Etiske retningslinjer | Innkjøp og økonomi - Ansatt

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for tilsatte i forbindelse med anskaffelser og leverandørkontakt ved OsloMet

Tjenestemannsloven § 20 sier: Forbud mot gaver i tjenesten mv. (lovdata.no).

For anskaffelser skal i tillegg følgende utdypende retningslinjer gjelde

1. Bruk av stilling

Ansatte skal ikke bruke sin stilling til personlig gevinst, men ved sine handlemåter opprettholde og heve respekten for sin stilling og dermed gi et godt inntrykk av OsloMet..

2. Inhabilitet

  1. OsloMets ansatte skal ikke søke å oppnå fordeler for seg selv eller nærstående personer som gjør at det kan stilles spørsmål ved deres integritet.
  2. OsloMets ansatte skal heller ikke i en forberedende fase beskrive et anskaffelsesbehov som kan bli oppfattet av andre som en interessekonflikt. Det gjelder både for direkte personlig interesser, eller interesser for nærstående personer.
  3. Hvis innkjøp planlegges gjort fra firma hvor innkjøper kjenner til at OsloMet-ansatte har interesser, skal innkjøpet begrunnes skriftlig og godkjennes av nærmeste overordnede.
  4. Hvis personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak som en har faglig ansvar for, eller at andre med rimelig grunn kan anse dette som sannsynlig, skal saken fremlegges for nærmeste leder for å få avgjort spørsmålet om inhabilitet.

3. Forretningsomgang og sosialt samvær

Moderate former for gjestfrihet og sosialt samvær hører med til høflig forretningsomgang. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det. Hyppighet og grad av oppmerksomhet må stå i rimelig forhold til det forretningsmessige/tjenestelige behov.

4. Gaver og andre ytelser

  1. Ansatte må ikke for seg selv eller andre motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til, eller av giveren er ment som påvirkning av tjenestelige handlinger. Dette gjelder ikke mindre reklameartikler og eksempelvis julehilsen i form av smågaver som har liten verdi, hvor det er åpenbart at ytelsen ikke kan være egnet til å påvirke tjenestelige handlinger.
  2. Avgjørelsen om en ytelse kan mottas eller ikke beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Det avgjørende er om ytelsen kan berøre mottakerens integritet, eller kan gi slikt inntrykk for andre, til skade for vedkommende eller for OsloMet.
  3. Ytelser som har sammenheng med en konkret sak som er oppe for avgjørelse, skal ikke mottas. Hvis det er tvil om en ytelse kan mottas, skal den avslås.

5. Reiser i tjenesten

Når leverandører og næringslivet for øvrig tilbyr besøk i private bedrifter, reiser til utstillinger o.l. er det en forutsetning at OsloMet dekker utgiftene til reise og opphold.

6. Privat bruk av rammeavtaler

Rammeavtaler med leverandører om levering av varer og tjenester til OsloMet, skal ikke brukes av ansatte til privat bruk. Ovenstående gjelder også medarbeidernes nærstående dersom fordelen må antas å ha sin bakgrunn i den tilsattes ansettelsesforhold ved OsloMet.

7. Informasjon og kommunikasjon 

  1. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med tjenesteforhold, skal ikke brukes til personlig vinning eller deles med noen utenforstående. 
  2. Informasjon som er mottatt fra markedet om tilbud eller tilbydere, skal behandles fortrolig og ikke misbrukes overfor konkurrerende tilbydere.
  3. Kommunikasjon med interne og eksterne skal preges av god forretningsskikk. Leverandører skal omtales positivt. Negativ erfaring skal håndteres som et avvik. Ved avvik på leveransen skal kontraktsansvarlig få informasjon og bidra til løsning i samarbeid med involverte parter. 

8. Når det er tvil

Om du er i tvil i forbindelse med tolkningen av disse reglene, skal spørsmålet forelegges nærmeste leder.

Kontakt

Kontakt