Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon / Internasjonalisering i utdanning

Certificate of International Learning (CIL)

Vurderer du å tilby dine studenter muligheten til å oppnå Certificate of International Learning (CIL)? Her finner du informasjon om hvordan du går frem.

Hva er Certificate of International Learning (CIL)?

Certificate of International Learning  (CIL)  er en samlet synliggjøring av alle typer internasjonal aktivitet som studenten har deltatt på under studietiden, både i utlandet og hjemme. Samtidig er studentens refleksjoner rundt de aktiviteter han/hun har deltatt på en viktig del av det å oppnå et slikt sertifikat. Studenten må delta på til sammen tre ulike aktiviteter og det er et krav at det velges aktiviteter både her hjemme og i utlandet. Studenten må også delta på CIL karrierekurs og presentere erfaringen sin for andre studenter. Etter dette utstedes et diplom.

Du finner mer informasjon om CIL på studentsidene.

Hvorfor skal OsloMet tilby CIL til sine studenter?

CIL skal være et karriereverktøy for studenten og samtidig et verktøy i OsloMets internasjonaliseringsarbeid. Ambisjonene i OsloMets Strategi 2024 fordrer at både ansatte og studenter må bli mer involvert i internasjonal aktivitet.

Fordeler for studenten:

 • Enklere tilgang til - og bredere omfang av - internasjonale muligheter for studenter
 • Økt bevissthet rundt egen kompetanse og det meritterende aspektet ved internasjonal erfaring
 • Trening i hvordan man best kan presentere sin internasjonale erfaring (CIL karrierekurs)
 • Arbeidsgiver får enkelt oversikt over OsloMet-kandidaters internasjonale kompetanse
 • Karrierefordeler

Fordeler for internasjonaliseringsarbeidet på OsloMet:

 • Utrulling av CIL krever en gjennomgang av programplaner for å kartlegge mulige aktiviteter. Denne prosessen vil skape økt bevissthet rundt internasjonalisering i fagmiljøene, synliggjøre dagens muligheter, sørge for at internasjonale aktiviteter er integrert i programplanene og stimulere til videre utvikling av internasjonal aktivitet både i utlandet og, ikke minst, hjemme.
 • Økt studentdeltagelse i internasjonale aktiviteter hjemme og i utlandet. Et internasjonalt sertifikat skal være så attraktivt for studentene at det fungerer som et insentiv til å skaffe seg en bredere internasjonal erfaring.
 • Samtidig vil de faglige prosessene som ligger til grunn komme alle studenter ved deltagende studieprogrammer til gode, også de som ikke tilfredsstiller kravene til et sertifikat, inkl. ikke-mobile studenter.
 • Det internasjonale partnersamarbeidet stimuleres ved bl.a. mer systematisk bruk av gjesteforelesere og mer bruk av utvekslingsavtalene.

Sentral ressursgruppe

Det er etablert en sentral ressursgruppe for CIL bestående av representanter fra Seksjon for Internasjonalisering samt hvert av fakultetene. Gruppen gir informasjon, koordinerer initiativer og støtter fagmiljøer som ønsker å starte opp.

Vurderer du å gi dine studenter tilbud om CIL? Slik går du frem:

1. Initiativ

Initiativ til å starte opp CIL kan komme fra fakultet- eller instituttledelse, studieledere, øvrige UF/adm., fakultetets representanter inn i den sentrale ressursgruppen eller fra studenter. Fakultetets representant inn i den sentrale ressursgruppen er et naturlig første kontaktpunkt. Initiativ meldes til representanten og på e-post til den sentrale ressursgruppen.

2. Forankring

Alle initiativ skal vurderes av studieleder for det aktuelle studieprogrammet, samt seksjonssjef for Studieadministrasjon og internasjonalisering. Ressursbruk skal inngå i vurderingen. Så snart ressurser er avklart sendes saken til instituttleder for endelig godkjenning. Dekan samt pro-dekan for studier og internasjonalisering informeres.

3. Nedsette lokal ressursgruppe

Den lokale ressursgruppen skal sikre nærhet til studieprogrammet og sørge for kvalitetssikringen av CIL på det enkelte studieprogram. En viktig oppgave er å definere hva som kan godkjennes som en CIL-aktivitet. Fakultetets representant inn i den sentrale ressursgruppen skal sørge for at gruppen opprettes så snart som mulig etter at instituttleder har gitt sin godkjenning til at CIL kan rulles ut.

Gruppens sammensetning vil kunne variere, men ser ofte slik ut:

 • En administrativ ressurs (denne rollen kan fylles av fakultetes representant i den sentrale ressursgruppen der det er naturlig eller av andre administrative ressurser, f.eks. administrativ internasjonal koordinator).
 • Vitenskapelig internasjonal koordinator
 • 1 representant fra det øvrige UF-personalet
 • 1-2 studenter (gjerne med internasjonal erfaring)

Ressursbruk

Det er vanskelig å angi en konkret timebelastning for utvikling, implementering og drift av CIL på det enkelte studieprogram. Ressursbruk vil bl.a. avhenge av hvor mange internasjonale aktiviteter som allerede er på plass på studieprogrammet og antall studenter. Den sentrale ressursgruppen vil gi hjelp og støtte i alle faser og det skal i utgangspunktet være mulig å utvikle, implementere og drifte CIL med relativt begrensede ressurser. Foreløpig forventes det at en relativt liten andel av studentene melder seg på. Etterhvert som CIL blir bedre kjent blant studentene og flere melder seg på kan ressursbehovet øke, særlig på administrativ side. Grovt sett må følgende påregnes:

Utvikling og implementering
 • En halvdags workshop i den lokale ressursgruppen i utviklingsfasen (finne aktiviteter)
 • 1-2 møter for å kalibrere forslag til aktiviteter
 • Informasjonsarbeid mot studentene i form av nettsider og infomøter (ses i sammenheng med informasjonsmøter om utveksling)
Drifting
 • Følge opp studenter som melder seg på, sørge for progresjon og sluttdiplomer (adm.)
 • 1-2 møter pr. semester for den lokale ressursgruppen for å vurdere avsluttende refleksjonsrapport.
 • Løpende vurdering av mulige nye aktiviteter

 

Kontakt oss

Kontaktinformasjon til sentral ressurgruppe for CIL.

chatbot-portlet