Virksomhetsarkitektur - Ansatt

Virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur skal understøtte digitaliseringsarbeidet ved OsloMet, og benyttes til å ta beslutninger og prioriteringer for å nå virksomhetens strategiske mål.

Virksomhetsarkitektur er en metodikk og en arbeidsform som skal bidra til at man ser helhetlig på OsloMets strategiske mål og sikrer at prosjekter og endringsarbeid som igangsettes er i tråd med mål og arkitekturprinsippene.

Skal du ta i bruk en ny applikasjon eller IT-system? Husk å avklare og vurdere behov.

I tillegg vil virksomhetsarkitekturen sørge for at man ser sammenhengen mellom organisasjonen, prosesser/tjenester, data og teknologi i planlegging og gjennomføring av endringer.

 • Virksomhetsarkitektur for OsloMet

  Virksomhetsarkitekturen beskriver nåsituasjonen på OsloMet; Organisering, hvilke tjenester som ytes, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen, hvilken informasjon som benyttes og hvilke applikasjoner og verktøy som brukes.

  I tillegg etableres det målbilder og veikart som benyttes til å få de endringene og effektene OsloMet trenger for å gjennomgå den digitale transformasjonen som er vedtatt.

  Som verktøy i virksomhetsarkitekturarbeidet benyttes felles arkitekturprinsipper for offentlig sektor samt OsloMets egne arkitekturprinsipper. Disse skal sørge for at OsloMet utvikler seg i tråd med ønsket retning for offentlig sektor, UH-sektoren og OsloMets egne mål.

  Arkitekturforvaltning ved OsloMet

  For å sikre at OsloMets digitaliseringsarbeid blir koordinert og gjennomført i henhold til prinsipper og krav, forvaltes virksomhetsarkitekturen av faggruppen for Arkitektur, Innovasjon og Rådgivning (AIR) i Avdeling for IKT.

  Hva inngår i virksomhetsarkitektur? (Gartner.com)

  Virksomhetsstrategier og handlingsplaner gir retning og definerer drivere, behov og krav som skal understøttes. Dette gjelder:

  Forretningsarkitektur

  Definerer og beskriver de evner, tjenester og forretningsprosesser organisasjonen består av

  Informasjonsarkitektur

  Definerer og beskriver den informasjon og fleksibilitet i utveksling av informasjon som er nødvendig for virksomheten

  Teknologiarkitektur

  Definerer gjenbrukbare standarder og retningslinjer for bruk av teknologi og produkter, og hvordan teknologi skal understøtte de andre arkitekturene

  Løsningsarkitektur

  Beskriver skjæringspunktet for de tre fundamentale virksomhetsarkitekturene (forretning, informasjon og teknologi)

  Beskriver hvordan arkitekturene sammenstilles til IT-løsninger og systemer

 • Virksomhetsarkitektur, Innovasjon og Rådgivning (AIR)

  AIR

  Arkitektene er organisert under Avdeling for IKT, seksjon for tjenestestyring- og utvikling. Teamet består av ni arkitekter med ulike roller og erfaring:

  • Virksomhetsarkitekt
  • Løsningsarkitekter
  • Sikkerhetsarkitekter
  • Informasjonsarkitekt

  Rollebeskrivelse Virksomhetsarkitekt

  En virksomhetsarkitekt har ansvar for å utvikle målbilder og handlingsplaner basert på virksomhetsstrategier og overordnede mål.

  I prosjektsammenheng skal virksomhetsarkitekten bidra til at løsningsarkitekturen i prosjektet/produktutviklingen ikke bryter med det helhetlige målbildet for virksomheten. Dette innebærer at virksomhetsarkitekten bør være med i den tidlige vurderingen av ideer og prosjektforslag, og ha et tett samarbeid med løsningsarkitekten i prosjektet/produktutviklingen.

  Behov for bistand fra arkitekter bestilles via IT-servicedesk.

 • Arkitekturstyret

  Arkitekturstyret skal bidra til å muliggjøre digital transformasjon på tvers av tjenester, prosesser, systemer, fakultet og sentre. Videre skal arkitekturstyret bidra til etterlevelse av nasjonale og sektorspesifikke mål og føringer innen arkitektur, samt bidra til effektiv og konsistent styring gjennom en velfungerende arkitekturpraksis.

  Arkitekturstyret skal bidra til utvikling nasjonalt og i sektoren gjennom representasjon fra OsloMet i UNITs fagutvalg og andre aktuelle råd og fora.

  Arkitekturstyrets oppgaver

  • Ta strategiske beslutninger innen arkitektur ved OsloMet.
  • Godkjenne lokale arkitekturprinsipper, føringer, policyer og arkitektur-målbilder.
  • Påse at arkitekturprinsipper og føringer gjøres kjent i hele organisasjonen og at det etableres prosesser for å sikre etterlevelse av disse.
  • Tilrettelegge for felles forståelse, standardisering og gjenbruk av arkitektur-leveranser ved OsloMet.
  • Sørge for at OsloMet bidrar til utvikling av en helhetlig arkitektur nasjonalt og i sektoren gjennom deltagelse i fagutvalg i UNIT og aktuelle arkitektur-fora.
  • Sørge for at informasjon og synspunkter som spilles inn i fagutvalg og fora er forankret og godkjent i arkitekturstyret.
  • Sørge for at arkitekturarbeidet nasjonalt og i UNIT reflekteres lokalt og at de lokale retningslinjene og prinsippene for arkitektur ved OsloMet bidrar til måloppnåelse sentralt, samtidig som de bidrar til innovasjon og egenart lokalt.

  Organisering og sammensetning

  Medlemmene i Arkitekturstyret skal være en kjernegruppe med medlemmer fra både porteføljestyret og tjenesterådet. Arkitekturstyret skal ledes av direktør for digitalisering, og som faste medlemmer sitter direktør for organisasjon og virksomhetsstyring og øverste ledere for utdanning og forskning, IT-direktør og virksomhetsarkitekt.

 • Arkitekturprinsipper for OsloMet

  OsloMet har vedtatt et sett med Arkitekturprinsipper som sier noe om hvordan alle tjenester, prosjekter og endringsarbeid skal jobbe for å nå OsloMets strategiske målsetninger. 

  Du kan lese om arkitekturprinsippene våre i detalj på ansatt.oslomet.no/arkitekturprinsipper (kommer snart).

  OsloMets arkitekturprinsipper

  Prinsipp 1  - Tjenesteorientering

  • Brukernes/målgruppens behov
  • Etablering
  • Repeterbare og standardiserte

  Prinsipp 2 - Informasjonsutveksling

  • Tilgjengelig organisasjonskart
  • Informasjonsflyt
  • Registrering, vedlikehold, behandling, publisering, lagring, arkivering og sletting 
  • Tilgjengeliggjøring og gjenbruk
  • Klassifisering

  Prinsipp 3 - Informasjonssikkerhet

  • Dokumentasjon, kommunikasjon og opplæring
  • Tilgangsstyring og beskyttelse
  • OsloMet skal ha god risikostyring
  • Helhetlig sikkerhetsarbeid

  Prinsipp 4 - Applikasjoner og systemer

  • Alle systemer skal dokumenteres
  • Endringer og nye behov skal meldes
  • Brukervennlige, fleksible, automatiserte og skalerbare systemer

  Prinsipp 5 - Infrastruktur og teknologi

  •  Høy tilgjengelighet og mobilitet
  •  Lagdelt modulær infrastruktur
  • God teknisk dokumentasjon
  • Administrasjon, sikkerhet og planlegging

  Les mer om Arkitekturprinsippene våre på ansatt.oslomet.no/arkitekturprinsipper (kommer snart)

 • Begreper og definisjoner

  Virksomhetsarkitektur (Definisjon fra Digitaliseringsdirektoratet)

  Virksomhetsarkitektur dreier seg om hvordan en virksomhet er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes. En virksomhetsarkitektur består av prinsipper, metoder og modeller som til sammen beskriver dette i en helhet. https://www.prosjektveiviseren.no/god-praksis/viktige-tema-i-alle-faser/virksomhetsarkitektur

  TOGAF (The OpenGroup Architecture Framework)

  TOGAF er et rammeverk for å jobbe med virksomhetsarkitektur. Det inneholder både et rammeverk for leveranser (maler, sjekklister etc) og en metodikk (TOGAF-ADM) som beskriver arkitekturaktiviteter/leveranser i digitaliseringsprosesser. https://www.opengroup.org/

 • Lær mer om virksomhetsarkitektur