.

Kappen skal løfte fram og diskutere etiske forhold ved arbeidet.

Kappens omfang bør normalt utgjøre 60 – 80 sider, eksklusive referanser og vedlegg.

Stipendiaten skal være eneforfatter av kappen.

Kappen bør normalt inneholde følgende komponenter:

  • Innledning.
  • Tidligere forskning.
  • Teoretisk rammeverk.
  • Metodologi.
  • Etiske forhold.
  • Kort sammendrag av hver artikkel.
  • Diskusjon.
  • Konklusjon.
  • Referanseliste.

Innledning presenterer og begrunner avhandlingens problemstillinger og forskningsspørsmål. I tillegg bør man liste opp titlene på artiklene som avhandlingen bygger på.

Tidligere forskning plasserer avhandlingen i forskningsfeltet.

Teoretisk rammeverk gjør rede for valget av teoretisk(e) tilnærming(er). Denne delen kan også gå nærmere inn på teori som er presentert i enkeltartiklene. Det er her viktig å operasjonalisere og konkretisere hvordan teori og sentrale begreper blir brukt videre i avhandlingen.

Metodologi bør få en sentral plass i kappen siden det ofte gis liten plass til metodedrøftelser i tidsskriftsartikler. Ellers presenteres datainnsamlingsprosessen. Både dataenes kvalitet og arbeidet med å analysere dataene diskuteres.

Etikk . Du skal vise hvordan du har fulgt de  forskningsetiske  retningslinjene for ditt fagfelt og diskutere de sider ved forskningen din som har gitt etiske utfordringer.

Korte sammendrag på én til to sider av hver artikkel er nyttig for å fremheve tråden i avhandlingen. Her bør det også gjøres rede for hvor langt artiklene er kommet i publiseringsløpet.

Diskusjon og konklusjon svarer eksplisitt på avhandlingens problemstilling og forskningsspørsmål. Her diskuteres både teoretiske implikasjoner av funnene, og hvordan funnene bidrar til eksisterende forskning på feltet. Anbefalinger angående behov for fremtidig forskning er også nyttig.

Referanselisten som hører til kappen følger etter konklusjonen i kappen. Appendiks skal stå bakerst i avhandlingen, altså etter at artiklene er lagt inn i fulltekst. Eventuelle intervjuguider og spørreskjemaer skal med i appendiks.

Siste godkjenning, det lokale studieutvalget 19. september 2016.

chatbot-portlet