Informasjonssikkerhet, personvern og eksportkontroll - Ansatt

Eksportkontroll, informasjonssikkerhet og personvern

template.back.to.overview Eksportkontroll, informasjonssikkerhet og personvern

Internasjonalt samarbeid kan stille særlige krav til beskyttelse av sensitiv og strategisk viktig informasjon.

OsloMet besitter informasjon som kan utnyttes og misbrukes av utenlandske aktører. Det kan være personopplysninger eller sensitiv forskning som kan brukes til statlig overvåkning og undertrykking av sårbare grupper; forskningsresultater med kommersiell verdi; og kunnskap av strategisk betydning for utvikling av militær teknologi. 

Slik informasjon kan tilegnes både gjennom ulovlige aktiviteter som spionasje og cyberangrep, og innenfor rammen av ordinært internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. 

Det er derfor viktig å være bevisst på hva som kan være sensitiv og strategisk informasjon i internasjonalt samarbeid, og sørge for at slik informasjon er beskyttet i tråd med gjeldende regler og retningslinjer for informasjonssikkerhet, personvern og eksportkontroll.   

 • Eksportkontroll

  Internasjonal kunnskapsoverføring ved OsloMet må skje i overensstemmelse med det nasjonale regelverket for eksportkontroll. 

  Eksportkontrollregelverket (lov og forskrift) skal sikre at eksport av varer, tjenester og teknologi fra Norge ikke bidrar til ustabilitet og konflikt i landene det eksporteres til, brukes til undertrykkelse av lokalbefolkningen, muliggjør terrorhandlinger, eller anvendes til utvikling av masseødeleggelsesvåpen. 
  Eksportkontrollregelverket kan også omfatte forskning og studier på høyere grads nivå ved norske universiteter og høyskoler, fordi teknologi og kunnskap som norsk UH-sektor forvalter kan ha militær nytteverdi. 

  Til tross for den frie akademiske forskningens insentiver for internasjonalisering og åpenhet, har eksportkontrollregelverket restriksjoner som i spesifikke tilfeller begrenser UH-sektorens mulighet til å dele kunnskap med personer i eller fra andre land. Deling av kunnskap om teknologi kan i ytterste konsekvens være ulovlig og straffbart.

  Eksportkontrollregelverket omfatter internasjonal overføring av kunnskap som direkte eller indirekte kan benyttes til militære formål. OsloMet har, i likhet med andre virksomheter i UH-sektoren, ansvar for å påse at regelverket etterleves ved internasjonale ansettelser; opptak av utenlandske studenter på høyere grads nivå; og andre former for internasjonal kunnskapsoverføring som forskningssamarbeid, gjennomføring av kurs, og deltagelse på konferanser. 

  For informasjon om eksportkontroll ved internasjonale ansettelser ved OsloMet, se ansvarlighet i rekruttering og mottak av internasjonale ansatte.

  Det pågår et arbeid med å klargjøre hvordan vi skal sikre etterlevelse eksportkontrollregelverket ved OsloMet. Spørsmål knyttet til eksportkontroll kan rettes til ressursnettverket for ansvarlig internasjonalisering

  Utenriksdepartementet har som ansvarlig departement for norsk eksportkontroll utarbeidet retningslinjer for kontroll med kunnskapsoverføring for UH-sektoren (regjeringen.no). Både eksportkontrollforskriften og retningslinjene er for tiden gjenstand for revidering.

 • Informasjonssikkerhet

  Informasjonssikkerhet handler om å beskytte informasjonen som virksomheten besitter. Dette gjelder all informasjon, digital som analog, se sikresiden.no om å sikre informasjon (sikresiden.no) og ansattsiden om Personvern og Informasjonssikkerhet.

 • Personvern

  Personvern handler om retten til privatliv og til å bestemme over opplysninger om seg selv. Stortinget vedtok i 2018 en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Alle som behandler personopplysninger på vegne av OsloMet skal følge gjeldende rutiner. Det er samlet informasjon og ressurser om dette på ansattsiden om personvern og informasjonssikkerhet.

  Ved samarbeid med land utenfor EU og EØS er det viktig å påse at reglene for overføring av personopplysninger til disse landene følges. Du finner mer informasjon på ansattsiden om overføring av personopplysninger til utlandet.