Retningslinjer for gaver | Logo og visuell profil | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Retningslinje for gaver

Retningslinje for gaver

Skal du kjøpe inn gave til en kollega eller medarbeider, er det greit å kjenne til universitetets retningslinjer for gaver og påskjønnelser. Retningslinjene gjelder blant annet påskjønnelse ved jubileum og pensjon, og ved kjøp av krans eller blomster ved gravferd.
  1. Ansatte som fyller 50, 60 eller 70 år får gavekort på kr 3 000. I den forbindelse kan det holdes en tilstelning for inntil kr 1 000.
  2. Ansatte som har 20, 30 eller 40 års tjeneste ved universitetet får gave eller gavekort på kr 3 000. I den forbindelse kan det holdes en tilstelning for inntil kr 1 000.
  3. Ansatte som pensjoneres får gave eller gavekort på kr 3 000. I forbindelse med fratredelsen kan det holdes en tilstelning for inntil kr 1 000.
  4. Ansatte som slutter etter minst ti års tjeneste ved universitetet følger samme regler som i pkt. 3.
  5. I forbindelse med arbeidstakers/pensjonisters dødsfall kjøper fakultetet/avdelingen/seksjonen krans eller blomster i samsvar med stedets skikk og bruk.
  6. Det skal gis blomsterhilsen fra OsloMet sentralt ved arbeidstakers dødsfall.
  7. Rektor kan i særlige tilfeller, etter særlig begrunnelse fra fakultetet/avdelingen/seksjonen eller andre, vurdere påskjønning som faller utenfor reglene i 1 – 7.

Ved tilstelninger (pkt. 1 – 4) kan beløpsgrensene fravikes dersom antallet inviterte av særlige grunner er ekstraordinært.

Merknader til retningslinjene

Ansatte som gjennom omorganisering har gått over fra kommunal, annen statlig eller privat institusjon, får medregnet tilsettingsforholdet ved den institusjonen.

  • Tjeneste som nevnt i pkt. 2 og 4 omfatter ansettelsesforhold ved de tidligere høgskolene som nå utgjør OsloMet – storbyuniversitetet.
  • Fast og midlertidig tjeneste i heltids- og deltidsstilling regnes med. Permisjoner regulert i tariffavtale regnes med som tjenestetid.

Reglementet gjelder ikke i de tilfeller hvor den ansatte har en annen hovedarbeidsgiver.

Det er administrativ leder ved fakultet eller avdeling som har ansvaret for at de ansatte i enheten blir påskjønnet. Tilstelningene tilrettelegges av fakultetet eller avdelingen og kan være felles for flere ansatte når forholdene ligger til rette for det.

Utgifter innenfor disse retningslinjene dekkes over fakultetets eller avdelingens budsjett, med unntak av blomsterhilsen fra OsloMet sentralt.

Retningslinjene gjelder fra 1. august 2011.