Organisasjonskultur | Kultur og velferd - Ansatt

Organisasjonskultur

Organisasjonskultur

Lær om organisasjonskulturen ved OsloMet.

Vår visjon

Ny viten – ny praksis

OsloMets visjon sier både noe om hvem vi er hva vi strekker oss etter. Profesjonsutdanninger utgjør hovedvekten av studietilbudet vårt. Krav til ny kunnskap og nye tjenester i et samfunn i stadig endring gjør at koblingen mellom etablerte fag og profesjoner og forskning blir avgjørende for vår fremtidige relevans for samfunns- og arbeidslivet.

Våre kjerneverdier

OsloMet skal være en nyskapende og lærende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av mangfold.

Mangfold

OsloMet er en storbyinstitusjon og ligger i en region der befolkningssammensetningen er mer variert enn i andre deler av Norge. Mangfoldet gir oss fortrinn til å forstå og høste fordelene av forskjellighet. Vi skal stimulere likeverd og kreve toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn.

Læring

Å være tett på arbeidslivet, med forankring i forskning og utviklingsarbeid, bringer verdifull innsikt inn i dannelsen av ny kunnskap. Vår kunnskap og våre erfaringer skal bidra til læring og fornyelse både i våre utdanninger og til videreutvikling av institusjonen og den enkelte medarbeider og student.

Nyskaping

Profesjonsnære utdanninger og profesjons- relevant forskning og utviklingsarbeid i samspill med samfunnet gir nyttig kunnskap og erfaring. Vi skal være nysgjerrige og åpne i møtene med samfunns- og næringsliv og utvikle ny kunnskap som gir løsninger på morgendagens utfordringer.

Kurs i organisasjonskultur

OsloMet-akademiet arrangerer kurs i organisasjonskultur.