Droppe til innhold

Porteføljestyrte prosjekter 2020

Listen under viser en oversikt over alle faglige satsninger og interne utviklings prosjekter som er porteføljestyrte i 2020. Faglige satsninger er ikke listet i en prioritert rekkefølge. Interne utviklingsprosjekter er listet i prioritert rekkefølge. Pågående prosjekter er alltid prioritert fremfor nye prosjekter.

 

Om innhold på denne siden

Om vurdering av prosjektene

Porteføljestyret vurderer innkomne søknader i en prioriteringskonferanse. Årets frist for søknader var 15. september, og konferansen ble avholdt 27. september. Porteføljestyret gir sin anbefaling på prioritering av søknader til rektor.
 
Søknadene ble vurdert utifra følgende kriterier:
 • Bidrar forslaget til å realisere Strategi 2024? (vekting: tyngst) 
 • Har OsloMet kapasitet til å ta imot det forslaget skal levere? (vekting: middels) 
 • Oppnår forslaget høy nytteverdi i forhold til kostnad? (vekting: middels) 
 • Er prosjektet gjennomførbart slik beskrevet? (vekting: middels) 
 • Gir prosjektforslaget et godt helhetsinntrykk? (vekting: lavest) 

 Hovedmålene i Strategi 2024

Prosjektene er vurdert i forhold til de fire hovedmålene i Strategi 2024

 1. Vi skal være en av landets viktigste leverandører av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.
  Prosjektene i denne kategorien handler oftest om å styrke konkrete faglige miljøer ved OsloMet med tanke på forskning og/eller utdanning. Samtlige prosjekter i denne kategorien er tilknyttet et bestemt fakultet.
 2. Vi skal være ledende å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer.
  Prosjekter i denne kategorien handler om utvikling av nye digitale løsninger, styrking av fagmiljø med særlig vekt på teknologi og styrking av digital kompetanse hos studenter og ansatte. Enkelte av prosjektene i denne kategorien skal bidra til effektivisering gjennom digitale løsninger som reduserer tidsbruk til administrative oppgaver for forskere, ledere og administrativt ansatte.
 3. Vi skal være et urbant universitet, med regionale og nasjonale oppgaver, og et tydelig internasjonalt preg.
  Prosjekter i denne kategorien bygger opp om OsloMets mål om å bli en tydelig aktør på den internasjonale scene, samt å styrke institusjonens samarbeidsevne og tilstedeværelse i Oslo og Akershus-regionene.
 4. Vi skal være en profesjonell organisasjon med engasjerte studenter og medarbeidere, og en velfungerende infrastruktur.
  Prosjekter i denne kategorien skal bidra til høyere grad av effektivitet i organisasjonen, med særlig vekt på effektivisering av administrative prosesser, samt skape en mer effektiv studenthverdag og en bedre studentopplevelse.

Liste over faglig satsninger og interne utvklingsprosjekter

Faglige satsninger

Interact (LUI)

Finansiering:  2 000 000kr

Emne i digital transformasjon og ledelse (TKD)

Finansiering: 645 000kr

Dette EVU-emnet er utviklet i samarbeid med Difi, og tilbys ledere internt og ledere i offentlig og privat sektor. Emnet går for første gang høsten 2018. Det er søkt om midler til å videreutvikle emnet til å bli et fyrtårn knyttet til digitale emner ved OsloMet, ved bruk av digitale læringsmidler som virtual reality og gamification, m.m. Midlene dekker delvis utstyrskostnader og delvis frikjøp av emneansvarlig.

Forskerlinje (HV)

Finansiering: 1 210 000kr

Fakultet helsevitenskap ønsker å etablere en forskerlinje for studentene på helsefag. Forskerlinjen er et tiltak rettet mot studenter som har særlig interesse for og talent for forskning, og som tidlig i utdanningen får mulighet til å gjennomføre forskningsarbeid med god oppfølging av veileder.

MEK/TKD Computer Vision (TKD)

Finansiering: 640 000kr

Målet med tiltaket er å styrke OsloMets posisjon på fagfeltet Computer Vision som er en del av fagområdet kunstig intelligens, samt å bruke tiltaket for å styrke forskningsaktiviteten på TKD. Hensikten med strategifinansieringen er å styrke forskningsarbeidet med en liten sum for å motivere miljøet på TKD.

Tegnspråkløftet (LUI)

Finansiering: 2 910 000kr

Prosjektet har som målsetting at OsloMet skal innta en nasjonal lederrolle i styrking av tegnspråk- og tolkekompetanse generelt og i oppbyggingen av en master for studenter med bachelor i Tegnspråk og tolking og Tolking i offentlig sektor spesielt. Midlene skal gå til videreutvikling av masterprogram, stipendiatstillinger, samfunnskontakt, internasjonalisering samt tilbud om kurs om tolking for studenter ved andre studieprogram på OsloMet. 

Studentgjennomføringsprosjekt (SAM)

Finansiering: 1 015 000kr

Prosjektet skal utvikle og implementere en mestringsklimaintervensjon med formål om å fremme OsloMet-studentenes motivasjon, læringsglede, psykiske helse og studiegjennomføring. Tiltaket er et forskningsprosjekt hvor studenter ved OsloMet vil bli studert over tid og delta i surveyundersøkelser. Det skal benyttes digitale verktøy og kunstig intelligens til å kommunisere intervensjonsopplegget og tilrettelegge for mestringsklima.

Forskertalentprogram (HV)

Finansiering: 3 730 000kr

Fakultet for helseprogram skal lansere et program for unge forskertalenter. Målet er å sikre attraktive forskerkarrierer for OsloMets mest lovende forskere, slik at de forblir ansatt ved OsloMet og ikke søker seg til konkurende institusjoner i vår geografiske nærhet. Satsningen vil blant annet inneholde mentorprogram for forskertalenter, kurs i fremragende forskningsformidling og trening i hvordan man bygger en internasjonal forskerkarriere.

Senter for arbeidslivsinkludering – KAI  (SAM)

Finansiering: 2 000 000kr

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ble opprettet i 2015 som et konsortium mellom NAV og Høgskolen i Oslo og Akershus. Det ble inngått en femårs avtale med opsjon på forlengelse. Målet er å samle bred og dyp kompetanse av høy kvalitet innen ulike kunnskapsområdet som griper inn i arbeidsinkluderingstematikken. Det foreslås å utvide finansiering i ett år slik at den er til og med for 2020, og det forventes at man gjennom 2020 jobber med å finne finansiering til aktiviteten gjennom drift.

Forskning på digitalisering av helsefag (HV)

Finansiering: 1 881 000kr

Hensikten med tiltaket er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan ulike former for digitalisering og simulering kan bidra til bedre utdanningskvalitet og gode læringsopplevelser. Prosjektet er foreslått som en pilot på HF, men kan bli institusjonell satsning.

Digital kompetanse Tech.phil (TKD) 

Finansiering: 1 360 000kr

Prosjektet har utviklet emnet Technology and Society som har som mål å være et tverrfakultært emne innen digital kompetanse for studenter ved OsloMet. Emnet benytter seg av «blended learning»-tilnærminger, blant annet med videoforelesninger. Sentrale aktiviteter fremover er videreutvikling av det pedagogiske opplegget blant annet med tanke på større kull i emnet, samt å utrede en EVU-løsning for emnet.

AI-Lab (TKD)

Finansiering: 2 500 000kr

Hensikten med tiltaket er å styrke et flerfaglig fagmiljø på kunstig intelligens som er i vekst og viser lovende resultater hittil. I tillegg til å styrke evnen til å tiltrekke ekstern finansiering, vil fagmiljøet arrangere studentaktiviteter som hackatons, faglige arrangementer for phd-studenter og ha tett dialog med næringsliv.

Internasjonalisering (Divisjon PRU)

Finansiering: 2 600 000kr

I 2017 bevilget styret midler til å fullføre aktiviteter som ble foreslått og initiert gjennom det to-årige internasjonaliseringsprosjektet. Dette omfattet tiltak knyttet til utvikling av prioriterte internasjonale partnerskap ved fakultetene, utvikling av emner og programmer på engelsk, utvikling av internasjonale fellesgrader, oversettelse av programplaner fra norsk til engelsk, utvikling av innhold til engelske nettsider, og kompetansetiltak for internasjonalisering av programplaner. Tiltaket foreslås videreført og avsluttet i 2020.

REACH – Senter for barnehageforskning (LUI)

Finansiering: 2 000 000kr

REACH startet som et forskningssamarbeid om å bli et tverrfaglig senter for barnehageforskning med nedslag i Osloregionen. Søknaden ble sendt i 2017, men fikk ikke tilslag. Arbeidet fortsetter med en spisset og avgrenset kontekst hvor barn/barnehage/storbyen er den tematiske fellesnevneren. 

Universitetskommuner

Fiansiering: 3 400 000kr

Internasjonal akkreditering av Handelshøyskolen (SAM)

Finansiering: 697 000kr

Internasjonal akkreditering av handelshøyskoler er et kvalitetssikringssystem som er utbredt i det internasjonale utdanningslandskapet. En internasjonal akkreditering av Handelshøyskolen vil ha stor betydning for OsloMet, studentene og de ansatte da det er et kvalitetsstempel som styrker universitetets omdømme nasjonalt og internasjonalt. Gitt en trang økonomisk situasjon for fakultetet, gis det noe støtte gjennom strategimidler til gjennomføring av akkrediteringsprosessen.

Bærekraftig utvikling for det 21. århundret (Divisjon FoU) 

Finansiering: 850 000kr

Målet for prosjektet er firedelt:

 • Oppnå en robust, langsiktig, ledelsesforankret organisering av arbeidet med å følge opp delmål 3 i Hovedmål 3 i Langtidsplan- og budsjett 2019-2021
 • Støtte forskere med utvikling av prosjektsøknader til Horisont Europa og andre relevante eksterne finansieringskilder
 •  Justere og utvikle nye studieprogram/emner/kurs direkte relatert til FNs bærekraftsmål
 • Synliggjøre forskning/studier/tiltak knyttet til FNs bærekraftsmål på norske og engelske nettsider. 

Interne Utviklingsprosjekter

Dette er en prioriter liste. Allerede eksisterende prosjekter er prioritert fremfor nye prosjekter. 

Styringsportalen (ORV)

Finansiering: 2 990 000kr

Prosjektet har anskaffet og implementert et system for virksomhetsstyring understøtter virksomhetsstyringsprosesser og gir nødvendig styringsinformasjon til organisasjonen. Prosjektet hadde oppstart i 2017, og det foreslås nå å utvide finansiering til og med 2021. Prosjektet har hovedsakelig hatt god framdrift og gitt gode resultater.

FoU- støtte 2.0 (FoU)

Finansiering: 100 000kr

Prosjektet jobber primært med å finne en løsning som svarer på behovet for en forskningsprosjektdatabase. 

MIT REAP (FoU)

Finansiering: 2 096 000kr

OsloMet inngikk i år i MITs regionale entrepenørskapsprogram (REAP) for å ta en tydelig posisjon i det entreprenørielle økosystemet i hovedstaden gjennom å bygge et REAP-konsortium med myndigheter, næringsliv, investorer og entreprenører. Tiltaket fikk økt finansiering for å koble seg opp til Oslo som miljøhovedstad i 2019. Prosjektet planlegges avsluttet i 2020, men oppfølging av aktiviteter og resultater som løper ut fra dette prosjekt er planlagt fulgt opp gjennom det nye prosjektet Universitetsbydeler.

Den Gode Studentopplevelsen -DGS (PRU)

Finansiering: 6 480 000kr

Det skal igangsettes et program som over en fireårsperiode skal sikre et vesentlig løft i studentopplevelsen ved OsloMet. Det fokuseres særlig på fire hovedområder: Informasjon og samhandling, faglig kvalitet og trivsel, mobilitet og flerkulturell kompetanse, og fleksibelt studietilbud. Under hvert av områdene vil det ligge flere prosjekter som på forskjellige måter utforsker og implementerer tiltak som berører studentene. Programmet vil sikre en helhetlig tilnærming til arbeidet med studentopplevelsen, og vil også inkludere allerede igangsatte prosjekter og tiltak.

OsloSim (HV)

Finansiering: 2 123 000kr

Hensikten med tiltaket er å styrke bruk av og innhold i et simuleringssenter hvor det trenes på hele behandlingsreisen fra den akutt syke til mestring av hverdagslivets oppgaver.

Digitalt arbeidsplansystem (ORV)

Finansiering: 3 733 000kr

Prosjektets hensikt er å gi arbeidsgiver et godt verktøy for ressursallokering og virksomhetsstyring. Verktøyet skal gi instituttledere og andre ledere bedre styringsinformasjon til å planlegge ressursbruk, både kortsiktig og langsiktig, og danne grunnlag for mer strategisk bemanningsplanlegging. Gjennom et forprosjekt våren 2019 er det blitt klart at det er mulig å kjøpe eksisterende løsninger som ivaretar OsloMets behov.

Surveybanken (SVA)

Finansiering: 6 480 000kr

Bakgrunnen for prosjektforslaget er at flere forskningsmiljøer på OsloMet hvert år gjennomfører en rekke spørreundersøkelser (såkalte “surveyer”). Imidlertid er dette datamaterialet i liten grad tilgjengeliggjort for forsknings-, utdannings-, og formidlingsformål. Prosjektet skal, i samarbeid med Norsk senter for forskningsdata (NSD), utvikle en teknisk plattform for deling av surveydata, med et grensesnitt som gjør det mulig for allmennheten å hente ut enkeltdata. I tillegg ønsker prosjektet å utvikle policy for lagring, tilgjengeliggjøring og formidling av forskningsdata, samt at det vil foreslå en organisering av støttefunksjon for drift av løsningen og bistand til forskere ved OsloMet.

chatbot-portlet