Etiske retningslinjer for veiledning ved OsloMet - Ansatt

Etiske retningslinjer for veiledning ved OsloMet

Etiske retningslinjer for veiledning ved OsloMet

Etiske retningslinjer for veiledning ved OsloMet – storbyuniversitetet fastsatt av rektor 21. oktober 2014.

Etiske retningslinjer for veiledning ved OsloMet vedlegges veiledningskontrakt og arbeidsavtale for stipendiater.

Innledning:

Etiske retningslinjer for veiledning ved OsloMet skal gjelde for faglig veileder og studenter på bachelor, master og ph.d-program (heretter kalt studenter i alle tre sykluser). Retningslinjene er primært rettet mot individuell veiledning.

OsloMet forventer at den enkelte veileder utøver sin virksomhet på en profesjonell, menneskelig og etisk høyverdig måte.

OsloMet har det overordnede ansvaret for at studenter får veiledning av høy kvalitet. Samtidig er det instituttenes og den enkelte veileders ansvar å forvalte og utøve denne veiledningen. Ledelsen på alle nivå har et særlig ansvar dersom det skjer noe uønsket i veiledningsrelasjonen og ledelsen blir gjort kjent med dette.

Veiledningen skal på best mulig måte tilfredsstille faglige så vel som personlige hensyn for den enkelte.

Det forventes også at studenten bidrar til at veiledningen fungerer optimalt.

 • Fakultetet (eller instituttet) og veileders forpliktelser overfor studenten

  a) Fakultetet (eller instituttet) må kvalitetssikre veiledningen gjennom opplæring og/eller bevisstgjøring om det å veilede.

  b) Veileder skal gi samarbeidet med studenten den prioritet som følger av å ta på seg veilederansvar.

  c) Veilederen må utvise respekt for veiledning som kompetansefelt. Det innebærer en respekt overfor de særegne utfordringene som veiledning representerer og en forpliktelse til å utvikle sin egen kompetanse på dette feltet.

  d) Veilederen må søke å være en god rollemodell for sine studenter.

  e) Veilederen bør sette av tid i veiledningen til å drøfte hvordan arbeidet skal legges opp. Arbeidsformen bør evalueres underveis og justeres i tråd med resultatene av evalueringen.

 • Veileder og student sitt ansvar for å sikre et kvalitativt godt resultat

  a) Veileder skal gi konstruktiv, relevant og grundig tilbakemelding.

  b) Veileder bør i tide være oppmerksom på og handle dersom et prosjekt ser ut til å ikke la seg realisere, eller om tegn tyder på at studenten vil ha problem med å gjennomføre det.

  c) Studenten må være innstilt på å satse fullt ut i forhold til den tid og anstrengelse som studiet krever.

  d) Studenten må være åpen og mottagelig for veileders innspill.

  e) Studenten skal gi veileder fullt innblikk i arbeidet og dets fremdrift, og ta imot råd av veileder på et tidlig stadium, dersom det oppstår problemer.

 • Respekt for studentens personlige og faglige integritet

  a) Veilederen må utvise respekt for studentens personlige og faglige integritet og avstå fra enhver handling eller uttalelse som kan innebære angrep på hans/hennes verdighet.

  b) Veilederen må arbeide systematisk med holdninger og språkbruk som samsvarer med studentens krav på respekt og personlige integritet, og innta et reflektert forhold til kjønn, etnisk tilhørighet, livssyn, seksuell legning, livssituasjon o.l.

  c) Veileder må ikke komme med bemerkninger eller opptre på måter som kan virke krenkende og seksuelt utfordrende for studenten.

  d) Veilederen må være åpen for reaksjoner fra studenten som påpeker usakligheter, uheldig språkbruk eller utilbørlig atferd, og legge vekt på å rette opp det som måtte være uheldig.

 • Asymmetri i veiledningsrelasjonen

  Veilederen må være bevisst den asymmetri som eksisterer i veiledningsrelasjonen. Faglig kunnskap og autoritet skal ikke utnyttes til å vinne faglige eller personlige fordeler på bekostning av andre eller utnyttes til å krenke eller undertrykke andre.

 • Tillit og fortrolighet

  a) Veileder må ikke prioritere sine egne behov i veiledningen, f.eks. ved å betro seg om sine egne faglige eller personlige problemer med mindre det har betydning for studentens arbeid.

  b) Veileder bør være åpen og lydhør med hensyn til personlige forhold hos studenten av betydning for arbeidet med oppgaven eller avhandlingen.

  c) Veileder bør utvise stor forsiktighet og diskresjon i omtale av kolleger i veiledningen.

 • Doble relasjoner

  a) Veilederen må sørge for å holde en profesjonell avstand til studenten og har et særskilt ansvar for ikke å innlede relasjoner som setter studenten i en sårbar situasjon. Doble relasjoner i veilederforholdet bør ikke forekomme.

  b) Dersom det oppstår en kjærlighetsrelasjon mellom veileder og student, skal fakultet-/instituttledelsen informeres og det formelle veiledningsforholdet opphøre.

 • Gaver og honorarer

  Veileder skal ikke motta noen form for honorar for veiledning utover det som er avtalt med universitetet. Veileder må vurdere nøye de konsekvenser det kan få dersom han/hun mottar gaver eller andre ytelser fra studenten.

 • Faglig redelighet

  Dersom veileder ønsker å anvende studenten sitt datamateriale eller forskningsresultater i egne publikasjoner eller forskning, må veileder sørge for å innhente tillatelse fra studenten på forhånd. Veileder må følge den skikk og bruk som gjelder for kildehenvisninger og kreditering av andres bidrag i sitt fag, dersom materialet tas i bruk.

 • Konflikter mellom veilederen og studenten

  a) Begge parter bør kunne ta opp problemer med samarbeidet eller fremdriften, og anstrenge seg for å bidra til en konstruktiv løsning.

  b) Dersom veileder eller studenten finner en veiledningsrelasjon så vanskelig at et videre samarbeid virker umulig, bør veileder og/eller student vurdere å involvere en tredjeperson i avklaringen av hvorvidt veiledningsforholdet bør opphøre eller reforhandles.

  c) Om veileder og student ser seg tvunget til å bryte veiledningsrelasjonen, skal fakultet/senter ta ansvar for å håndtere bytte av veileder på en ryddig og tilfredsstillende måte.

 • Opphør av veiledningsforhold

  Dersom veiledningsforholdet av ulike grunner avsluttes før avtalt tid, plikter både veileder og student å bidra til at dette skjer på en ryddig måte. Begge parter kan be om å bli løst fra veiledningsavtalen og be fakultet/senter oppnevne ny veileder. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt.

 • Andre relevante dokumenter