Etiske retningslinjer | Innkjøp og økonomi - Ansatt

Etiske retningslinjer i forbindelse med innkjøp

Etiske retningslinjer i forbindelse med innkjøp

Etiske retningslinjer for alle ansatte ved OsloMet i forbindelse med innkjøp og leverandørkontakt.

Tjenestemannsloven § 20 sier: Forbud mot gaver i tjenesten mv. (lovdata.no).

For anskaffelser skal i tillegg følgende utdypende retningslinjer gjelde

Det vises også til OsloMets sider om bærekraftige anskaffelser.

 • Bruk av stilling

  Ansatte skal ikke bruke sin stilling til personlig gevinst, men ved sine handlemåter opprettholde og heve respekten for sin stilling og dermed gi et godt inntrykk av OsloMet.

 • Inhabilitet

  1. OsloMets ansatte skal ikke søke å oppnå fordeler for seg selv eller nærstående personer som gjør at det kan stilles spørsmål ved deres integritet.
  2. OsloMets ansatte skal heller ikke i en forberedende fase beskrive et anskaffelsesbehov som kan bli oppfattet av andre som en interessekonflikt. Det gjelder både for direkte personlig interesser, eller interesser for nærstående personer.
  3. Hvis innkjøp planlegges gjort fra firma hvor innkjøper kjenner til at OsloMet-ansatte har interesser, skal innkjøpet begrunnes skriftlig og godkjennes av nærmeste overordnede.
  4. Hvis personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak som en har faglig ansvar for, eller at andre med rimelig grunn kan anse dette som sannsynlig, skal saken fremlegges for nærmeste leder for å få avgjort spørsmålet om inhabilitet.
 • Hensyn til bærekraft

  1.  OsloMet stiller krav og følger opp at leverandørene bidrar aktivt til å forhindre negativ belastning på klima og miljø.
  2.  OsloMet er bevisst på eget forbruk og er opptatt av effektiv ressursbruk.
  3.  OsloMet bidrar til at krav som universell utforming blir ivaretatt og at krav til lønn- og arbeidsvilkår er oppfylt hos leverandørene. Høyrisikolisten til  Direktoratet for Forvaltning og Økonomi (DFØ) viser hvilke produktområder som er særlig utsatt for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden og OsloMet bruker deres veiledninger for å stille riktige krav og kriterier.
 • Forretningsomfang og sosialt samvær

  Moderate former for gjestfrihet og sosialt samvær hører med til høflig forretningsomgang. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det. Hyppighet og grad av oppmerksomhet må stå i rimelig forhold til det forretningsmessige/tjenstlige behov.

 • Gaver og andre ytelser

  1. Ansatte må ikke for seg selv eller andre motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til, eller av giveren er ment som påvirkning av tjenestelige handlinger. Dette gjelder ikke mindre reklameartikler og eksempelvis julehilsen i form av smågaver som har liten verdi, hvor det er åpenbart at ytelsen ikke kan være egnet til å påvirke tjenstlige handlinger.
  2. Avgjørelsen om en ytelse kan mottas eller ikke beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Det avgjørende er om ytelsen kan berøre mottakerens integritet, eller kan gi slikt inntrykk for andre, til skade for vedkommende eller for OsloMet.
  3. Ytelser som har sammenheng med en konkret sak som er oppe for avgjørelse, skal ikke mottas. Hvis det er tvil om en ytelse kan mottas, skal den avslås.
  4. Invitasjoner til kulturelle begivenheter eller andre samlinger uten faglig innhold skal avslås.
 • Reiser i tjenesten

  Når leverandører og næringslivet for øvrig tilbyr besøk i private bedrifter, reiser til utstillinger o.l. er det en forutsetning at OsloMet dekker utgiftene til reise og opphold selv.

 • Privat bruk av rammeavtaler

  Rammeavtaler med leverandører om levering av varer og tjenester til OsloMet, skal ikke benyttes av ansatte til privat bruk. Ovenstående gjelder også medarbeidernes nærstående dersom fordelen må antas å ha sin bakgrunn i den ansattes ansettelsesforhold ved OsloMet.

 • Informasjon og kommunikasjon

  Konfidensiell informasjon mottatt i forbindelse med levering av tjenester skal ikke brukes til personlig vinning. Informasjon mottatt om tilbud eller tjenester fra markedet skal behandles konfidensielt og skal ikke misbrukes mot konkurrerende tilbydere. OsloMet-ansatte skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, ha høy forretningsetisk standard og sikre likebehandling av leverandører.

 • Når det er tvil

  Om du er i tvil i forbindelse med tolkningen av disse reglene, skal spørsmålet forelegges nærmeste leder.

Kontakt

Kontakt