Internasjonal rekruttering | Personalforvaltning - Ansatt

Internasjonal rekruttering og mottak

Internasjonal rekruttering og mottak

Her finner du informasjon, tips og retningslinjer for internasjonal rekruttering og mottak ved OsloMet.

Innhold

 

Prosedyre for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte

 
HR anbefalinger for internasjonal rekruttering ifb. Covid-19

 

Generelt for all rekruttering og tilsetting ved OsloMet, inkludert internasjonalt ansatte, gjelder "Retningslinjer og prosedyrer for rekruttering og ansettelse på OsloMet".

For internasjonale ansatte gjelder i tillegg "Prosedyre for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte på OsloMet". Prosedyren beskriver handlinger og ansvar for hvert steg i prosessen. Prinsipielle avklaringer rundt mottakstjenester, samt maler for utsendelser finnes som vedlegg til prosedyren. Vedleggene finner du også her:

Engelske nettsider for søkere

OsloMet har egne sider på engelsk med nyttig informasjon for internasjonale ansatte og for forskere (oslomet.no) som ønsker å komme på egne midler. 

Forskning er global og økt internasjonal rekruttering er et fokus område for OsloMet.  Våre nettsider på engelsk skal øke interessen for å søke seg til Norge og OsloMet med både praktisk og sosial informasjon som er nyttig for potensielle arbeidssøkere og deres ektefelle/partner når de planlegger besøk eller er klar til å flytte.  

Det anbefales at OsloMet's jobbside legges ved i kommunikasjon med relevante søkere.

Utlysninger på engelsk

Ref. rektors notat fra 17.10,2017 om krav til internasjonal utlysning og språklige ferdigheter til ansatte gjelder følgende: Alle undervisnings- og forskerstillinger skal lyses ut internasjonalt, og det skal ikke stilles krav til norsk/skandinavisk ved ansettelsestidspunktet uten i særlige tilfeller. Også for teknisk/administrative stillinger bør internasjonal utlysning vurderes.

På OsloMet publisereres alle stillinger via vårt rekrutteringsverkstøy Varbi og de faste kanalene er oslomet.no, nav.no og finn.no. For utlysninger på engelsk skal alle utlysninger også legges på Euraxess portalen. OsloMet har en avtale med Academic Positions som automatisk legger utlysningene på Euraxess i tillegg til sine egne kanaler. Det anbefales også å vurdere betalingskanaler som LinkedIn, Facebook, Researchgate.net og andre akademiske kanaler som er relevant for å finne de rette søkerne. I tillegg har NAV en egen tjeneste kalt Eures for rekruttering i EU/EØS og Sveits som kan hjelpe oss å finne flere kandidater. Eures er en statlig, gratis aktør for oss. Her kan du se en presentasjon om Eures, og hva de jobber med. Det anbefales å benytte faglige nettverk, f.eks. internasjonale konferansenettverk, forskernettverk og faglig relevante nettverk på sosiale medier som Facebook og LinkedIn

EURAXESS 

Euraxess er EU-kommisjonen sitt internasjonale nettverk hvor det jobbes med temaer for forskerrekruttering og mobilitet.  ”Better Careers and More Mobility” er utpekt som satsingsområde og virkemiddel for å realisere en kunnskapsbasert økonomi i Europa gjennom European Research Area (ERA). For å oppnå dette må det være attraktivt å jobbe som forsker og forskeres arbeidsvilkår og karrieremuligheter står derfor høyt på den politiske agendaen.

Euraxess Norge jobber sammen med en rekke norske universiteter og høyskoler om å tilrettelegge praktisk informasjon til mobile forskere, jobb- og finansieringsmuligheter, rekruttering og karriereutvikling. OsloMet er med og deltar aktivt i dette nettverket på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå og det driftes av Forskningsrådet.

Les mer om EURAXESS Norge.

Les om Taskforce EKKO her. 

Euraxess Contact Points i Norge.

Oversettelse til engelsk og språkvask av engelsk tekst

For oversettelse eller kvalitetssikring kan du benytte Ressurssiden for språk og oversettelse.

Når det gjelder fagterminologi er det viktig at fagmiljøet kvalitetssikrer oversettelsen.

Mottakstjenester for internasjonale ansatte og gjesteforelesere

"Prosedyre for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte" skisserer stegene i prosessen som skal sikre at alle internasjonale ansatte får god oppfølging både før ankomst og ved oppstart på OsloMet. HR lokalt er ansvarlig for å følge opp kandidaten og kan be om bistand fra HR sentralt ved Monica Figueroa. Prosedyren inkluderer retningslinjer for hvilke mottakstjenester som skal tilbys for de ulike ansattkategoriene.

Bestilling av relocation tjenester

OsloMet har fra 01.12.2020 inngått kontrakt med relocaton firmaet ECOVIS, og vi kan benytte deres tilbud for utenlandske ansatte som immigrasjon, bolig, familietjenester og partner tjeneser som del av vår avtale. I tillegg kan de tilby rådgivning direkte for HR og internasjonale ansatte for åpning av bank konto, skatt og pensjon, henting på flypass med mer. Immigrasjon og bolig er de tjenestene som det er mest behov for og det anbefales å bruke Ecovis for disse tjenestene.

Bestillingen gjøres direkte fra fakultet/senter via vedlagte ordreskjema til e-posten mobility@ecovis.no.

Ecovis kontakt for OsloMet er Mathias Dyve Simenstad, e-post: mathias@ecovis.no, mobil 92080729. 

Se "Prinsipper for dekking av utgifter og mottakstjenester"

For mer informasjon, ta kontakt med Avd. HR, Monica Figueroa, tlf. 67 23 50 86, monica.figueroa@oslomet.no

Bolig for internasjonale ansatte og gjesteforskere

Her finner du informasjon om boligtilbud for både lengre og kortere leieperioder.

Internasjonale flyttebyråer

Det er mange ulike byråer som driver med globale flyttetjenester. Dessverre er ikke alle like seriøse og vi anbefaler derfor å bruke disse to byråene etter anbefaling fra vår relocation partner Oslo Handelskammer.

  • Adams Express AS er en av Norges ledende leverandører av flyttetjenester. Send gjerne den engelske lenken til en nyansatt med flyttebehov fra annet land og be dem innhente tilbud. Engelsk versjon av Adams Express.
  • Alfa har hovedkontor i Sverige og er den største skandinaviske leverandøren av mobility- og flyttetjenester. Send gjerne den engelske lenken til en nyansatt med flyttebehov fra annet land og be dem innhente tilbud. Engelsk versjon av Alfa moving.

Bank tjenester for ansatte fra utlandet

OsloMet har inngått en avtale med Bien Bank for å forenkle oppstarten for internasjonalt ansatte og opprette konto på dagen. Dette er et tilbud som gjelder for ansatte som skal være i Norge minimum 1 år. Kandidater som skal jobbe ved OsloMet under 1 år kan benytte tilbudet men betale et gebyr på 1500,- Bien bank tilbyr mobilbank på engelsk.  

Den ansatte lager selv avtale med Bien bank kundeservice på telefon 91502436 eller e-post: post@bien.no og  tar med seg  arbeidskontrakt, pass og D-nummer eller norsk ID nummer til avtalen. Den ansatte dekker gebyret selv som trekkes fra nyopprettet konto og fører utgiftspost i SAP portalen med kvittering fra banken.

Se full informasjon på norsk og engelsk i vedlegget.

 

Norskkurs for internasjonalt ansatte

OsloMet har egne kurs i norskopplæring som er et gratis tilbud for internasjonalt ansatte og deres partnere.

Norskkursene er tilgjengelig på følgende nivåer; Beginners, Intermediate og Advanced.

Kursene starter opp i begynnelsen av hvert semester. Det er ikke mulig å melde seg på midt i semesteret. Den ansatte må selv registrere seg i lenken over. Har du spørsmål ang. norskkurs ta kontakt med Marit Greek, maritgr@oslomet.no på universitetsbiblioteket.

OsloMet Start International - nyttige kurs på engelsk

Mottak av nyansatte (OsloMet Start) skal følges også for internasjonale ansatte. På OsloMet Start-sjekklisten finner du egne punkter for det som gjelder for internasjonalt ansatte

HR arrangerer for tiden ikke egne velkomstdager på engelsk, men en rekke kurs hvert semester via OsloMet Akademiet innen kultur, norsk arbeidsliv, skatt, lage LinkedIn profil, Public 360, Outlook, med mer.

Alle kurs som leveres på engelsk publiseres på den engelske OsloMet Academy siden. Sjekk under taggen "new employees" for aktuelle kurs på engelsk.

Følg lenken for å finne oppdatert oversikt over kurskalenderen.

Charter and Code

OsloMet har sluttet seg til Charter og Code og ble sertifisert fra EU til å bruke HRS4R-logoen for HR Excellence in Research den 16 mars, 2016. Denne sertifiseringen må oppdateres hvert tredje år for å være gyldig. Logoen bidrar til å styrke OsloMets merkevare som en internasjonal aktør for mobilitet av forskere. Godkjennelsen fremmer at OsloMet har åpne og rettferdige rekrutteringsprosesser og et mottaksapparat som gjør at forskerne, på både innreise og utreise, kan fokusere på sin forskning.

I Norge er det i dag totalt 10 ulike  høyskoler, universiteter og andre forskningsinstitusjoner, inkludert Forskningsrådet, som har lov å bruke HRS4R logoen. OsloMets Action plan for Charter & Code finner du her.

Forskerrekruttering og mobilitet - “Better Careers and More Mobility” – er utpekt av EU-kommisjonen som et satsningsområde og et virkemiddel for å styrke forskningen i Europa. Det overordnede målet er å etablere et felles, åpent, europeisk arbeidsmarked for forskere. EUs “European Charter for Researchers og European Code of Conduct for the Recruitment of Researchers” - Charter and Code - er et virkemiddel for å oppnå dette.

Kontaktperson for Charter & Code ved OsloMet er Monica Knutsen De Figueroa.

Forskermobilitet

Når man planlegger et utenlandsopphold er det en rekke ting man bør tenke på forhånd for at både utreise og retur skal gå best mulig. OsloMet ønsker å tilrettelegge både for egne forskere som ønsker opphold ved utenlandske institusjoner, og for utenlandske forskere som ønsker å ha et kortere eller lengre opphold ved OsloMet.

Her finner du nyttig informasjon og sjekklister for opphold i Europa, USA og andre land, både på norsk og engelsk.

Turbovurdering

  • Turbovurdering av utenlandsk utdanning i forbindelse med ph.d.-opptak.

Kommunisere med våre internasjonalt ansatte

  • I gruppesystemet på intranett finner du gruppen kalt International Staff Network. Her kan du bli medlem og publisere beskjeder til internasjonalt ansatte.
  • På Facebookside  er det en lukket gruppe med over 200 medlemmer kalt OsloMet International Network hvor det legges ut aktuell informasjon, interessante artikler og invitasjoner med våre internasjonalt ansatte og andre interessenter som målgruppe. Her kan du også be om medlemskap eller be om hjelp til å publisere informasjon. Kontakt personer på HR sentralt er Monica Figueroa.
  • HR sentralt holder oversikt over alle internasjonalt ansatte fra alle fakultet og sentere og lager e-post lister som oppdateres hver gang en nyansatt kommer som har behov for informasjon på engelsk.

Nyttige lenker som kan brukes i kommunikasjon med internasjonale kandidater