Forlengelse av stipendiatstilling som følge av ulike typer fravær ved SAM - Ansatt

Forlengelse av stipendiatstilling som følge av ulike typer fravær ved SAM

Forlengelse av stipendiatstilling som følge av ulike typer fravær ved SAM

For tilsatte stipendiater  på SAM: Forlengelse av stipendiatstilling som følge av ulike typer fravær.

Som de fleste stipendiater er kjent med er det en egen forskrift for ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. § 2-3 i denne forskriften omhandler blant annet forlengelse av ansettelsesperioden som følge av lov- og avtalebestemt fravær.

Følgende fravær over to sammenhengende uker gir automatisk forlengelse av stipendiatperioden:

  1. Sykefravær

  2. Foreldrepermisjon

  3. Omsorgspermisjon uten lønn

  4. Ammepermisjon (så framt vedkommende har ammet i lengre periode enn to sammenhengende uker etter at vedkommende har kommet tilbake fra foreldrepermisjon)

  5. Velferdspermisjon

I tillegg kan man få forlengelse av stipendiatperioden som følge av enkeltfraværsdager som følge av fravær for omsorg av syke barn under 12 år, under følgende vilkår: 

Kun egenmelding sendt gjennom "fraværssøknad" i sap-portalen blir med i beregningen. For å få kvote for syke barn under 12 år må du under "egne data" i sap-portalen registrere navn og fødselsdato på dine barn. Det kan maksimalt gis 30 dagers forlengelse som følge av denne type fravær i stipendiatperioden. Forutsetning for at slik forlengelse gis er at veileder kan dokumentere at en slik forlengelse er nødvendig for at stipendiaten kan fullføre forskerutdanningen innen forlengelsestidens utløp.

Stipendiaten må to måneder før ordinær stipendiatstilling utløper levere søknad om forlengelse. Instituttleder innstiller på bakgrunn av veileders uttalelse om status i avhandlingsarbeidet (f.eks. antall antatte artikler og hvor langt stipendiaten har kommet med «kappen»). Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger fatter endelig vedtak om forlengelse på bakgrunn av veileders uttalelse, og instituttleders innstilling.

HR fellestjenester er kontaktorgan for stipendiatforlengelser.