Regler for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet - Ansatt

Regler for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet

template.back.to.overview Regler for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet

Mandat og retningslinjer for behandling av enkeltsaker knyttet til mistanke om vitenskapelig uredelighet og brudd på forskningsetiske normer.

Universitetsstyret vedtok 15.12.2017 at OsloMet skal ha et Forskningsetisk utvalg på institusjonsnivå. Utvalget behandler enkeltsaker hvor det er mistanke om vitenskapelig uredelighet eller brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved universitetet.

Ved vedtak i Universitetsstyret 26.10.2022 er rektor delegert myndighet til å revidere mandat for forskningsetisk utvalg og retningslinjer for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet.

Hva er et brudd?

Med brudd på anerkjente forskningsetiske normer menes brudd på generelle og fagspesifikke retningslinjer for god vitenskapelig praksis. Særlig viktig i denne forbindelse er generelle og fagspesifikke retningslinjer utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komitéene. Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer som er begått fortsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning, jf. forskningsetikkloven § 8 andre ledd.

 • 1. Grunnprinsipper for behandling av enkeltsaker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer og vitenskapelig uredelighet

  a) Påstander og mistanker om brudd på anerkjente forskningsetiske normer og vitenskapelig uredelighet skal undergis en forsvarlig og grundig behandling i tråd med forvaltningsloven og annet relevant regelverk.

  b) Saksbehandlingen skal gjennomføres slik at den sikrer forsvarlig fremdrift og håndtering av den enkelte sak, og beskytter både innklagede og innklager i samsvar med rimelige hensyn til personvern. Før saken er ferdigbehandlet ved fakultet/senter etter punkt 4, må det ikke gis uttrykk for at noen organer for OsloMet har konkludert med at innklagede har begått et normbrudd.

  c) En person som mistenkes, som det innkommer påstander om, eller som innklages for vitenskapelig uredelighet, skal varsles om dette. Vedkommende skal gis rett til innsyn i grunnlaget for saken og ha rett til å uttale seg, herunder ved å imøtegå påstander som er fremsatt (prinsippet om kontradiksjon).

  e) Dokumenter i en sak om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer eller vitenskapelig uredelighet kan unntas etter offl. § 24 andre ledd, jf. forskningsetikkloven § 11. Sekretær for Forskningsetisk utvalg skal orienteres ved mottak av innsynsbegjæring ved fakultet/senter.

  Sakens dokumenter vil åpnes for innsyn når saken er ferdigbehandlet ved OsloMet. Ved åpning for innsyn vil dokumentene sladdes etter gjeldende lov i dialog med partene.

  f) Kun innklaget anses som part i saken med de rettigheter som følger med i henhold til forvaltningsloven, og ikke den som melder en sak.

  g) Saksbehandlingen følger vanlige inhabilitetsregler (jf. forvaltningsloven § 6).

  h) En tilsatt ved Oslo Met som melder fra om en forskningsetisk sak, er vernet mot gjengjeldelse etter arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.) § 2 A – 4.

 • 2. Vurdering av grunnlag for igangsetting av enkeltsak om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer og vitenskapelig uredelighet

  a) Enhver klage/påstand om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer og vitenskapelig uredelighet ved OsloMet kan fremsettes mot følgende personer:

  • Ansatt ved OsloMet- Storbyuniversitetet.
  • En som søker tilsetting ved OsloMet- Storbyuniversitetet.
  • En som er tatt opp ved et doktorgradsprogram ved OsloMet- Storbyuniversitetet.
  • En som er tildelt eller skal tildeles en doktorgrad ved OsloMet- Storbyuniversitetet.

  b) Meldingen skal sendes skriftlig, på eget meldeskjema (.doc), til enten

  i) dekan/senterleder ved det fakultet/senter hvor vedkommende tilsatte har sin stilling. Forskningsleder skal være tilgjengelig for samtale før klage sendes dekan/senterleder.

  ii) Direkte til Forskningsetisk utvalg ved utvalgets sekretær. Dersom en sak meldes direkte til Forskningsetisk utvalg, må det begrunnes hvorfor saken ikke kan behandles ved angjeldende fakultet/senter.

  c) Det er mulig å melde fra om forskningsetisk sak anonymt. Hvis det er av betydning for saken at innmelder identifiserer seg, skal vedkommende oppfordres til dette. En anonym innmelding kan gi begrenset mulighet for oppfølging og eventuelle sanksjoner mot den innmeldte. Videre må det gis informasjon om den innklagedes rett til å få innsyn i anklagen og hvem som har meldt saken inn.

  d) Mottaker skal uten ugrunnet opphold gi melding til rektor, leder for Forskningsetisk utvalg og forskningsdirektør om at det er innkommet en melding i henhold til pkt. 2 b.

  e) Dersom meldingen er sendt til dekan/senterleder, skal vedkommende uten ugrunnet opphold og senest to uker etter at skriftlig melding er innkommet, vurdere grunnlaget for meldingen. Dekan/senterleder skal i sin vurdering bistås av to erfarne vitenskapelig tilsatte ved fakultetet/senter. Hvis dekanen/senterleder er inhabil, skal rektor oppnevne settedekan/settesenterleder. Hvis det påklagede forhold berører flere enheter, utpeker rektor saksansvarlig enhet.

  f) Dersom meldingen er sendt direkte til Forskningsetisk utvalg, vurderer utvalgets leder uten ugrunnet opphold og senest to uker etter at skriftlig melding er innkommet, om det foreligger tilstrekkelig grunn til at dekan/senterleder ikke skal behandle klagen som første instans.

  Klagerens tillit til en uhildet behandling skal veie tungt i utvalgslederens vurdering. Før utvalgets leder eventuelt tar beslutning om at saken bør oversendes dekan/senterleder for behandling i første instans, skal lederen gi klageren mulighet til å utdype sitt syn på hvorfor dette ikke vil være en hensiktsmessig saksbehandling. Utvalgslederens beslutning skal meddeles klageren og rektor.

 • 3. Behandling av innklagede saker ved fakultet og senter

  a) Innhenting av fakta som grunnlag for avgjørelsen

  Dekan/senterleder, skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før avgjørelse treffes. Fakta skal fremskaffes i skriftlig form ved intervjuer/samtaler med klager, innklaget og andre, ved innhenting av sakkyndiges vurdering innenfor det fagområdet hvor saken har oppstått eller på annen måte. Dekan/senterleder og saksbehandler gis tilgang til alt materiale som er nødvendig for en forsvarlig vurdering av klagen.

  Dersom dekan/senterleder ser at det er behov for raskt å stanse en publikasjon, eller å informere redaktører, samarbeidspartnere, finansieringskilder og medforfattere om at det foregår en utredning av mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer eller vitenskapelig uredelighet, skal rektor straks informeres.

  b) Innhenting av informasjon

  Dekan/senterleder skal selv gjennomføre samtaler med klager og innklaget, sammen med to erfarne vitenskapelig tilsatte ved fakultet/senter. Det skal føres skriftlig referat fra samtalene. Klager og innklaget skal til samtalene kunne ta med seg fullmektig. Samtaler skal likeledes kunne gjennomføres med andre ansatte og personer utenfor universitetet med kjennskap til saken, og med personer som besitter spesiell ekspertise på det forskningsfeltet hvor saken har oppstått. Informasjon kan også innhentes på annen måte, eksempelvis ved mottak av skriftlig redegjørelse fra aktuelle informanter. All korrespondanse, referater, opptegnelser og annet skriftlig materiale skal behandles konfidensielt.

  Personopplysninger skal behandles i henhold til personopplysningslovens bestemmelser.

  c) Innsyn for klager og innklaget

  Klager og innklaget skal, uavhengig av konfidensialiteten nevnt i punkt b, gis innsyn i det materialet, herunder referat fra samtaler, som dekan/senterleder vil legge til grunn for sin vurdering, og gis anledning til å imøtegå eller supplere dette.

  d) Sakens fakta skal nedfelles i en skriftlig rapport. Sakens dokumenter vedlegges rapporten.

  e) Hvis dekan/senterleder etter en konkret helhetsvurdering på bakgrunn av sakens fakta (påstander og bevis) nedfelt i den skriftlige rapporten, finner at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at det har skjedd brudd på anerkjente forskningsetiske normer eller vitenskapelig uredelighet, kan dekan/senterleder beslutte å avslutte saken uten oversendelse til Forskningsetisk utvalg.

  Dekan/senterleder kan også beslutte at saken skal fullføres uten oversendelse til Forskningsetisk utvalg dersom en oversendelse til utvalget vil være klart unødvendig, for eksempel hvor innklagede erkjenner brudd på anerkjente forskningsetiske normer eller vitenskapelig uredelighet, eller hvis det som den innklagede hevdes å ha gjort, åpenbart ikke utgjør noe normbrudd eller er av bagatellmessig art. En rapport om saken sendes til Forskningsetisk utvalg ved sekretær, og til innklagede og klageren.

  Innklagede og klageren kan klage på beslutningen til Forskningsetisk utvalg.

  f) Rektor vurderer, i samråd med leder og sekretær for Forskningsetisk utvalg, om det er tilstrekkelig å sende en orientering til Forskningsetisk utvalg etter punkt e. Kommer rektor til at dette ikke er tilstrekkelig, forberedes saken for Forskningsetisk utvalg.

  g) Saken forberedes for Forskningsetisk utvalg hvis dekan/senterleder, etter en konkret helhetsvurdering på bakgrunn av sakens fakta (påstander og bevis) nedfelt i den skriftlige rapporten, finner at det foreligger en sak med en slik alvorlighetsgrad at den kan anses som vitenskapelig uredelig med hjemmel i forskningsetikkloven § 8 2. ledd.

  Saken forberedes også for Forskningsetisk utvalg dersom utvalget på bakgrunn av en eventuell klage fra innklagede eller klager etter punkt e siste punktum kommer til at saken bør behandles.

  h) Innklagede og klageren skal informeres om beslutningen om å sende saken til Forskningsetisk utvalg. Ved oversendelse fra fakultet/senter til Forskningsetisk utvalg ved sekretær, skal det gis en saksframstilling som gir et oversiktlig bilde av saken. En tidslinje skal være på plass sammen med en dokumentliste, se side 2 og 3 i meldeskjema.

 • 4. Sakens behandling i Forskningsetisk utvalg

  a) Ved inhabilitet hos et av medlemmene i Forskningsetisk utvalg, skal vara kalles inn i vedkommendes sted. Hvis flertallet av medlemmene og varamedlemmer i Forskningsetisk utvalg er inhabile, og utvalget ikke er beslutningsdyktig, skal det oppnevnes et setteutvalg.

  b) Forskningsetisk utvalg avgjør selv om en mottatt sak skal tas til etterretning, realitetsbehandles eller avvises. Hvis saken avvises, sendes saken tilbake til fakultet/senter med en begrunnelse for avvisningen.

  c) Finner Forskningsetisk utvalg at betingelsene for realitetsbehandling er til stede, tar utvalget utgangspunkt i fakultetets/senterets utredning og spørsmål.

  d) Når saken først er behandlet av dekan/senterleder kan utvalget, dersom det finner saken tilstrekkelig opplyst, ta en avgjørelse på grunnlag av materialet oversendt fra dekan/senterleder. Utvalget kan imidlertid velge å innhente supplerende informasjon.

  e) Reglene i punkt 3 gjelder for utvalgets informasjonsinnhenting så langt de passer.

  f) Utvalget skal etter en samvittighetsfull prøving av det foreliggende saksmaterialet konkludere med hvorvidt innklaget har brutt anerkjente forskningsetiske normer eller opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke. Utvalget skal videre vurdere om det foreligger systemfeil ved institusjonen og om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake, jf. forskningsetikkloven § 8 1. ledd.

  g) Utvalgets vurdering og konklusjon skal nedfelles i en skriftlig rapport. Rapporten skal inneholde en oversikt over sakens dokumenter. Rapporten skal videre inneholde en sammenfatning av de relevante fakta utvalget har lagt til grunn, og de konklusjoner utvalget har trukket på grunnlag av disse fakta.

 • 5. Videre håndtering etter behandling i Forskningsetisk utvalg

  a) Rapport med utvalgets vurdering, konklusjon og nødvendig dokumentasjon, sendes til angjeldende fakultet/senter og rektor. Rektor avgjør om mottatt sak skal tas til etterretning eller sendes i retur til Forskningsetisk utvalg. Hvis den sendes i retur til utvalget, skal det gis en begrunnelse for dette.

  b) Tas saken til etterretning, sendes utvalgets vurdering, konklusjon og en oversikt over nødvendig dokumentasjon til innklaget og klageren. En rapport sendes til det nasjonale Granskningsutvalget for uredelighet i forskning, jf. forskningsetikkloven § 6 4. ledd.

  c) Innklaget kan påklage utvalgets uttalelse til Granskingsutvalget i de saker hvor det konkluderes med at innklaget har opptrådt vitenskapelig uredelig, jf. forskningsetikkloven § 6 5. ledd.

  d) Saken åpnes for innsyn, jf. punkt 1 f) ovenfor.

 • 6. Sakens videre oppfølging

  Rektor skal i samråd med dekan/senterleder ved det fakultet/senter som innklagede er tilknyttet, vurdere videre oppfølging, herunder eventuelle arbeidsrettslige reaksjoner mot innklagede, og oppretting av eventuell systemfeil eller mangler ved undervisningen i forskningsetikk som saken måtte ha avdekket. Forskningsetisk utvalg skal orienteres om slik oppfølging.

  I tilfeller hvor beskyldninger mot innklaget anses som tilbakevist, skal dekan/senterleder vurdere om det må treffes tiltak utover utvalgets konklusjon for å renvaske innklaget.

  Enkeltvedtak som treffes av arbeidsgiver på grunnlag av rapporten, kan påklages i medhold av forvaltningsloven.