Droppe til innhold

Veiledende retningslinjer for midtveisevaluering, LUI

Ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Kandidater på ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning skal evalueres halvveis i finansieringsperioden. Midtveisevalueringen er obligatorisk. Tidsrommet for når midtveisevalueringen bør finne sted, er uthevet nedenfor. Dette vil variere på bakgrunn av gjennomført andel av ev. pliktarbeid.

Det anbefales å gjennomføre midtveisevalueringen i følgende tidsrom:

 • Ph.d.-løp på tre år: Mellom tredje og fjerde semester
 • Ph.d.-løp på fire år: Mellom fjerde og sjette semester
 • Ph.d.-løp på 50 % FoU-tid over seks år: Mellom sjette og syvende semester

Midtveisevalueringen innebærer en faglig vurdering, der hensikten er at ph.d.-kandidater skal presentere og evaluere fremdriften i egne prosjekter, og en mulighet for ph.d.-kandidater å ta opp forhold som har betydning for veiledning og videre fremdrift. Det oppnevnes en ekstern leser (opponent) som inngår i et panel sammen med veiledere, og fagansvarlig for studiet.

Forarbeid

Kandidaten sender forberedt materiale om prosjektet og status midtveis til ekstern leser (opponent) som skal vurdere arbeidet. Dette sendes fire uker før midtveisevalueringen med kopi til veiledere, leder av ph.d.-programmet og administrativ koordinator. I tillegg til materialet kan kandidaten velge å skrive et eget notat med ytterligere redegjørelse over hva hun/han har særlig behov for kommentarer på.

 • Kandidater som skriver artikkelbaserte avhandlinger, forventes å legge fram utkast på en 1-2 artikler, samt utkast til metodekapittel i kappa. Det er viktig at hovedproblemstilling og forskningsdesign kommer tydelig frem i teksten som leveres.
 • Kandidater som skriver monografier, forventes å legge fram en tekst (ca. 100 sider). Det kan være utkast til hele kapitler og/eller delkapitler, for eks. teorikapittel, redegjørelse for tidligere forskning, ol. Det er viktig at hovedproblemstilling og forskningsdesign kommer tydelig frem i teksten som leveres.

Tekniske behov

I noen tilfeller må midtveisevalueringen gjennomføres i form av videokonferanse. Dette må meldes til administrativ koordinator så snart som mulig slik at rom med utstyr til dette kan bestilles i tide. Hvis det ikke meldes inn spesielle behov til administrativ koordinator, blir et vanlig undervisningsrom med pc og prosjektor bestilt.

Seminarform

Midtveisevalueringen er i form av et seminar på ca. to timer. På seminaret deltar kandidaten, ekstern forsker (opponent), veiledere og leder for ph.d.-programmet. Studieleder med personalansvar for kandidaten blir invitert. Kandidaten velger selv om seminaret skal holdes åpent for andre ph.d.-kandidater på programmet. Disse deltar eventuelt som publikum. Det vil primært være en samtale mellom kandidat og opponent. Veiledere kan delta i samtalen etter eget ønske. Leder av ph.d.-programmet leder seminaret. Opponenten anbefales på forhånd å utarbeide en skriftlig oppsummering/punkter (maks 1 side), evt. presentasjon, som kan distribueres til kandidaten under seminaret.

 1. Kandidaten får ordet ved oppstart av seminaret til en kort presentasjon, eventuelt til å stille noen spørsmål til eget prosjekt og opponent. Kandidaten redegjør først muntlig for hvor langt han/hun har kommet, hva slags utfordringer har oppstått, etc. Kandidaten skal også redegjøre for hvilke kurs som er tatt,og hva som evt. gjenstår av forskerutdanningsdelen. (Maks 15 min)
 2. Opponenten presenterer sin vurdering. Opponenten gjennomfører en forberedt kritisk, men konstruktiv opposisjon. Denne bør innledes med en generell vurdering av det tekstmaterialet som kandidaten har lagt fram. Dernest bør det være en sekvens der kandidaten svarer på opponentens spørsmål.
 3. Midtveisevalueringen skal munne ut i en muntlig bedømmelse som skal være av rådgivende art for hvordan kandidaten helst bør legge opp det videre løpet i den gjenstående delen av stipulert periode. Kandidaten må få tilbakemelding om hvordan hen ligger an i studieløpet.
 4. Veileder følger opp tilbakemeldingene i samarbeid med kandidaten i etterkant av evalueringen.

Praktisk informasjon

 • Opponenten får betalt for 20 timer i sitt lønnstrinn.
 • Ph.d.-programmet betaler en dagsreise for opponenter (innen rimelig avstand: Norden/Europa)
 • Veiledere har ansvar for å ta den første uformelle kontakten med opponenter etter godkjenning fra leder av ph.d.-programmet. Ph.d.-programmet tar dernest den formelle kontakten og planlegging.
chatbot-portlet