Kunst- og kulturforeningen - Ansatt

Kunst- og kulturforeningen ved OsloMet

Kunst- og kulturforeningen ved OsloMet

Som ansatt eller pensjonist ved OsloMet er du velkommen som medlem av Kunst- og kulturforeningen.

Bli medlem!

Bli med i vår driftige Kunst- og kulturforening!

Invitasjon til arrangementer

Det sendes ut egen invitasjon med påmelding til alle arrangementer. Vi kan love deg mange hyggelig kulturopplevelser. Velkommen som medlem!

NB! Påmelding kreves grunnet begrensede plasser. Medlemmene prioriteres, men mulig å bli med hvis plass. 

 • Styrets medlemmer i 2022  

 • Om Kunst- og kulturforeningen ved OsloMet

  Foreningen ble startet høsten 2004 på Kjeller. Vi er en aktiv forening med et variert kulturtilbud til våre medlemmer, med omvisninger i gallerier, museer, kulturinstitusjoner og historiske steder, kultur- og byvandringer og konserter, for å nevne noe. 

  Høydepunktet er høstfesten i oktober/november med kulturelt innslag, mat og drikke. Vi avslutter med et stort kunstlotteri med grafikk, keramikk og glass som gevinster.

  Vi har aktiviteter vår og høst - som regel hver måned.

 • Vedtekter for kunst- og kulturforeningen

  Reviderte vedtekter godkjent 09.03.2023.

  Foreningen ble stiftet 20. september 2004 – på den gang Høgskolen i Akershus.

  Medlemsskap

  Alle ansatte og pensjonister ved OsloMet – storbyuniversitetet kan bli medlem. Medlemskapet gjelder når årskontingenten er betalt.

  Formål

  Formålet med foreningen er å

  • bidra til å høyne bedriftskulturen med utgangspunkt i et kulturelt fellesskap,
  • skape interesse og gi mulighet for medlemmene til å delta i kunst- og kulturaktiviteter av variert karakter.

  Organisasjon

  Årsmøte

  • Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet holdes innen medio mars hvert år. Årsmøtet skal behandle:
  • Årsberetning
  • Regnskap og budsjett

  Valg

  • 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges for to år Leder velges blant styremedlemmene
  • 2 medlemmer til valgkomité velges for to år.
  • Revisor velges for to år
  • Det tilstrebes at de som velges kommer fra organisasjonens ulike ledd og at kjønnsbalansen ivaretas.
  • Kontingentens størrelse
  • Innkomne forslag

  Beslutning om endring av vedtekter krever 2/3 flertall av fremmøtte på årsmøtet, øvrige saker krever simpelt flertall. Ekstraordinært årsmøte kan kreves avholdt hvis minst 25 prosent av medlemmene skriftlig krever det.

  Styret

  • Styret konstituerer seg selv, velger styreleder og gjør avtaler om bistand fra andre, f.eks. regnskap, medlemslister, kunstinnkjøp eller annet. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret har kontakt med øvrige organer ved OsloMet.
  • Styret planlegger arrangementer og eventuelle turer fordelt utover året.
  • Styret innkaller til årsmøte. Innkallingen må sendes medlemmene senest 14 dager før møtet. Forslag til endringer i vedtektene eller andre forslag må være styret i hende tre uker før årsmøtet.

  Økonomi

  Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. Foreningens aktiviteter finansieres av en egenandel i tillegg til medlemmenes kontingent og eventuelle tilskudd fra kulturutvalget ved OsloMet. Søknad om støtte sendes til kulturutvalget ved OsloMet i januar hvert år.

  Oppløsning 

  Foreningen kan oppløses hvis minst 50 prosent av medlemmene krever det. Oppløsning må skje ved skriftlig avstemning på årsmøtet. Årsmøtet avgjør hva eventuell gjenværende beholdning skal gå til.