Kartleggingssamtale - endring av arbeidsted - Ansatt

Kartleggingssamtale ved endring av arbeidsted

Kartleggingssamtale ved endring av arbeidsted

Denne kartleggingssamtalen skal gjennomføres av nærmeste leder med personalansvar. 

Endringer skal ikke fastlegges før nærmeste leder har gjennomført Kartleggingssamtalen.

Den enkelte ansatte må finne seg i endringer som ligger innenfor sin arbeidsavtale, men det skal så langt det er mulig tas hensyn til den enkeltes ønsker ved endring.

Ansatte har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller andre ved samtaler vedrørende endringer.

Om situasjonen tillater det bør samtalen foregå i fysisk møte.

Målgruppe

 • Ansatte som kan forvente å få endringer i arbeidssted, også medarbeidere som på tidspunktet for gjennomføring er fraværende.
 • Alle fast ansatte medarbeidere som er direkte berørt av endringen.

Hensikt

 • Å legge til rette for god dialog med og ivaretakelse av den enkelte medarbeider på best mulig måte i prosessen.
 • Å ivareta dialog og medvirkning med den enkelte medarbeider med tanke på framtidig arbeidssituasjon:
  • Drøfte endret arbeidssted.
  • Ivareta medarbeiders innspill.
  • Ivareta behov for dialog med den enkelte som er eller kan bli berørt av store endringer som følge av endring i lokalisering.

Videre oppfølging

 • Skjemaet vil bli benyttet som grunnlag for videre arbeid med lokalisering av arbeidssted for den ansatte.
 • Data fra skjemaet vil bli anonymisert og samlet som kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med Campusprogrammet.

Lagring

 • Samtaleskjemaet lagres i P360 – sak 21/01824 Kartleggingsamtaler del 1 Campusprogrammet. Dokumentene skal skjermes med "personal sensitivt" og unntas offentlighet ihh til § 13, jf. fvl. §13.1. 
 • Benytt følgende tittel på dokumentet; <Enhet, underenhet, initialer Kartlegging 1>,
 • f.eks. <LUI, HR, BB Kartlegging 1>.
 • Samtaleskjemaet lenkes til den ansattes kontaktkort i P360.
 • Medarbeider får kopi av skjemaet.

Trenger du bistand til å lagre i P360, kontakt dokhjelp@oslomet.no eller lokal HR.

Samtalen

Kartleggingssamtalen skal ha fokus på arbeidstakerens rolle i forbindelse med ny lokalisering.

Før gjennomføring av samtalen er det viktig at leder informerer den ansatte om hensikten med samtalen. All kjent informasjon om endringen må komme fram under samtalen og av dokumentasjonen.

Samtalen skal både bidra til å gi leder bedre oversikt til den videre prosessen, og å sikre god dialog, informasjonsflyt og mulighet for medvirkning hos den enkelte medarbeider.

Mal for kartleggingssamtale (Word).