Certificate of International Learning (CIL) | Internasjonalisering - Ansatt

Certificate of International Learning (CIL)

Certificate of International Learning (CIL)

Vurderer du å tilby dine studenter muligheten til å oppnå Certificate of International Learning (CIL)? Her finner du informasjon om hvordan du går frem.

Hva er Certificate of International Learning (CIL)?

Certificate of International Learning  (CIL)  er en samlet synliggjøring av alle typer internasjonal aktivitet som studenten har deltatt på under studietiden, både i utlandet og hjemme. Samtidig er studentens refleksjoner rundt de aktiviteter han/hun har deltatt på en viktig del av det å oppnå et CIL. Studenten må delta på til sammen tre ulike aktiviteter og det er et krav at det velges aktiviteter både her hjemme og i utlandet. Studenten må også delta på CIL karrierekurs. Etter dette utstedes et diplom.

Du finner mer informasjon om CIL på studentsidene.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om CIL.

Hvorfor tilby CIL til dine studenter?

CIL skal være et karriereverktøy for studenten og samtidig et verktøy i OsloMets internasjonaliseringsarbeid.

Fordeler for studenten:

 • Enklere oversikt over internasjonale muligheter

 • Økt bevissthet rundt egen kompetanse og det meritterende aspektet ved internasjonal erfaring

 • Trening i hvordan man best kan presentere sin internasjonale erfaring gjennom refleksjoner og karrierekurs

 • Arbeidsgiver får enkelt oversikt over OsloMet-kandidaters internasjonale kompetanse

 • Karrierefordeler

Fordeler for internasjonaliseringsarbeidet på OsloMet:

 • Utrulling av CIL krever en gjennomgang av programplaner for å kartlegge mulige aktiviteter. Denne prosessen vil skape økt bevissthet rundt internasjonalisering i fagmiljøene, synliggjøre dagens muligheter og stimulere til videre utvikling av internasjonal aktivitet både i utlandet og, ikke minst, hjemme.

 • Økt studentdeltagelse i internasjonale aktiviteter hjemme og i utlandet. Et internasjonalt sertifikat skal være så attraktivt for studentene at det fungerer som et insentiv til å skaffe seg en bredere internasjonal erfaring.

 • Samtidig vil de faglige prosessene som ligger til grunn komme alle studenter ved deltagende studieprogrammer til gode, også de som ikke tilfredsstiller kravene til et sertifikat, inkl. ikke-mobile studenter.

 • Det internasjonale partnersamarbeidet stimuleres ved bl.a. mer systematisk bruk av gjesteforelesere og mer bruk av utvekslingsavtalene.

Vurderer du å gi dine studenter tilbud om CIL?

Slik går du frem:

1. Initiativ

Initiativ til å starte opp CIL kan komme fra fakultet- eller instituttledelse, studieledere, øvrige UF/adm., internasjonale koordinatorer eller fra studenter. Ta gjerne kontakt med CIL dersom du ønsker mer informasjon og hjelp til å komme videre. 

2. Vurdering og forankring

Alle initiativ skal vurderes av studieleder for det aktuelle studieprogrammet, samt seksjonssjef for Studieadministrasjon og internasjonalisering. Ressursbruk skal inngå i vurderingen. Det er opp til instituttleder å gi endelig godkjenning. Fakultetets dekan og pro-dekan for studier og internasjonalisering informeres.

3. Nedsette lokal ressursgruppe

Den lokale CIL ressursgruppen skal stå for den daglige driften av CIL ved den enkelte enhet og samtidig sørge for den faglige kvalitetssikringen. Det  er derfor viktig at gruppen er sammensatt av både administrative og vitenskapelige ressurser. Gruppens skal opprettes så snart som mulig etter at instituttleder har gitt sin godkjenning til at CIL kan rulles ut.  

Gruppens sammensetning vil ofte se slik ut:

 • 1 administrativ ressurs (ofte administrativ internasjonal koordinator).

 • Vitenskapelig internasjonal koordinator (flere dersom gruppen representerer hele fakultetet).

 • 1-2 representanter fra det øvrige UF-personalet (flere dersom gruppen representerer hele fakultetet).

 • 1-2 studenter (gjerne med internasjonal erfaring).

Ressursbruk

Det er vanskelig å angi en konkret timebelastning for utvikling, implementering og drift av CIL på det enkelte studieprogram. Ressursbruk vil bl.a. avhenge av hvor mange internasjonale aktiviteter som allerede er på plass på studieprogrammet og antall studenter. Seksjon for Karriere , Internasjonalisering og Studentliv (KIS) er kontaktpunkt i Fellesadministrasjonen og vil kunne gi støtte i en oppstartsfase. De sentrale CIL nettsidene vil også driftes av KIS. Utover det vil all drift skje lokalt. Det er laget detaljerte prosedyrer for CIL, disse fås ved henvendelse til CIL.

 • Hva er Certificate of International Learning (CIL)?

  Certificate of International Learning  (CIL)  er en samlet synliggjøring av alle typer internasjonal aktivitet som studenten har deltatt på under studietiden, både i utlandet og hjemme. Samtidig er studentens refleksjoner rundt de aktiviteter han/hun har deltatt på en viktig del av det å oppnå et internasjonalt sertifikat. Studenten må delta på til sammen tre ulike aktiviteter og det er et krav at det velges aktiviteter både her hjemme og i utlandet. Studenten må også delta på CIL karrierekurs. Etter dette utstedes et diplom.

  Du finner mer informasjon om CIL på studentsidene.

  Ta kontakt med sentral ressurgruppe for CIL dersom du har spørsmål.

 • Hvorfor tilby CIL til dine studenter?

  CIL skal være et karriereverktøy for studenten og samtidig et verktøy i OsloMets internasjonaliseringsarbeid.

  Fordeler for studenten:

  • Enklere oversikt over internasjonale muligheter.

  • Økt bevissthet rundt egen kompetanse og det meritterende aspektet ved internasjonal erfaring.

  • Trening i hvordan man best kan presentere sin internasjonale erfaring gjennom refleksjoner og karrierekurs.

  • Arbeidsgiver får enkelt oversikt over OsloMet-kandidaters internasjonale kompetanse.

  • Karrierefordeler.

  Fordeler for internasjonaliseringsarbeidet på OsloMet:

  • Utrulling av CIL krever en gjennomgang av programplaner for å kartlegge mulige aktiviteter. Denne prosessen vil skape økt bevissthet rundt internasjonalisering i fagmiljøene, synliggjøre dagens muligheter og stimulere til videre utvikling av internasjonal aktivitet både i utlandet og, ikke minst, hjemme.

  • Økt studentdeltagelse i internasjonale aktiviteter hjemme og i utlandet. Et internasjonalt sertifikat skal være så attraktivt for studentene at det fungerer som et insentiv til å skaffe seg en bredere internasjonal erfaring.

  • Samtidig vil de faglige prosessene som ligger til grunn komme alle studenter ved deltagende studieprogrammer til gode, også de som ikke tilfredsstiller kravene til et sertifikat, inkl. ikke-mobile studenter.

  • Det internasjonale partnersamarbeidet stimuleres ved bl.a. mer systematisk bruk av gjesteforelesere og mer bruk av utvekslingsavtalene.

 • Slik går du frem om du vil tilby CIL til dine studenter

  Initiativ

  Initiativ til å starte opp CIL kan komme fra fakultet- eller instituttledelse, studieledere, øvrige UF/adm., internasjonale koordinatorer eller fra studenter. Ta gjerne kontakt med CIL dersom du ønsker mer informasjon og hjelp til å komme videre. 

  Vurdering og forankring

  Alle initiativ skal vurderes av studieleder for det aktuelle studieprogrammet, samt seksjonssjef for Studieadministrasjon og internasjonalisering. Ressursbruk skal inngå i vurderingen. Det er opp til instituttleder å gi endelig godkjenning. Fakultetets dekan og pro-dekan for studier og internasjonalisering informeres.

  Nedsette lokal ressursgruppe

  Den lokale CIL ressursgruppen skal stå for den daglige driften av CIL ved den enkelte enhet og samtidig sørge for den faglige kvalitetssikringen. Det  er derfor viktig at gruppen er sammensatt av både administrative og vitenskapelige ressurser. Gruppen skal opprettes så snart som mulig etter at instituttleder har gitt sin godkjenning til at CIL kan rulles ut.  

  Gruppens sammensetning vil ofte se slik ut:

  • 1 administrativ ressurs (ofte administrativ internasjonal koordinator).

  • Vitenskapelig internasjonal koordinator (flere dersom gruppen representerer hele fakultetet).

  • 1-2 representanter fra det øvrige UF-personalet (flere dersom gruppen representerer hele fakultetet).

  • 1-2 studenter (gjerne med internasjonal erfaring).

 • Ressursbruk

  Det er vanskelig å angi en konkret timebelastning for utvikling, implementering og drift av CIL på det enkelte studieprogram. Ressursbruk vil bl.a. avhenge av hvor mange internasjonale aktiviteter som allerede er på plass på studieprogrammet og antall studenter. Seksjon for Karriere , Internasjonalisering og Studentliv (KIS) er kontaktpunkt i fellesadministrasjonen og vil kunne gi støtte i en oppstartsfase. De sentrale CIL nettsidene vil også driftes av KIS. Utover det vil all drift skje lokalt. Det er laget detaljerte prosedyrer for CIL, disse fås ved henvendelse til CIL.

Kontakt oss

Kontakt oss